Öys­tä­rii­kis­sä oon kuusi mi­no­ri­teet­ti­kiel­tä

Ruijan Kaiku - - News -

Öys­tä­rii­kin mi­no­ri­teet­ti­kie­let oon ro­ma­nin kie­li se­kä Bur­gen­lan­din kroa­tia, tsek­ki, un­ka­ri, slo­va­kia ja slo­ve­nia

Eu­ro­pan raa­tin uusi ra­port­ti mei­naa et­te ti­la ei ole juu­rik­haan pa­ran­tun­nu vuođen 2012 jälk­hiin.

Kie­lii ope­tet­haan kou­lus­sa ja opet­taa­jii­ta­ki kou­lu­tet­haan mut­ta sie­lä oon struk­tuu­riis­sii prob­lee­mii­ta. Eri­lii­kai­ses­ti ko op­pi­las siirt­tyy uut­heen koul­huun, tie­to hä­nen mi­no­ri­teet­ti­kie­les­tä ei ai­na siir­ry et­heen­päin. Öys­tä­rii­kin kou­luis­sa ei kans an­ne­ta tiet­too mi­no­ri­teet­ti­kie­lis­tä ja niit­ten his­too­rias­ta. Mi­nis­te­ri­ko­mi­teea san­noo et­te Öys­tä­rii­kin hal­li­tus­her­rat häyđyt­hään suo­je­la ja eđe­saut­taa kaik­kii mi­no­ri­teet­ti­kie­lii, eri­lii­kai­ses­ti Wie­nis­sä niin et­te mi­no­ri­teet­ti­kie­lii käy­tet­täis enä­men jul­ki­ses­sa elä­mäs­sä ja et­te mi­no­ri­teet­ti­kie­let nä­kyis pa­re­min.

Öys­tä­rii­kis­sä kai­ki­la oon oik­keus käyt­täät mi­no­ri­teet­ti­kie­lii hal­lin­nos­sa ja oik­keuđes­sa mut­ta nii­tä ei kui­tenk­haan käy­te­tä juu­ri ol­lenk­haan. Se oon tun­net­tu et­te slo­ve­nian kiel­tä oon käy­tet­ty.

Raa­dio- ja tv-lä­hä­tyk­sii se­kä viik­koa­viis­sii oon se­kä Bur­gen­lan­din kro­aa­tian ja slo­ve­nian kie­li­lä. Raa­dio ja tv oon isot mut­ta avii­siit­ten ti­la oon epä­var­ma. Mui­ta­ki mi­no­ri­teet­ti­kie­lii kuu­lee mee­dias­sa mut­ta var­sin­ki tv-lä­hä­tyk­sii häy­tyis ol­la enä­men. Mi­nis­te­ri­ko­mi­teea mei­naa et­te Öys­tä­riik­ki häy­tyis ant­taat tarp­heek­si rah­haa Bur­gen­lan­din kroa­tian-, un­ka­rin- ja slo­ve­nian­kie­li­sil­le avii­sii­le.

Re­gio­naa­li­set kie­let

Eu­ro­pan mi­no­ri­teet­ti­kie­li­so­pi­mus oon ol­lu voi­mas­sa Öys­tä­rii­kis­sä vuu­es­ta 2001. Mi­no­ri­teet­ti­kie­lii pu­hu­taan eri re­gioo­niis­sa: Kroa­ti­aa Bur­gen­lan­dis­sa, slo­ve­ni­aa Ca­rit­hias­sa ja Sty­rias­sa, un­ka­rii Bur­gen­lan­dis­sa ja Wie­nis­sä, tsek­kii ja slo­va­ki­aa Wie­nis­sä ja ro­ma­nin kiel­tä Bur­gen­lan­dis­sa.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.