Snøs­ku­ter­vett og -regler i Fin­land

Ruijan Kaiku - - News -

Ta hen­syn til na­tu­ren og reindrifts­nae­rin­gen.

I ter­ren­get er det lov å kjø­re snøs­ku­ter på mer­ke­de løy­per (leier). Det er ik­ke lov til å stik­ke av fra løy­pa.

Høyes­te has­tig­het på løy­pa er 60 km/t og 40 km/t hvis du har sle­de med men­nes­ker.

Senk far­ten når du mø­ter skigåe­re el­ler andre som fer­des med mus­kelk­raft.

Bruk all­tid kjø­re­lys.

Det er ob­li­ga­to­risk å bru­ke hjelm.

På vann og el­ver, der en lov­lig løy­pe fø­rer til, er det til­latt å kjø­re uten­for løy­per.

Man­ge løy­per (spor) har av­gift – en­ten lo­kal el­ler stat­lig. De er mer­ket med opplys­ningss­kilt. Du må selv fin­ne ut hvil­ken til­la­tel­se du tren­ger.

Fø­re­ren av snøs­ku­ter må ha fylt 15 år. På de of­fi­siel­le løy­pe­ne må du ha fø­rer­kort minst klas­se T. n Bå­de de lo­ka­le og de stat­li­ge løy­pe­til­la­tel­se­ne kjø­pes på nett. Du må all­tid ha til­la­tel­sen med deg når du kjø­rer.

Det er uli­ke regler for lo­kal­be­folk­ning og tu­ris­ter.

Bruk de mer­ke­de ras­teplas­se­ne for å la­ge bål.

Ta med søpla di.

Det er straff­bart å kjø­re snøs­ku­ter på mer­ke­de skiløy­per.

• Ik­ke kjør i bo­lig­strøk et­ter kl 22:00.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.