STR-T pal­kit­ti raa­tio­mie­hen ja Sau­na­tan­sit

Ruijan Kaiku - - News -

til 11 re­gio­ner. Der­som Finn­mark står ale­ne vil vi ha en be­folk­nings­meng­de på 76.200 inn­byg­ge­re. Sam­men med Troms vil fol­ke­tal­let bli 242.700. Selv sam­men vil vi bli den re­gio­nen med la­vest fol­ke­tall. Fol­ke­tal­let til re­gio­ne­ne som kom­mer naer­mest oss, vil vae­re Nord­land med 243.300 og Mø­re og Roms­dal med 266.900. De­ret­ter kom­mer to re­gio­ner på 300.000 tal­let, res­ten har en be­folk­ning på mer enn 400.000 med Vi­ken (Bus­ke­rud/Akers­hus/ Øst­fold) med si­ne 1.191.200 inn­byg­ge­re helt øverst.

Hvem tror de­re vil vin­ne når kam­pen om stat­li­ge funks­jo­ner og ar­beidsplas­ser kom­mer opp på agen­daen, Finn­mark med si­ne 76.200 el­ler f.eks. Vest­land (Hor­da­land/Sogn og Fjor­da­ne) med si­ne 632.800? Sam­men med Troms vil vi ha ei kjøtt­vekt 4 gan­ger tyngre enn Finn­mark ale­ne. Vår stem­me vil bli 4 gan­ger ster­ke­re enn ale­ne.

Be­folk­nin­gen i Troms er vå­re brødre og sø­stre. Vi har sam­me kul­tu­rel­le bakgrunn, vi be­bos av nord­menn, kve­ner og sa­mer i beg­ge fyl­ke­ne, vi le­ver av det sam­me nae­rin­ger, vi ten­ker likt, vi fli­rer og grå­ter av de sam­me tin­ge­ne, vi er li­ke kjap­pe i replik­ke­ne og vi li­ker hve­randre. Troms er ik­ke far­lig for oss, men vil vae­re en styr­ke når de uli­ke kam­per skal kjem­pes mot andre stør­re re­gio­ner og ik­ke en mot­part, som den vil vae­re der­som vi står ale­ne. Jus­ti­ne Kirk, Bengt Ai­li, Fredrik Han­gas­jär­vi, Hen­ry Huu­va, Bengt Nis­ka ja Da­niel Wiks­lund esi­tyk­ses­sä Tää­lä ei tan­sa­ta! saa­va STR-T:n Pruu­aa­ma ja freis­taa­ma pal­ki­non 2017.

Teän esi­tys oon lu­mo­nu ko­ko Ruot­tin maan. Mu­ka­val­la ja kan­sa­nom­hai­sel­la ta­va­la tet olet­ta on­nis­tun­hee an­tam­haan tie­toa meän­kie­les­tä ja meän kylt­tyy­ris­tä ja sa­ma­la vie­hät­täm­hään pyplii­kin. Tet olet­ta näyt­tän­hee tot­heen kun­ka mo­ni­puo­lis­ta se oon et­te ol­la ih­mi­nen ra­ja­seu'us­sa.

Ber­til Isaks­son saa­pi raah­vait­ten sti­pen­tin hä­nen pion­jää­ri­työs­tä mee­tian puo­les­ta Poh­jois­ka­lo­til­la meän­kie­le­le ja kylt­tyy­ril­le. Pärt­tii­lin mot­to mo­nen kym­me­nen vuen ai­ka­na, oon ol­lu ra­ja­ton aja­tus ja luo­mi­nen oh­jel­mia jok­ka oon tär­keät yk­si­tyi­se­le hen­ki­löl­le. Pärt­tii­li maa­laa kie­le­lä ja oon mo­nen mie­les­tä asian­tun­ti­ja ja esi­ku­va mei­kä­läi­si­le.

• Ber­til Isaks­son till­de­las vuxens­ti­pen­diet för hans pion­jä­ra in­sat­ser i me­dias tjänst på Nord­ka­lot­ten för meän­kie­li och vår kul­tur. Att tän­ka gräns­löst och att ska­pa ra­dio­pro­gram an­ge­läg­na för den ens­kil­da in­di­vi­den har va­rit Ber­tils mot­to i nå­gra decen­nier. Ber­til må­lar på språ­ket och är för mån­ga en auk­to­ri­tet och fö­re­bild för mei­kä­läi­set.

Jus­ti­ne Kirk, Bengt Ai­li, Fredrik Han­gas­jär­vi, Hen­ry Huu­va, Bengt Nis­ka och Da­niel Wiks­lund i fö­res­täll­nin­gen Här dan­sar vi in­te! får STR-Ts Pruu­ama ja freis­taa­ma pri­set 2017.

Er fö­res­täll­ning har ta­git Sve­ri­ge med storm. På ett trev­ligt och folkligt sätt har ni lyc­kats för­med­la kuns­kap om meän­kie­li och vår kul­tur och sam­ti­digt troll­bin­da pub­lik med er charm. Ni har helt en­kelt be­vi­sat komplexi­te­ten i att va­ra män­nis­ka i gräns­byg­den.

(Mel­lin­ki: STR-T)

Vas. Es­kil Rad­kvist, STR-Tn joh­to­kun­nan van­hin se­kä Bengt Nis­ka (tan­saa­ja), Jus­ti­ne Kirk (ko­reo­graa­fi) ja Bengt Ai­li (tan­saa­ja). KUVA: SUSANNE REDEBO; MET-AVII­SI. Lu­je lis­sää Tää­lä ei tan­sa­ta! -esi­tyk­ses­tä:...

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.