– His­to­ria må vae­re kor­rekt

Ruijan Kaiku - - News -

Endrin­ger i kul­tur­min­ne­lo­ven op­pe til hø­ring på Stor­tin­get.

Jan Da­leng, nest­le­der og Trygg Ja­ko­la, le­der av kul­tur­min­neut­val­get i Nors­ke Kve­ners For­bund - Rui­jan Kvee­ni­liit­to (NKF-RK) del­tok på åpen hø­ring i Stor­tin­gets fa­mi­lie- og kul­tur­ko­mité, tors­dag 19. april 2018. På pro­gram­met sto «Endrin­ger i kul­tur­min­ne­lo­ven, fred­ningsgren­sen for sa­mis­ke kul­tur­min­ner, (Prop. 42 L (2017–2018)».

– Vi le­ver­te et do­ku­ment i sa­ken og had­de ti mi­nut­ter på å frem­leg­ge vår ar­gu­men­tas­jon, forkla­rer Da­leng.

NKF-RK vil at «og kvens­ke» leg­ges inn i Kul­tur­min­ne­lo­vens § 4 andre ledd og i § 12 førs­te ledd, boks­tav c.

Få spørsmål

Trond Gis­ke var den enes­te som had­de spørsmål til de­le­ga­te­ne fra NKF-RK. Han lur­te på hva som er ho­ve­dinn­ven­din­ge­ne til at kvens­ke kul­tur­min­ner ik­ke skul­le kom­me i kul­tur­min­ne­lo­ven slik det var fo­reslått.

Ja­ko­la vi­ser til Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tets begrun­nel­se: «det er i den for­bin­del­se ik­ke ak­tuelt å ta opp spørsmål om hvil­ke kul­tur­min­ne­ka­te­go­rier som skal ha fred­nings­vern».

– Det er in­gen go­de mo­tar­gu­men­ter i den­ne sa­ken, fastslår Da­leng.

Uøns­ket forsk­jells­be­hand­ling

NKF-RK me­ner at reg­je­rin­ga har i sitt fors­lag begrun­net det med hen­sy­net til sa­mis­ke kul­tur­min­ner, altså ut­gangs­punk­tet er et­ni­si­tet. Så er si­tuas­jo­nen slik at man har to et­nis­ke grup­per som er i sam­me si­tuas­jon når det gjel­der kul­tur­min­ner, da tar man hen­syn til den ene et­ni­si­te­ten og la­ger en sae­rord­ning, men man tar ik­ke hen­syn til den andre et­ni­si­te­ten som er i sam­me si­tuas­jon. Ved en forsk­jells­be­hand­ling kan Stor­tin­get bi­dra til en po­la­ri­se­ring mel­lom det kvens­ke og det sa­mis­ke, som er langt fra øns­ke­lig.

– En fred­nings­stra­te­gi fra Rik­san­ti­kva­ren er langt fra til­strek­ke­lig. De kvens­ke og sa­mis­ke fol­ke­nes si­tuas­jon og si­tuas­jo­nen for vå­re kul­tur­min­ner er så spe­siell at det trengs saers­kil­te til­tak ved fred­ning av kul­tur­min­ne­ne som er vik­tig for fol­ke­ne selv og for Nor­ges øv­ri­ge be­folk­ning som en del av vår fel­les kul­tu­rarv.

Det fin­nes til­fel­ler der kvens­ke kul­tur­min­ner re­gi­stre­res som sa­mis­ke for å få de fre­det el­ler re­gi­stre­res på feil grunn­lag, noe som ik­ke er øns­ke­lig for kor­rekt do­ku­men­tas­jon av sa­misk og kvensk his­to­rie, hel­ler ik­ke øns­ke­lig hver­ken fra sa­misk el­ler kvensk si­de, he­ter det fra NKF-RK.

Kvens­ke kul­tur­min­ner har, på grunn av for­norsk­nings­po­li­tik­ken, hatt li­ten ver­di.

– Jeg øns­ker å frem­he­ve ak­ku­rat det med hvor få kul­tur­min­ner som fins ig­jen et­ter bren­nin­ga i 1944. Det er der­for vik­tig at det lil­le som er ig­jen blir ver­net, un­der­stre­ket Da­leng.

Bakgrunn

I pro­po­sis­jo­nen (Prop. 42 L (2017–2018) fo­reslår Kli­ma- og miljø­de­par­te­men­tet endrin­ger i lov 9. ju­ni 1978 nr. 50 om kul­tur­min­ner. Fors­la­get gjel­der endring av kul­tur­min­ne­lo­ven § 4 andre ledd, slik at gren­sen for au­to­ma­tisk fred­ning av sa­mis­ke kul­tur­min­ner set­tes til år 1917.

– I de kvens­ke områ­de­ne er det stor opps­lut­ning om at det­te også må gjel­de kvens­ke kul­tur­min­ner, på­pek­te Ja­ko­la.

De­par­te­men­tet har imid­ler­tid ik­ke tatt hen­syn til inns­pill som har kom­met fra hø­rings­run­den der Sa­me­tin­get har fo­reslått en endring i lov­teks­ten ved å føye til «og kvens­ke» i til­legg til sa­mis­ke kul­tur­min­ner. Ple­nums­ved­ta­ket i Sa­me­tin­get lød slik: «Sa­me­tin­get fo­reslår en endring av kul­tur­min­ne­lo­ven. Endrin­gen in­ne­bae­rer at sa­mis­ke kul­tur­min­ner fra år 1917 el­ler eldre er au­to­ma­tisk fre­da. Det fo­reslås å stry­ke set­nin­gen i Kul­tur­min­ne­lo­vens § 4, andre ledd, «Det sam­me gjel­der sa­mis­ke kul­tur­min­ner som nevnt oven­for fra mer enn 100 år til­ba­ke». Set­nin­gen ers­tat­tes av; «Det sam­me gjel­der sa­mis­ke og kvens­ke kul­tur­min­ner som nevnt oven­for som er fra år 1917 el­ler eldre».

Bred støt­te

Bå­de NKF-RK, Finn­mark og Troms fyl­kes­kom­mu­ner har gitt sin støt­te til Sa­me­tin­gets fors­lag.

Trygg Ja­ko­la si­ter­te også nes­te avs­nitt i Sa­me­tin­gets inns­til­ling: I til­legg ser Sa­me­tin­get at i sa­mis­ke, og saer­lig sjø­sa­mis­ke områ­der, er kvens­ke og sa­mis­ke kul­tur­min­ner svaert sam­men­vevd gjen­nom lang tids sa­mek­sis­tens, og i man­ge si­tuas­jo­ner vans­ke­lig å skil­le fra hve­randre. Det er der­for vik­tig at dis­se har li­ke­ver­dig vern, for å hindre at vik­ti­ge kul­tur­min­ner går tapt.

– De kun­ne ik­ke sagt det bedre, men­te Ja­ko­la.

Ja­ko­la for­tal­te også hø­rings­ko­mi­teen om at man blir opp­fordres til kal­le de kvens­ke kul­tur­min­ne­ne for sa­mis­ke, slik at de blir fre­det.

– Vi øns­ker ik­ke at det skal sk­je, his­to­ria må vae­re kor­rekt, un­der­stre­ket Ja­ko­la, der­for er det så vik­tig at den endrin­ga som er fo­reslått også gjel­der kvens­ke kul­tur­min­ner.

Jan Da­leng, nest­le­der og Trygg Ja­ko­la, le­der kul­tur­min­neut­val­get i Nors­ke Kve­ners For­bund - Rui­jan Kvee­ni­liit­to ar­gu­men­ter­te for kvens­ke kul­tur­min­ner på åpen hø­ring i Stor­tin­gets fa­mi­lie- og kul­tur­ko­mité. Fo­to: Sk­jerm­bil­de, Stor­tin­get.

Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.