Steds­navn i bok­form

Ruijan Kaiku - - News -

Rui­jan kvää­nit - lem­mi­jo­ki­lai­set/ Nors­ke kve­ner Lak­selv sam­ler inn nye steds­navn.

Kven­fo­re­nin­ga Rui­jan kvää­nit- lem­mi­jo­ki­lai­set/Nors­ke kve­ner Lak­selv, har be­gynt ar­bei­det med å la­ge en kvensk steds­navns­bok som et­terh­vert skal gis ut. Tan­ken er, i førs­te om­gang, å ta for seg so­ne for so­ne i Por­san­ger og la­ge bok av det.

Førs­te so­ne ut er Bren­nelv – Øs­ter­bot­ten områ­det. Me­nin­gen var å få bo­ka ut­gitt til språk­da­gen 26. april, men opp­da­get fort at det ik­ke lot seg gjø­re. Det ble for li­te tid til at man kun­ne sit­te ig­jen med et re­sul­tat man var fornøyd med. Nå reg­ner fo­re­nin­ga med at ar­bei­det er fer­dig til nes­te språk­dag i 2019.

Be­va­ring for et­ter­ti­den

Idéen kom fra en av fo­re­nin­gens med­lem­mer som la fram at det had­de vae­re fint å hatt en grup­pe som sam­ler inn gam­le steds­navn mens folk ennå hus­ker dem. Fo­re­nin­gen grep tak i idéen og job­ber nå for å få til en bok med navn og kart.

His­to­rie i steds­navn

Det lig­ger his­to­rie i steds­navn. Noen navn kan vae­re forkla­ring på hvor­dan ste­det ser ut, hvem som har bodd der el­ler hvem som har brukt ste­det. Den gam­le kvens­ke nav­net­ra­dis­jo­nen, som ik­ke len­ger er i bruk, kom­mer også fram. Som ek­sem­pel kan nev­nes ut­marksslåt­ta Pie­ta­rin Sam­mu som forkla­rer bå­de fars­navn og eget navn til bru­ke­ren.

«Nye» navn

Kvensk steds­navn­da­ta­ba­se har 981 inn­sam­le­de navn fra Por­san­ger-områ­det. Men det er ennå navn som ik­ke er re­gi­strert i steds­navn­da­ta­ba­sen. Kven­fo­re­nin­ga fikk, på et av steds­navnmø­te­ne, besøk av råd­gi­ver Kat­rii­na Pe­der­sen som job­ber for språkrå­det i kvensk steds­navnt­je­nes­te. Hun kun­ne se at fle­re av nav­ne­ne, med­lem­me­ne kom med, ik­ke var i da­ta­ba­sen.

Bru­ker fle­re kil­der

Kven­fo­re­nin­ga bru­ker fle­re kil­der i sitt ar­beid. Blant an­net et ar­beid Ar­vid Pet­ter­son har gjort som er pub­li­sert i Por­san­ger­fol­ket, 2008 ut­ga­ven, om steds­navn i Bren­nelv­da­len og et ar­beid språkrå­det kal­ler pros­jekt «Bør­selvgrup­pen». Den­ne grup­pen bes­to av fle­re per­so­ner som sam­let inn navn.

Kven­fo­re­nin­ga i Lak­selv job­ber nå med å få mar­kert nav­ne­ne på kart. Det vil også vae­re en over­set­tel­se av steds­navn og litt his­to­rikk i bo­ka.

Ar­ne Gus­tav Sorg­mun­ter, Liss Beth Gjert­sen Ny­by, Olaf B. An­der­sen, Svan­hild Paul­sen og Liv An­nie Jo­han­sen, Rui­jan kvää­nit Lem­mi­jo­ki­lai­set/Nors­ke kve­ner Lak­selv. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.