– Den bes­te språk- og kul­tur­lei­ren!

Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter ar­ran­ger­te kvensk språk- og kul­tur­leir i Sap­pen.

Ruijan Kaiku - - Forside - Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

6.–8. april, hel­ga et­ter pås­ke, sam­let små og sto­re seg på kvensk språk- og kul­tur­leir i Rei­sa­da­len. To­talt 17 del­ta­ke­re med god al­dersspred­ning – fra 5 til 54 år – fra Nor­ge og Sve­ri­ge. Det­te var fjer­de gang lei­ren ble ar­ran­gert i re­gi av Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter – Hal­tiin kvää­ni­sent­te­ri.

Fris­ter til gjen­ta­kel­se

Han­ne Jo­runn Wolds­tad fikk hø­re om lei­ren gjen­nom dat­te­rens språk­reir i Nordrei­sa og tenk­te det kun­ne vae­re spen­nen­de å prø­ve. Mins­te­jen­ta på 5 år gle­der seg hver uke til språk­reir og var der­med vel­dig klar på at hun også vil­le del­ta på leir, 12-årin­gen var litt mer skep­tisk.

– Vi had­de en vel­dig fin helg i Sap­pen. Jeg had­de in­gen for­vent­nin­ger på forhånd. Det var vel­dig tri­ve­lig og un­ge­ne kos­te seg med de uli­ke ak­ti­vi­te­te­ne. Det var også lett for un­ge­ne å bli kjent med de andre del­ta­ker­ne, for­tel­ler Wolds­tad.

– Vi angrer ik­ke. Det var vel­dig kjekt å få vae­re med og det fris­ter til gjen­ta­kel­se, sier hun.

Vel­lyk­ket

– Jeg me­ner det­te var den bes­te lei­ren vi har hatt til nå, på al­le må­ter, sier Pål Vegard Eriksen, daglig le­der på Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter, som har fått go­de til­ba­ke­mel­din­ger bå­de un­der og et­ter lei­ren.

– Noen had­de fo­reldre­ne med som hjalp til un­der­veis. Det er nett­verks­byg­ging som lig­ger i bunn og det er sam­hol­det vi er ute et­ter. Del­ta­ker­ne får se at det er andre barn og voks­ne som er in­te­res­sert i det sam­me. Dis­se un­ge­ne blir jo stor en dag og skal ta det­te vi­de­re, forkla­rer Eriksen.

– Dem var vel­dig fornøyd, kons­ta­te­rer han.

Sa­mar­beid over lan­degren­sen

Det er også fjer­de gan­gen Da­niel Sär­ki­jär­vi tar tu­ren til Nordrei­sa. Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter sa­mar­bei­der nem­lig over lan­degren­sen med den svens­ke or­ga­ni­sas­jo­nen «Meän kult­tuu­ri­keh­to/Vår kul­tur­vag­ge» som job­ber for finsk og meän­kie­li i Sve­ri­ge. Sär­ki­jär­vi er en kjaer­kom­men språk­re­surs for leir­del­ta­ker­ne i Sap­pen.

– Det­te sa­mar­bei­det er vel­dig bra, og det går beg­ge veier, un­der­stre­ker Sär­ki­jär­vi.

– Vi kom­mer jo fra sam­me områ­de. Kvensk og meän­kie­li er vel­dig li­ke språk og vi forstår hve­randre godt – jeg fra Tor­ne­da­len og de fra Nor­ge. Det er også kult å hø­re de eldre som pra­ter kvensk, sier han.

Språk i fo­kus

Del­ta­ker­ne besøk­te gam­le Sap­pen sko­le hvor de fikk om­vis­ning og hø­re his­to­rier fra in­ter­nats­ko­len. Rik­san­ti­kva­ren skri­ver at for de kvenskspråkli­ge ele­ve­ne kun­ne sko­leh­ver­da­gen vae­re spe­sielt vans­ke­lig. Sko­len ble reist i førs­te halv­del av 1800-tal­let, tro­lig rundt 1820, da Lars Han­sen kom fra Fin­land til Sap­pen og fikk reist byg­nin­gen. Sko­len var i drift til mid­ten av 1950-tal­let.

På Ovi Rais­hiin tok In­ger Bir­ke­lund tok i mot leir­del­ta­ker­ne, også hun had­de uli­ke for­tel­lin­ger til un­ge­ne. Sau­na hø­rer med. Del­ta­ker­ne ba­det bads­tue i en gam­mel of­fent­lig sau­na. Det­te har vaert en mø­teplass for folk i til­legg til de hy­gie­nis­ke opp­ga­ve­ne sau­naen had­de. Den sis­te da­gen ble viet om­vis­ning, tea­ter og sang anført av Kris­tin Mel­lem på Hal­ti.

– I til­legg har To­ve Raap­pa­na Rei­bo, språ­kar­bei­der på Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter og Sär­ki­jär­vi holdt språ­kopplegg gjen­nom he­le hel­gen, for­tel­ler Eriksen.

Un­ge­ne har mer­ket sa­ker og ting i byg­get – tak, veg­ger, speil og dø­rer. Dem har la­get kjø­les­kaps­mag­ne­ter med ut­gangs­punkt i kven­flag­get som Eriksen me­ner er det frems­te fel­les­sym­bo­let for kve­ne­ne ak­ku­rat nå.

– Det er ar­tig å se en­gas­je­men­tet til de mins­te. Un­ge­ne er ik­ke på leir for­di dem må, men for­di de har lyst, fastslår Eriksen.

Vel­vil­lig lo­kal­miljø

Ba­se for leir­hel­ga var Rei­sa Fri­lufts­sen­ter (Sap­pi/Sap­pen) i Nordrei­sa kom­mu­ne, det man­ge kjen­ner som Sap­pen leirs­ko­le og det var lagt inn ak­ti­vi­te­ter på Ovi Rais­hiin (Jä­rä­mä/Sa­raelv) og på Hal­ti (Han­sin­kent­tä/Stors­lett).

– Vi er av­hen­gig av å ha en plass å over­nat­te og til­gang til et godt kjøk­ken, forkla­rer Eriksen.

Her had­de også To­re El­ves­tad sør­get for å kjø­re opp skiløy­per, slik at barn og voks­ne kun­ne gå på ski, men inn­lag­te opp­ga­ver un­der­veis.

– Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter ret­ter en stor takk for til­ret­te­leg­ging og sa­mar­beid til Rei­sa Fri­lufts­sen­ter, Meän kult­tuu­ri­keh­to/Vår kul­tur­vag­ge, El­se og To­re El­ves­tad, iha­na!, Hal­ti nas­jo­nal­park­sen­ter og Nord-Troms Museum, som på uli­ke må­ter bidro til at lei­ren kun­ne gjen­nomfø­res i flot­te om­gi­vel­ser og med lae­re­ri­ke opple­vel­ser for del­ta­ker­ne!

Li­ke ut­fordrin­ger

Meän­kie­li og kvensk sli­ter med de sam­me ut­fordrin­ge­ne, der­for er sa­mar­beid mel­lom or­ga­ni­sas­jo­ne­ne vik­tig.

– Vi de­ler er­fa­rin­ger og ser på hvor­dan tin­ge­ne fun­ge­rer i Sve­ri­ge, og vi lae­rer noe av hve­randre. Hvor­dan kan vi gjø­re ting bedre,

for ek­sem­pel når vi ar­ran­ge­rer leir, forkla­rer Eriksen.

Som­mer­leir på Ses­ka­rö

For Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter pas­ser det fint å ar­ran­ge­re leir i vin­ter­halvå­ret.

– Det pas­ser inn i vårt årsh­jul, og vi kan spre ar­bei­det uto­ver he­le året, sier Eriksen.

Til som­me­ren er det du­ket for leir på Ses­ka­rö, Ha­pa­ran­da. 18.–22. ju­li er det svens­ke­ne som ar­ran­ge­rer språk og kul­tur­leir med fo­kus på finsk, meän­kie­li og kvensk.

– Det blir fint å tref­fe ig­jen de som har del­tatt på leir i Nordrei­sa, sier Sär­ki­jär­vi, så hå­per vi det kom­mer fle­re kve­ner på leir i Sve­ri­ge. Som­mer­lei­ren på Ses­ka­rö vok­ser fra år til år. – Vi har hatt over 70 del­ta­ke­re og det har fun­gert bra. Man får med språ­ket, sier Sär­ki­jär­vi.

KUVA: PÅL VEGARD ERIKSEN

Bar­na lae­rer språ­ket gjen­nom lek. Her en lek for å lae­re hva far­ge­ne he­ter på kvensk og meän­kie­li.

Lu­mi­pal­lo pääs­sä: Her skul­le del­ta­ker­ne gå så langt som mu­lig på ski med en snø­ball på ho­det.

Del­ta­ker­ne lag­de kjø­les­kap­mag­ne­ter med mo­ti­vet fra kven­flag­get, sol­ro­sen.

To­ve Raap­pa­na Rei­bo had­de med seg Muis­to­pe­li (me­mo­ry) med kvens­ke ord som del­ta­ker­ne fikk bry­ne seg på.

KU­VAT: PÅL VEGARD ERIKSEN.

På Ovi Rais­hiin (Por­ten til Rei­sa) sam­let In­ger Bir­ke­lund, del­ta­ker­ne til for­tel­lers­tund in­ne i Fal­ke­re­det som er det nyes­te byg­get på Ovi Rais­hiin. Herf­ra ser man rett inn i nas­jo­nal­par­ken.

Da­niel Sär­ki­jär­vi, «meän­kie­li-pa­pegøyen» og Em­me­li. De un­ge­ne som ik­ke vil pra­te med Da­niel pra­ter mer en gjer­ne til fuglen.

Vet du hva vin­du he­ter på kvensk? Del­ta­ker­ne mer­ket sa­ker og ting på kvensk og meän­kie­li.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.