– Bry­ter med in­tens­jo­ne­ne

Ruijan Kaiku - - News -

Is­te­den­for et løft, ble Ram­me­kon­vens­jo­nen opp­fat­tet som en par­ke­ring for kven­sa­ken.

For å ra­ti­fi­se­re Ram­me­kon­vens­jo­nen måt­te det for­mu­le­res en pro­po­sis­jon til Stor­tin­get (da: stor­tings­pro­po­sis­jon). Nors­ke Kve­ners For­bund-Rui­jan kvee­ni­liit­to (NKF-RK) had­de fått se ut­kas­tet til ved­ta­ket og pek­te på fle­re for­hold der kve­ne­ne ble dis­kri­mi­nert – uten at noe ble endret.

For­bun­det fant man­ge brudd på in­tens­jo­ne­ne i kon­vens­jo­nen:

• Kve­ne­ne er ik­ke gitt repre­sen­tas­jon i grup­pa som skal vur­de­re sta­tens po­li­tikk over­for kve­ne­ne

• Kun nors­ke og sa­mis­ke, og ik­ke kvens­ke ver­dier, skal leg­ges inn i ver­di­kom­mis­jo­nens ar­beid

• Per­ma­nen­te saer­til­tak fins kun for den sa­mis­ke be­folk­nin­gen, mens kve­ne­ne hol­des uten­for

NKF-RK kom med fors­lag om for­bedring, men ble ik­ke hørt.

Stor­tin­get ved­tok ra­ti­fi­se­ring av kon­vens­jo­nen med uten å endre på fors­la­get (St.prp. nr. 80 (1997-98) 2. de­sem­ber 1998.

Go­de mi­no­ri­tets­til­tak for sa­misk ik­ke overført til kvensk

NKF-RK had­de pekt på at man­ge go­de til­tak for sa­misk språk og kul­tur - ut­dan­ning, bar­ne­ha­ger, kir­ke­li­ge tje­nes­ter, ra­dio, TV, lit­te­ra­turstøtt m.v.) al­le­re­de var iverk­satt for ur­folkss­ta­tus var de­fi­nert.

«Det er med andre ord snakk om all­men­ne mi­no­ri­tets­ret­tig­he­ter», men­te NKF og for­ven­tet at tils­va­ren­de også skal gjel­de for kvensk språk.

Kven­for­bun­det men­te det var en forsøm­mel­se at kvensk ik­ke var nevnt som et språk i mi­no­ri­tetsspråk­pak­ten. Det var be­hov for ak­ti­ve re­vi­ta­li­se­rings­til­tak, noe som Sa­me­rett­sut­val­get også pek­te på i 1984: «Kven­kul­tu­ren står i en stør­re fa­re for uts­let­tel­se i Nor­ge enn den sa­mis­ke.»

– Blir kvensk over­latt til sin egen sk­jeb­ne?

Kven­for­bun­det var redd at ra­ti­fi­se­rin­ga ik­ke vil­le få noen prak­tis­ke kon­se­kven­ser, at kvensk språk og kul­tur skul­le over­la­tes til sin egen sk­jeb­ne el­ler at av­ta­len vil­le bli ig­no­rert i prak­tisk po­li­tikk.

For­bun­det pek­te på fle­re kon­se­kven­ser av den lang­va­ri­ge for­nors­kings­po­li­tik­ken, sanks­jo­ner, utes­ten­ging, øko­no­misk dis­kri­mi­ne­ring, usyn­liggjø­ring og urett­fer­dig språk­po­li­tikk mot kve­ner - bå­de ung­dom og de gam­le – som de men­te stor­tings­pro­po­sis­jo­nen ik­ke tok tak i.

De vis­te til et Stor­tings­ved­tak fra 1984 hvor Stor­tin­gets fler­tall gikk inn for å vur­de­re un­der­vis­ning og om mu­lig på kvensk, uten at de­par­te­men­tet tok hen­syn til det­te.

En slik vur­de­ring ble aldri tatt.

Fors­lag om egen av­de­ling for kvens­ke sa­ker

«Er­fa­ring vi­ser at av­de­ling for sa­mis­ke sa­ker og stats­sek­re­taer for sa­mis­ke sa­ker ik­ke ar­bei­der med kvens­ke spørsmål på en må­te som er til kve­ne­nes for­del», sk­rev NKF-RK i sin vur­de­ring, men fikk in­gen res­pons.

Fel­les kvensk-sa­mis­ke mid­ler kom aldri kve­ne­ne til go­de

NKF-RK pek­te på sk­jev stat­lig for­de­ling av mid­ler: Av til­tak som i ut­gangs­punk­tet var ret­tet mot bå­de sa­mis­ke og kvens­ke miljø, var det kun sa­me­ne som ble til­delt mid­le­ne fra.

I 1981 had­de Stor­tin­get ved­tatt en ord­ning for so­sial­pe­da­go­gis­ke til­tak for sa­mis­ke og finsk­ta­len­de barn. I de 15 år som ord­nin­gen var­te, steg be­vil­gin­ge­ne til 1 mill kro­ner pr år. I ut­lys­nings­teks­ten het­te det­te «Tils­kudd til for­bedring av sa­mis­ke barns opp­vekst­miljø». At ord­nin­gen også gjaldt kvens­ke barn, ble ik­ke nevnt, og søk­na­der fra kvensk miljø ble aldri bes­vart, sk­rev NKF-RK i sin no­tat i 1998.

Mo­tar­bei­det av de­par­te­men­tet

Et an­net ek­sem­pel var fra 1984 da Stor­tin­gets fler­tall ba de­par­te­men­tet leg­ge fram en vur­de­ring om «un­der­vis­ning i og som mu­lig på sitt morsmål» for den kvens­ke be­folk­ning. De­par­te­men­tet tok ik­ke hen­syn til Stor­tin­gets øns­ke og vur­de­rin­ga ble ik­ke la­get. NKF-RK men­te også at da Stor­tin­get 12 år se­ne­re ved­tok å set­te i gang un­der­vis­ning i finsk som andre språk, mo­tar­bei­det de­par­te­men­tet også det­te ved­ta­ket.

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.