Lett «match» å overkjø­re kve­ne­ne

Ruijan Kaiku - - News -

Nå har kve­ne­ne og sa­me­ne sendt si­ne inns­pill til kom­mis­jon som skal drøf­te den stat­li­ge for­norsk­nings­po­li­tik­ken og uret­ten mot det sa­mis­ke og kvens­ke folk i her i lan­det.

Som tor­ne­da­lin­ge­ne i Sve­ri­ge, har nors­ke kve­ner gjort et fo­rar­beid. Men i mot­set­ning til Sve­ri­ge, men­te nors­ke øv­rig­he­ter at det­te var unød­ven­dig, og de ga in­gen mid­ler til fo­rar­bei­det.

Bå­de kve­ne­ne og sa­me­ne har fi­nan­siert fo­rar­bei­det gjen­nom si­ne van­li­ge buds­jet­ter, hen­holds­vis 478,9 mil­lio­ner (Sa­me­tin­get) og 2,4 mil­lio­ner (Nors­ke kve­ners for­bund-Rui­jan kvee­ni­liit­to og Kven­lands­for­bun­det til sam­men). Bå­de sa­me­tingspre­si­den­ten og kvens­ke or­ga­ni­sas­jo­ner har pekt på den øko­no­mis­ke skeiv­he­ten.

I de kvens­ke or­ga­ni­sas­jo­ne­ne har man li­ke­vel følt det vik­tig med et fo­rar­beid, men begren­se­de res­sur­ser kan vae­re år­sak om man ik­ke har nådd ut til al­le.

I et skriv (unn­dratt of­fent­lig­het, 15.06.2016) kom­mer det klart fram at sta­ten ik­ke vil­le ha en sann­hets­kom­mis­jon, og hvis den skul­le kom­me, skul­le det ba­re hand­le om sa­me­ne.

Det er der­for ik­ke uten grunn at man i de kvens­ke miljøe­ne utt­ryk­ker en viss frykt for at kve­ne­ne kan bli overkjørt i det­te ar­bei­det. Her kan vi se på ar­bei­det som er lagt ned i å red­de det kvens­ke språ­ket som et godt ek­sem­pel. Til­tak for kvensk er sør­ge­lig på et­ters­kudd, et­ter man­ge tiårs neglis­je­ring, selv om bå­de sa­mis­ke og kvens­ke språk er bes­kyt­tet av den sam­me mi­no­ri­tetsspråk­pak­ten.

I Nor­ge har man nes­ten ik­ke fors­ket på kvensk his­to­rie. Det vil bli en ut­fordring for kom­mis­jo­nen, men vi hå­per at kom­mis­jo­nen tar tak i det­te. Et­ter en noe tvi­len­de start på Stor­tin­get har det vokst et nytt syn om kom­mis­jo­nen blant de fol­ke­valg­te: Nor­ge har ans­var og en plikt å ta et oppgjør med den­ne dy­stre de­len av his­to­rien. Stor­tin­get øns­ker seg fag­kom­mis­jon som bå­de sa­me­ne og kve­ne­ne har til­lit til, og vil gi kom­mis­jo­nen bå­de nød­ven­dig tid og res­sur­ser.

På Stor­tin­gets nett­si­de kan vi le­se hvor vik­tig det­te er saer­lig for de kom­men­de ge­ne­ras­jo­ne­ne.

«De skal le­ve med stolt­het for hvem de er og den kul­tu­ren de kom­mer fra. Språ­ke­ne skal blom­stre, og folk skal le­ve si­de om si­de med res­pekt, ak­sept og to­le­ran­se for hve­randres his­to­rie, be­hov og me­nin­ger.»

Nes­te steg er å vel­ge kom­mis­jo­nens med­lem­mer og til­de­le man­dat. Kve­ne­ne øns­ker en uhil­det le­der. De øns­ker også en rett­fer­dig og li­ke­vek­tig sam­men­set­ning av kom­mis­jo­nen.

De sa­mis­ke or­ga­ni­sas­jo­ne­ne og ins­ti­tus­jo­ne­ne har i lang tid knyt­tet til seg spe­sia­lis­ter in­nen uli­ke fag­felt, saer­lig jus, som berø­rer ur­folk. Kve­ne­ne har ik­ke sli­ke etab­ler­te fag­miljøer. Det vil der­for

vae­re lett match å overkjø­re kve­ne­ne.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.