Re­so­lus­jo­ner fra NKF-RK

Ruijan Kaiku - - News -

Re­so­lus­jon

SAT­SING PÅ KVENSK TEA­TER

Nors­ke Kve­ners For­bund – Rui­jan Kvee­ni­liit­to (NKF – RK) har i mø­te med Hå­lo­ga­land Tea­ter (HT) bedt om at HT som lands­dels­tea­ter syn­liggjør den kvens­ke kul­tu­ren og den kvens­ke his­to­rien gjen­nom si­ne pro­duks­jo­ner. NKF – RK har også kom­met med inns­pill på hvor­dan det kan gjø­res gjen­nom å sa­mar­bei­de med ak­ti­ve kvens­ke kunst­ne­re.

Landsmø­tet i NKF – RK ber om at HT føl­ger opp sa­ka.

Miljøer i Nord-Troms har satt i gang ar­beid med å få etab­lert et pro­fes­jo­nelt kvensk tea­ter med nas­jo­nal sta­tus.

Kvensk kul­tur og språk er sterkt truet et­ter lang tids for­norsk­ning. Et kvensk tea­ter vil til­by re­gio­na­le og nas­jo­na­le kul­tur­pro­duks­jo­ner, som vil bi­dra til økt kunns­kap om kul­tu­ren og språ­ket.

Kven­tea­te­ret vil også fors­ter­ke den kvens­ke mi­no­ri­te­tens stem­me inn i den of­fent­li­ge de­bat­ten.

Landsmø­tet i NKF – RK ber om at re­gio­na­le og sent­ra­le myn­dig­he­ter be­vil­ger mid­ler slik at et pro­fes­jo­nelt kvensk tea­ter kan rea­li­se­res.

Re­so­lus­jon KUL­TUR­MIN­NER

I statsråd 2. mars 2018 la reg­je­rin­ga fram fors­lag til endring i kul­tur­min­ne­lo­ven. Det blir fo­reslått at sa­mis­ke kul­tur­min­ner som er fra 1917 el­ler eldre, vil vae­re au­to­ma­tisk fre­det. Et ens­tem­mig Sa­me­ting har ved­tatt at den fas­te fred­ningsgren­sen må gjel­de bå­de for sa­mis­ke og kvens­ke kul­tur­min­ner. Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne har bedt om det sam­me og Troms Fyl­kes­kom­mu­ne har det som et mål i sin hand­lingsplan for kvensk språk og kul­tur.

Landsmø­tet i Nors­ke Kve­ners For­bund – Rui­jan Kvee­ni­liit­to (NKF – RK) gjen­tar med det­te vårt krav om at lo­vendrin­gen også må gjel­de kvens­ke kul­tur­min­ner - at også kvens­ke kul­tur­min­ner må ha 1917 som gren­se for au­to­ma­tisk fred­ning. For­norsk­ningspres­set - saer­lig et­ter oppret­tel­sen av de stat­li­ge sko­lein­ter­na­te­ne fra 1905 og kon­se­kven­se­ne av den andre ver­dens­krig, hvor vå­re byg­der og byer ble lagt i rui­ner – har medført et enormt kul­tu­relt tap for det kvens­ke fol­ket. Også dis­se for­hol­de­ne til­sier at en fred­ningsgren­se må leg­ges til den­ne pe­rio­den. En fel­les sa­misk-kvensk fred­ningsgren­se er det enes­te hen­sikts­mes­si­ge for å kun­ne iva­re­ta kul­tu­rar­ven i nord, vå­re folks uni­ke his­to­rie på Nord­ka­lot­ten og his­to­rien om sam­hand­lin­gen og sa­mar­bei­det mel­lom vå­re folk gjen­nom år­hundre­ne.

Nå­vae­ren­de statsråd El­ves­tuen tok i 2015 som stor­tings­repre­sen­tant opp be­ho­vet for styr­ket fred­nings­vern for kvens­ke kul­tur­min­ner i et skrift­lig spørsmål til da­vae­ren­de statsråd Sund­toft. Der­for er det spe­sielt skuf­fen­de at El­ves­tuen, nå som statsråd, ik­ke føl­ger opp det som han som stor­tings­repre­sen­tant var opp­tatt av. NKF – RK hens­til­ler nå til Kul­tur- og fa­mi­lie­ko­mi­teen hvor sa­ken er til be­hand­ling og til Stor­tin­get som til sy­ven­de og sist skal be­hand­le sa­ka, om å føye til «og kvens­ke» i fors­la­get til lo­vendring i kul­tur­min­ne­lo­ven.

Se også: https://da­gens.klas­se­kam­pen. no/2018-03-28/ut­vis­ket-kul­tur­his­to­rie

Re­so­lus­jon

FORSK­NING PÅ KVENSK HIS­TO­RIE OG KUL­TUR

Det kvens­ke fol­ket har hatt til­hold på Nord­ka­lot­ten i umin­ne­li­ge ti­der og har spilt en be­ty­de­lig rol­le i byg­gin­gen av lands­de­len. De nors­ke kve­ne­ne hø­rer til i Nor­ge, og Nor­ge er også kve­ne­nes land.

Det er imid­ler­tid li­te fak­ta­ba­sert kunns­kap om kvensk his­to­rie og kul­tur i sko­le­ver­ket, i nas­jo­na­le me­dia og i det of­fi­siel­le Nor­ge. En vik­tig år­sak til det­te er at forsk­nin­gen på områ­det har vaert nedprio­ri­tert. Landsmø­tet i Nors­ke Kve­ners For­bund – Rui­jan Kvee­ni­liit­to (NKF – RK) kre­ver der­for at det nå stil­les til­strek­ke­li­ge mid­ler og res­sur­ser til rå­dig­het for forsk­ning på kvensk his­to­rie og kul­tur.

Nors­ke Kve­ners For­bund – Rui­jan Kvee­ni­liit­to ved­tok tre re­so­lus­jo­ner på Landsmø­tet i Al­ta 14.–15. april. Fo­to: Lill Vi­vian Han­sen.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.