– Bør veie tungt

Ruijan Kaiku - - News -

– Når Sa­me­tin­get også på­pe­ker vik­tig­he­ten av at kvens­ke kul­tur­min­ner kom­mer inn un­der det sam­me ver­net som det sa­mis­ke – så me­ner jeg det­te er noe som bør veie tungt når en kom­mer til slutt­be­hand­ling av sa­ken, på­pe­ker Tri­ne Noodt (V).

His­to­risk ver­di

Som fyl­kes­tings­po­li­ti­ker har Noodt vaert med på å sen­de hø­ringss­va­ret fra Finn­mark fyl­ke, og støt­ter fullt opp un­der vik­tig­he­ten av å få også kvens­ke kul­tur­min­ner inn un­der sam­me pa­ra­graf 4 i kul­tur­min­ne­lo­ven, sam­men med sa­mis­ke kul­tur­min­ner. Det sa­mis­ke folk og det kvens­ke folk de­ler his­to­riens for­norsk­nings­po­li­tikk, og man­ge kvens­ke kul­tur­min­ner ri­si­ke­rer å fors­vin­ne for­di kom­mu­ne­ne og byråk­ra­tiet (og de fol­ke­valg­te) ik­ke er ans­va­ret, og den his­to­ris­ke ver­dien, be­visst.

Som ek­sem­pel nev­ner hun tjae­re­mi­le­ne i Al­ta. I føl­ge Noodt var Ven­stre det enes­te par­tiet i kom­mu­nes­ty­ret som stem­te for å re­gi­stre­re al­le, og ver­ne ut­valg­te, før en til­lot Statss­kog og Al­ta kom­mu­ne å re­gu­le­re og gjø­re inngrep i områ­det.

Vil føl­ge opp sa­ken

– I dag sit­ter vi ig­jen med ba­re en ko­pi. Et vern av kvens­ke kul­tur­min­ner vil­le uten tvil ha gitt ett an­net ut­fall, me­ner Noodt.

Noodt pe­ker på at det er et godt ar­gu­ment at en ik­ke skal gjø­re forsk­jell på et­ni­si­tet. Her snak­ker vi om to kul­tu­rer og folk i Nor­ge som i man­ge sam­men­hen­ger har lik his­to­rie og som har levd si­de om si­de op­pig­jen­nom.

– Jeg vil be Finn­mark Ven­stre å føl­ge opp sa­ken, lo­ver Noodt.

– Jeg vil selv ta kon­takt med Ven­stre sin repre­sen­tant i kul­tur­ko­mi­teen, for­di det­te i høyes­te grad har med styr­king av kvensk kul­tur å gjø­re, med le­der i ener­gi- og miljø­ko­mi­teen på Stor­tin­get som er Ke­til Kjen­seth fra Ven­stre, og selv­sagt ret­te en hen­ven­del­se til kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Ola El­ves­tuen (V) som også er min par­ti­fel­le,

Tri­ne Noodt (V). KUVA: JARLE MJØEN, ALTAPOSTEN

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.