Applau­dert inn som le­der for to nye år

Hil­ja Hu­ru gjen­valgt som le­der: – Ta godt va­re på hen­ne, opp­fordret avt­rop­pen­de nest­le­der Trygg Ja­ko­la.

Ruijan Kaiku - - Forside - Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Hil­ja Hu­ru fikk in­gen mot­kan­di­da­ter og ble der­med gjen­valgt som le­der i Nors­ke Kve­ners For­bund - Rui­jan Kvee­ni­liit­to (NKF-RK) un­der landsmø­tet i Al­ta 14.–15. april.

Trygg Ja­ko­la, som tak­ket av som nest­le­der, opp­fordret landsmø­te­del­ta­ker­ne å ta godt va­re på Hu­ru som had­de stilt seg po­si­tiv til to nye år som le­der i for­bun­det. Sty­re­le­del­sen har i føl­ge eg­ne ut­sagn job­bet me­get godt sam­men den sis­te valg­pe­rio­den.

– Hun er en kvensk dia­mant, ta godt va­re på hen­ne, opp­fordret Ja­ko­la.

Fra nå er det Jan Da­leng som in­ne­har nest­le­der­ver­vet og Hu­ru ser fram til sa­mar­bei­det.

Hef­tig ar­beid

Hu­ru besk­rev det avt­rop­pen­de sty­ret «som en bu­kett med villb­loms­ter, ras­ket sam­men i fra vei­kan­ten».

– Vi er gans­ke forsk­jel­li­ge vi som har vaert i sty­ret, og det har fun­gert vel­dig bra, sa Hu­ru.

– Sann­hets­kom­mis­jon har vaert et hef­tig styk­ke ar­beid som vi snart er fer­di­ge med og vi skal få sendt skrift­li­ge inns­pill in­nen 30. april, lo­vet Hu­ru og min­net om at det fort­satt er tid til å sen­de inns­pill til den­ne.

– Hjelp til å gjø­re det­te til et godt inns­pill fra oss, opp­fordret hun.

Ung­dom­men på va­raplass

Ung­dom­me­ne «kup­pet» fle­re av va­raplas­se­ne til sty­ret. In­gen i valg­ko­mi­teens fors­lag ble valgt inn.

– Jeg er glad for at det har kom­met un­ge folk inn i sty­ret. Det er vik­tig for rek­rut­te­rin­ga og at vi får de un­ge stem­me­ne inn i for­bun­det. Det er snakk om kve­ne­nes og for­bun­dets frem­tid, forkla­rer Hu­ru, og leg­ger til at sat­sing på ung­dom­men er vik­tig fre­mo­ver og det skal vi job­be med i sty­ret fre­mo­ver.

– Vi må få med de un­ge, fastslår hun.

Sym­pa­tisør

Tho­mas Kjaers­tad fra Mosjøen er en av de nye un­ge va­ra­med­lem­me­ne. Han bor i Tromsø og stu­de­rer til en mas­ter­grad i finsk språk. I til­legg er han ut­dan­net op­ti­ker.

– Jeg er en sym­pa­tisør, jeg har ik­ke finsk el­ler kvensk slekt som jeg vet om, men jeg er vel­dig in­te­res­sert i språk, bå­de finsk og kvensk. Jeg har også tatt kurs i es­tisk og sa­misk, sa Kjaers­tad, da han pre­sen­ter­te seg seg for landsmø­tet.

Kjaers­tad sit­ter også i sty­ret til den kvens­ke ung­dom­sor­ga­ni­sas­jo­nen Kvee­ni­nuo­ret.

«Fersk» kven

– Jeg er sann­syn­lig­vis den «fers­kes­te» kve­nen her. Det er ik­ke man­ge år si­den jeg og mi­ne søs­ken fikk vi­te på at vi var kve­ner, for­tal­te Vil­de Ch­ris­tof­fer­sen Walsø, fra Trond­heim.

Walsø ble også valgt inn som ny va­ra­repre­sen­tant i kom­men­de pe­rio­de og er saer­lig spent på ar­bei­det med sann­hets­kom­mis­jon.

– Jeg har laert mye og er vel­dig in­te­res­sert i å lae­re mer, forkla­rer Walsø.

– Det vir­ker som at det ove­rord­net er stor enig­het i or­ga­ni­sas­jo­nen, det ten­ker jeg er bra, sier Walsø, som også job­ber også med å få etab­lert lo­kal­lag i Trøn­de­lag.

– Kjen­ner at jeg får en ek­stra boost til å job­be med lo­kal­la­get, med­gir Walsø.

– Vi har 35 på epost­lis­ta til trøn­der­lags­kve­ne­ne – hvis de fles­te blir ak­ti­ve i lo­kal­la­get kan det­te bli vel­dig bra, me­ner hun.

Man­ge opp­ga­ver

Det nye sty­ret kan se frem til man­ge og spen­nen­de opp­ga­ver i ti­den som kom­mer. Ver­vet som le­der i NKF-RK tar mye tid og Hu­ru har gått ned til 80 pro­sent stil­ling ved Os­lo Met, det hjel­per litt.

– Vi har vel­dig man­ge sa­ker vi må job­be med for ti­den, saks­meng­den ba­re øker og øker. Så vi må job­be godt i det nye sty­ret og for­de­le ar­beid­sopp­ga­ve­ne godt, slik at vi får gjort mest mu­lig med de res­sur­se­ne vi har, sier Hil­ja Hu­ru.

– Jeg gle­der meg til det­te og jeg hå­per vi fin­ner in­te­res­se­ne til al­le i sty­ret og fin­ner hvil­ket områ­de hver og en har lyst å job­be med. Da blir det bra.

– Det­te har vaert et vel­dig godt mø­te og det er go­de folk som er med vi­de­re, avs­lut­ter Hu­ru. Hil­ja Hu­ru, joh­taa­ja/le­der

Jan Da­leng, va­ra­joh­taa­ja/nest­le­der, Us­lu - Os­lo Evy Bas­so, Troms­sa - Tromsø

Alf Stei­nar Bør­re­sen, Te­no - Ta­na

An­ne-Gerd Jo­nas­sen, Naa­vuo­no - Kvae­nan­gen Olaf B. An­der­sen, Lem­mi­jo­ki-Lak­selv

Bernt Isak­sen, Troms­sa - Tromsø Va­ra­med­lem­mer

Va­lit­hiin va­ra­jä­se­nik­si:

1. Trond Stub­be­rud, Bodø

2. Vil­de Ch­ris­tof­fer­sen Walsø, Trond­heim 3. An­ne Mä­ki­nen, Troms­sa-Tromsø 4. Hed­vig John­sen, Te­no - Ta­na

5. Tho­mas Kjers­tad, Troms­sa – Tromsø

KUVA: LIISA KOIVULEHTO

En kvensk dia­mant, Hil­ja Hu­ru.Fo­to: Lill Vi­vian Han­sen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.