Ve­si­saa­ri, Por­san­ki ja Naa­vuo­no saađ­haan kie­li­sent­te­rit

Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet gir 2,56 mil­lio­ner kro­ner i støt­te til nye kvens­ke språk­sent­re.

Ruijan Kaiku - - Forside - Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Av pot­ten på drøye 2,5 mil­lio­ner som er satt av til språk­sent­re, er 1 mil­lion gitt til etab­le­ring av språk­sen­ter i Por­san­ger kom­mu­ne. Ordfø­rer Ai­na Borch, er over­be­vist om at det­te er noe den kvens­ke de­len av be­folk­nin­gen har ven­tet len­ge på.

– En­de­lig blir det en rea­li­tet. Por­san­ger kom­mu­ne har job­bet med det­te helt si­den Mo­na Skan­ke var ordfø­rer (2007–2011 red.adm.). Den gan­gen fikk kom­mu­nen for­pros­jekt­mid­ler til det­te, for­tel­ler nå­vae­ren­de ordfø­rer Borch.

Kom­mu­nen inn­vil­get også pen­ger i fjor slik at de fikk job­bet frem og sendt søk­na­den. Kvensk ins­ti­tutt har så langt vaert en strå­len­de sa­mar­beids­part­ner.

I til­legg får Kvae­nan­gen kom­mu­ne 560 000 kro­ner til etab­le­ring av språk­sen­ter i Kvae­nan­gen og Va­ran­ger museum IKS 1 mil­lion kro­ner til etab­le­ring av språk­sen­ter i Vadsø.

Fort­satt mu­lig å red­de språ­ket

– Jeg er glad for at vi som kom­mu­ne kan job­be en­da mer mål­ret­tet med det kvens­ke, sier Borch, og me­ner så len­ge det en­da fin­nes kvensk språk­kom­pe­tan­se er det håp for det kvens­ke språ­ket.

Por­san­ger kom­mu­ne var den førs­te kom­mu­nen som etab­ler­te et sa­misk språk­sen­ter og har job­bet i len­ge for å få etab­lert et kvensk språk­sen­ter.

– Vi kom­mer til å bi­dra der vi kan bi­dra, lo­ver Hil­de Skan­ke, daglig le­der på Kai­nun ins­ti­tut­ti – Kvensk ins­ti­tutt i Bør­selv.

– Så hå­per jeg kom­mu­nen slår på stort­rom­ma og byg­ger et fler­bruks­hus, slik at vi kan få sam­let uli­ke tje­nes­ter og til­bud un­der sam­me tak, også kvensk språk­sen­ter, opp­fordrer hun.

Nett­verk for språk­sent­re

Det er uli­ke må­ter å dri­ve et språk­sen­ter på. Skan­ke øns­ker seg en mo­dell hvor sen­te­ret i til­legg til å hol­de kurs av forsk­jel­lig art også dri­ver oppsø­ken­de ar­beid.

– Språk­sen­te­ret kan kom­me inn og vae­re med der folk er. Vi kan for­mid­le og vae­re bi­drag­sy­te­re i bar­ne­ha­ger og sko­ler, på musik­kog tea­ter­verks­te­der, ram­ser hun opp.

Hun øns­ker også at det etab­le­res et nett­verk for språk­sent­re­ne, hvor vi or­ga­ni­se­rer og sys­te­ma­ti­se­rer ar­bei­det.

Mål­ret­tet plan

I det kvens­ke miljøet har det i man­ge år blitt lagt ned en stor inn­sats for å be­va­re og styr­ke det kvens­ke språ­ket. Reg­je­rin­gen har fulgt opp med Mål­ret­tet plan for kvensk språk (2017– 2021). I til­legg til de tre nye kvens­ke språk­sent­re­ne er det fra før kvens­ke språk­sent­re i Storf­jord og i Nordrei­sa.

– Et språk­sen­ter har en svaert vik­tig funks­jon for å styr­ke et truet språk i et lo­kal­sam­funn. Det er der­for med gle­de at reg­je­rin­gen nå gir tils­kudd til etab­le­ring av to nye kvens­ke språk­sent­re i Finn­mark, som ik­ke har hatt sli­ke sent­re før, sier mi­nis­te­ren.

– I til­legg styr­ker vi ar­bei­det med kvensk språk i Troms med støt­te til etab­le­rin­gen av et språk­sen­ter i Kvae­nan­gen, sier Mae­land.

Ak­ti­vi­te­ter for voks­ne og barn

Ar­bei­det med å styr­ke kvensk språk er en pro­sess over tid. De kvens­ke språk­sent­re­ne i Troms og Finn­mark har en vik­tig rol­le i det­te ar­bei­det. Språk­sent­re­ne bi­drar på uli­ke må­ter til å styr­ke språ­ket, av­hen­gig av lo­ka­le for­hold og be­hov. Sent­re­ne har gjer­ne ak­ti­vi­te­ter for uli­ke al­dersgrup­per. Of­te job­ber de med vok­se­nopplae­ring, bi­drar til lae­re­mid­de­lut­vikling, har uli­ke språk- og kul­tu­rar­ran­ge­men­ter og kurs. Sent­re­ne har også ak­ti­vi­te­ter knyt­tet til språk og kul­tur ret­tet mot barn og un­ge.

– Jeg hå­per de tre nye kvens­ke språk­sent­re­ne vil ins­pi­re­re fle­re til å lae­re seg språ­ket og bi­dra til at de som al­le­re­de kan språ­ket, bru­ker det en­da mer, sier Mae­land.

Re­vi­ta­li­se­rings­pro­sess

– Det­te er kjem­pe­po­si­tivt, sier Hil­ja Liisa Hu­ru, le­der i Nors­ke Kve­ners For­bund – Rui­jan Kvee­ni­liit­to, som fryk­tet at det ba­re skul­le bli ett språk­sen­ter, slik det ble skis­sert i «Mål­ret­tet plan for kvensk språk», når får vi to til.

Hu­ru me­ner språk­sent­re er kjem­pe­vik­tig å få på plass og hå­per kom­mu­nal­mi­nis­te­ren har en plan for fi­nan­sie­ring av vi­de­re drift av språk­sent­re­ne i åre­ne som kom­mer.

– Vi tren­ger de språk­sent­re­ne i den re­vi­ta­li­se­rings­pro­ses­sen vi er in­ne i – å kun­ne hjel­pe sko­ler og bar­ne­ha­ger er vik­tig. Det er også vik­tig at fi­nan­sie­rin­ga er sta­bil og ik­ke pros­jekt­ba­sert i åre­ne fre­mo­ver, un­der­stre­ker hun.

Hun ser også for seg et nett­verk for språk­sent­re­ne, slik at man kan vae­re raskt ute med støt­te til de uli­ke språk­sent­re­ne.

– Det er bedre med sa­mar­beid enn at her og en skal job­be for seg selv, me­ner Hu­ru.

KUVA: PRIVAT

Tre nye kvens­kespråk­sent­re

Fo­to: Privat.

Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­mi­nis­ter Mo­nica Mae­land og ordfø­rer i Por­san­ger kom­mu­ne, Ai­na Borch.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.