Ter Wir­ko­la)

Ruijan Kaiku - - News -

– Det er nes­ten som en vek­kel­se, sa Liv An­nie Jo­han­sen som fikk for­bun­dets he­derspris for sitt fri­vil­li­ge ar­beid for kvensk språk i Por­san­ger.

For nå vil og tør nes­ten al­le snak­ke kvensk, og de som ik­ke tør, gjør det li­ke­vel. Det så vi et håndgri­pe­lig og his­to­risk be­vis på un­der landsmø­tet. For en et­ter en hop­pet de ut i det og pre­sen­ter­te årsmø­te­sa­ke­ne også på kvensk. Va­ran­ger-dia­lek­te­ne var of­test å hø­re den­ne gan­gen, og litt finsk.

Det er ik­ke helt uten­ke­lig at nyttårs­ta­le­ne til le­der Hil­ja Hu­ru de sis­te par åre­ne har fun­gert som et godt ek­sem­pel – der­med står hun fram som en «Wir­ko­la» som andre hop­per et­ter.

Løf­tes opp som mø­tespråk

Språ­ket har vaert bet­rak­tet som en privat an­lig­gen­de, som or­det «köö­ki­suo­mi» (kjøk­ken­finsk) il­lustre­rer, men nå ser det ut at det blir løf­tet opp i mø­te­rom­met. Og det gikk glim­ren­de, le­kent og med stil.

Un­der nav­neop­pro­pet reis­te folk opp og bek­ref­tet sin tils­te­de­vae­rel­se og pre­sen­ter­te seg som «lem­mi­jo­ki­lai­nen», «pys­sy­jo­ki­lai­nen», «Ve­si­saa­res­ta», «Troms­sas­ta», «Kal­li­joes­ta» osv. Det­te var uten­ke­lig ba­re for noen få år si­den.

Tospråklig

Sa­ke­ne ble pre­sen­tert på kvensk og norsk. Evy Bas­so esit­te­li as­siin 2: Styy­rin sel­vi­tys: – Vuo­si­mel­lin­ki. Se näyt­tää mi­tä met ole­ma tehn­heet kaks vuot­ta. Met ole­ma tehn­heet pal­jon, joo! Tää­lä oon styy­rin sel­vi­tys ja lu­kaa­li­seu­ro­jen sel­vi­tys eli vuo­si­mel­lin­kit. Ja ut­val­git­ten sel­vi­tyk­set, for­tal­te Bas­so og la til:

– AE for­ven­ter ik­ke applaus for min førs­te oppt­re­den på kvensk! men fikk det li­ke­vel. Hel­ge Hu­ru la ut sak num­mer fi­re:

– Asia nel­jä oon lii­ton sään­nöt. Styy­ri oon jus­tee­ran­nu jo­ku nä­mä pa­ra­graa­fit, ne oon mer­ki­tyt pu­na­nen fä­ri­nen täs­sä kir­ja­sa. Tär­kein oon pa­ra­graa­fi kol­me ja vii­si. Mie en lu­je nii­tä täs­sä. Mut­ta pa­ra­graa­fi vii­si oon et­te Kvää­ni­nuo­ret oon saan­heet oman pa­ra­graa­fin tää­lä. Net ovat ko­ko maas­sa, net ovat Rui­jan kvää­ni­lii­tos­sa ja sie olet Kvää­ni­nuor­ten jä­sen jos sie olet al­le 35 vuot­ta.

Jens Pe­der­sen esit­te­li asian viis: Kon­tin­gent­ti.

– Se oon kak­si al­ter­na­tii­vii. Mie otan sen toi­sen en­sin. Se oon sa­ma mi­tä mei­lä oon nyt: sa­ta kruu­nuu hen­ki­lö, nuo­ret viis­kym­men­tä kruu­nuu, pen­sio­nis­tit viis­kym­men­tä kruu­nuu ja per­he kaks sa­taa kruu­nuu. Al­ter­na­tii­vi yks, en­sin al­ter­na­tii­vi, se oon hen­ki­lö sa­ta­viis­kym­men­tä kruu­nuu, nuo­ret 50 kruu­nuu, pans­jo­nis­tit sa­ta­viis­kym­men­tä viis­kym­men­tä kruu­nuu ja per­he kol­me­sa­taa kruu­nuu.

Noen andre holdt kor­te inn­legg og had­de ords­kif­te på kvensk. Noen få ord, men li­ke­vel en vik­tig mar­ke­ring.

Poh­jais-Va­ren­gin kvee­ni­seu­ra - Nord-Va­ran­ger kven­fo­re­ning: Sol­veig Met­hi, Jør­gunn Wik­strøm, Jens Pe­der­sen ja Ben­te Jo­nas­sen.

Det ble vo­te­ring om noen nye punk­ter og for­mu­le­rin­ger i ved­tek­te­ne. • Lii­ton styy­ri oli ehot­tan­nu muu­ta­man muu­tok­sen sään­töi­hiin ja niis­tä ää­nes­tet­hiin.

Rui­jan kvää­nit - lem­mi­jo­ki­lai­set: Bak: Ar­ne Gus­tav Sorg­mun­ter, Liss Beth Gjert­sen (for­bundss­ty­ret 2016-2018) og Olaf B. An­der­sen (for­bundss­ty­ret). Fo­ran Svan­hild Paul­sen og Liv An­nie Jo­han­sen.

Alat­tion kvee­ni­seu­ra - Al­ta kven­fo­re­ning: Bak: Ås­hild Karl­strøm Rund­haug og Gre­te Ni­li­ma Mon­sen. Fo­ran: Evy Ni­li­ma Han­sen og Alf E. Han­sen.

Troms­san rui­jan­suo­ma­lai­nen yh­dis­tys-Norsk­finsk fo­re­ning i Tromsø: Lau­ra Jaa­ko­la, Hilk­ka Has­si­nen og An­ne Mä­ki­nen. KU­VAT: LIISA KOIVULEHTO

Trøn­de­lag: Vil­de Ch­ris­tof­fer­sen Walsø.

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.