Py­sy jäl­jen pää­lä! • Ik­ke fritt fram med snøs­ku­ter i Fin­land

Po­li­tiet i Enon­te­kiö sk­rev ut 20 fo­re­legg for ulov­lig snøs­ku­terkjø­ring i Kil­pis­jär­vi i pås­ka. Tre hundre kjø­retøy ble kont­rol­lert.

Ruijan Kaiku - - Forside - Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

– Fo­re­leg­get kom som en over­ras­kel­se for man­ge, for­tel­ler vill­marks­po­li­ti­bet­jent Mi­ka Seu­ru­jär­vi som var med å utfø­re kont­roll sam­men med Enon­te­kiö-po­li­tiet.

Mot en utb­redt opp­fat­ning blant nord­menn er det nem­lig ik­ke fritt fram å kjø­re snøs­ku­ter i Fin­land hel­ler.

Dy­rekjøpt lae­ring

I pås­ka ga po­li­tiet bø­ter for kjø­ring uten­for løy­per, kjø­ring uten hjelm og kjø­ring med ure­gi­strer­te kjø­retøy. Seu­ru­jär­vi for­tel­ler om snøs­ku­terkjø­ring bå­de på fjell­si­de­ne, på skis­por, for­tau og til og med inn i reinflok­ker.

– Ty­ve av tre hundre er gans­ke man­ge, sier Seu­ru­jär­vi.

– Det­te er dy­rekjøpt er­fa­ring for den en­kel­te. Selv om in­foen all­tid kan vae­re bedre, er det opp til hver en­kelt sjåfør å skaf­fe seg kunns­ka­per om gjel­den­de regler i det lan­det du fer­des.

Ba­re på løy­pe­ne

Ved pås­ke­ti­der i år had­de avi­sa iT­romsø en ar­tik­kel om en Tromsø­fa­mi­lie som ny­lig had­de kjøpt en hyt­te i Kil­pis­jär­vi for å kjø­re snøs­ku­ter «fritt hvor man vil».

Det­te kan i føl­ge Seu­ru­jär­vi gi et feilt bil­de av de fak­tis­ke for­hol­de­ne.

– I ter­ren­get er det kun lov å kjø­re på de mer­ke­de løy­pe­ne, mer­ket med de kjen­te rø­de mer­kes­tik­ke­ne, på­min­ner han.

Hen­syn til na­tu­ren

Langs løy­pe­ne fins på­min­nel­ser om å ta va­re på den skjø­re na­tu­ren samt å kjø­re sak­te. De løy­pe­ne, som det er av­gift på, og som du tren­ger en til­la­tel­se til å kjø­re på, er mer­ket med en egen skilt.

– Hen­sik­ten med lo­ven som begren­ser mo­to­ri­sert ferd­sel i na­tu­ren er jo la­ga i hen­syn til na­tu­ren og na­tur­nae­rin­ge­ne. Det er ik­ke lov å stik­ke av uten­for løy­pe­ne noen ste­der. At noen har kjørt snøs­ku­ter et sted, er ik­ke en mer­ket løy­pe. I Kil­pis­jär­vi har vi i til­legg saers­kil­te ver­neområ­der som Mal­la na­tur­re­ser­vat og sør­si­den av Saa­na der snøs­ku­terkjø­ring er to­talt for­budt, opply­ser Seu­ru­jär­vi.

På vann som for ek­sem­pel på isen på sel­ve Kil­pis­jär­vi er det de­ri­mot lov å kjø­re ove­ralt. For en nord­mann kan det vir­ke som det er «lov å kjø­re ove­ralt».

– Men når du kom­mer kjø­ren­de og skal inn til hyt­ta ved Tre­riksrøy­sa, må du par­ke­re snøs­ku­te­ren din på isen. Hyt­ta er på ver­neområ­det, og der skal du ik­ke fer­des med mo­to­ri­sert kjø­retøy, min­ner råd­gi­ver Tiia Le­pis­tö fra ser­vice-og in­fo­sen­te­ret Kil­pis­jär­vi Na­tu­rum (Kil­pis­jär­ven luon­to­kes­kus).

In­fo på norsk vil kom­me snart

– Snart skal vi ha skrift­lig in­fo på norsk, i til­legg til det svens­ke og en­gels­ke som har fra før, for­tel­ler Le­pis­tö.

Ser­vice- og in­fo­sen­te­ret dri­ves av den stat­li­ge bedrif­ten Met­sä­hal­li­tus (Fins­ka Skogss­ty­rel­sen), som for­val­ter stat­sei­de ut­mark­sområ­der, inklu­dert innsjøer, nas­jo­nal­par­ker og andre na­tur­re­ser­va­ter.

Sen­te­ret er åpent un­der vin­ter­se­son­gen (til 6. mai) og som­mer- og høst­se­son­gen (fra 12. ju­ni ut sep­tem­ber). I Kil­pis­jär­vi fins over­nat­tings­bedrif­ter, snøs­ku­te­rut­leie, sa­fa­ri­bedrif­ter og bu­tik­ken. Du kan ri­si­ke­re å få ulik in­fo alt et­ter hvor du spør, men Met­sä­hal­li­tus repre­sen­te­rer den of­fi­siel­le Fin­land og der du får hø­re hva lo­ven sier.

– Snøs­ku­terkjø­ring er ik­ke al­le­manns­rett, men re­gu­lert med lov om vegt­ra­fikk og lov om mo­to­ri­sert ferd­sel i ter­reng, på­min­ner Le­pis­tö.

KUVA: LIISA KOIVULEHTO

KU­VAT: LIISA KOIVULEHTO

Det er ik­ke lov å kjø­re snøs­ku­ter ove­ralt noen ste­der i Fin­land, hel­ler ik­ke i Kil­pis­jär­vi: Du skal hol­de deg på de mer­ke­de løy­pe­ne.

Det er ik­ke lov å kjø­re snøs­ku­ter på skiløy­per.

Kar­tet fra Kil­pis­jär­ven la­dut ry. vi­ser løy­pe­ne hvor det er til­latt å kjø­re. Hver kjø­rer har plikt til å set­te seg inn i lov og regler som gjel­der.

KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Nor­ja­lais­sii skuut­te­ri­tu­ris­tii praa­taa­mas­sa Kil­pis­jär­ven tan­ki­la. Saa­na ta­vus­tal­la.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.