– Vi fikk in­gen in­for­mas­jon

Ruijan Kaiku - - News -

Rei­dun Mel­lem for­tel­ler at den nors­ke reg­je­rin­ga holdt kve­ne­ne helt uten­for pro­ses­se­ne rundt Ram­me­kon­vens­jo­nen og språks­jar­te­ret.

Rei­dun Mel­lem var le­der i Nors­ke Kve­ners For­bund-Rui­jan kvee­ni­liit­to (NKF-RK) i to pe­rio­der i åre­ne 1997–2001. Hun for­tel­ler at for­bun­det fikk vi­te svaert li­te om vik­ti­ge pro­ses­ser og fikk over­ho­de ik­ke del­ta i for­be­re­del­se­ne til ra­ti­fi­kas­jon av Ram­me­kon­vens­jo­nen i 1998 og Språks­jar­te­ret i 1999. Sist­nevn­te var un­der­teg­na av Nor­ge al­le­re­de i 1992.

Holdt uten­for pro­ses­sen

– Or­ga­ni­sas­jo­nen vår fikk in­gen in­for­mas­jon da Reg­je­rin­ga i 1992 un­der­teik­na mi­no­ri­tetsspråks­jar­te­ret. Hel­ler ikk­je då do­ku­men­tet i 1999 blei ra­ti­fi­sert.

Eit halvår sei­na­re – i ok­to­ber 1999 – var noen fra sty­ret i NKF tils­ta­des på Reg­je­rin­ga sin in­for­mas­jons­sean­se – og der var det den sa­mis­ke sek­re­tae­ren som i sin ta­le nemn­te noe om char­te­ret. Vi fra NKF viss­te ikk­je bet­re enn at vi trud­de ho då snak­ka om Eu­ro­parå­dets ram­me­kon­vens­jon om vern av nas­jo­na­le mi­no­ri­te­tar. Noe an­na had­de ikk­je vi hørt om. Men fra den fins­ke am­bas­sa­den i Nor­ge fikk vi sei­na­re hø­re at språkc­har­te­ret var bå­de kom­men og ra­ti­fi­sert, for­tel­ler Mel­lem.

Mel­lem og res­ten av sty­ret i NKF-RK skjøn­te li­te hva slags pro­ses­ser som var igang. Og de lur­te på hvor­for de ble holdt uten­for.

– Men da viss­te vi en­no ikk­je om det skul­le om­fat­te kve­na­ne. Ein av vå­re folk had­de spurt om det­te de­par­te­men­tet og fått til svar at det ba­re gjaldt sa­ma­ne, sier Mel­lem.

Føl­te seg ført bak ly­set

I sep­tem­ber 2000 kom Eu­ro­parå­dets eks­pert­ko­mi­te for førs­te gang på ins­peks­jons­run­de i Nor­ge. I mot­set­ning til de nors­ke myn­dig­he­te­ne vil­le Eu­ro­parå­det også mø­te og hø­re på kve­ne­ne.

– Dei kun­ne for­tel­je oss at språkc­har­te­ret også gjaldt kve­na­ne – og at myn­dig­hei­te­ne al­le­reie had­de plas­sert sa­ma­ne på nivå III, mens kve­na­ne had­de ham­na på nivå II. Slik fikk vi kunns­kap om det­te.

Kve­ne­ne føl­te seg ført bak ly­set.

– Eg ring­de straks stats­sek­re­tae­ren i kom­mu­nal­de­par­te­men­tet og spur­te om det ikk­je var slik at dei som ans­var­le­ge ins­tans had­de plikt til å in­for­me­re oss – som vik­tig part i sa­ka – om bå­de sjar­te­ret og ra­ti­fi­se­rin­ga. Nei, var sva­ret. Dei had­de kun plikt til å om­ta­le det­te i ei of­fent­lig hø­ring der også kve­na­ne var til sta­des, og det had­de den sa­mis­ke sek­re­tae­ren gjort un­der pre­sen­tas­jonsmø­tet der kve­na­ne jo var in­vi­ter­te og tils­ta­des! Så her ser vi de­par­te­men­tet og reg­je­rin­ga si in­for­mas­jons­sat­sing over­for kve­na­ne! sier Mel­lem li­ke opp­gitt – et­ter 20 år.

Fi­ne in­fo­hef­ter med bil­der av statsråd

– I dei naer­mas­te par åra fikk vi ikk­je svar på vå­re konk­re­te spørsmål. Vi fikk besk­jed om ba­re å ven­te på NOU 2000-2001, for der vil­le al­le sva­ra kom­me. Hef­tet kom, og vi stu­der­te det nøye. Det mest konk­re­te for kve­na­ne var ein lov­nad om at to in­fo­hef­ter skul­le kom­me kvart år, med in­for­mas­jon om alt som no var blitt ved­tatt for kve­na­ne. Det før­te til at eg i ords­kif­tet ut­tal­te at det­te re­sul­ta­tet var å sa­man­lik­ne med ein bal­long som aldri let­ta fra gol­vet. Hef­tet kom ut to gon­ger, så vidt eg min­nest – med ri­ke­lig av smi­le­bi­le­te av statsråd Brus­tad! Bal­lon­gen let­ta aldri fra gol­vet – og vi sak­na det ikk­je då det gikk inn. Slik var det den­gon­gen. Vi skul­le in­gen­ting vi­te og in­gen­ting få, sier Rei­dun Mel­lem.

Rei­dun Mel­lem oli Rui­jan kvee­ni­lii­ton puh­heen­joh­taa­ja 1997-1999 ja 1999-2001. – Hal­li­tus sa­la­si meil­tä kai­ken in­for­ma­suu­nin Ram­me­kon­ven­suu­nis­ta ja kie­lis­jart­te­ris­ta. Kie­lis­jart­te­ris­ta kuu­li­ma Suo­men am­bas­sa­döö­ril­tä vas­ta sit­te ko sjart­te­ri oli tul­lu...

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.