Sann­hets- og for­so­nings­kom­mis­jo­nen ut­nevnt

Ruijan Kaiku - - Forside -

Stor­tin­get ved­tok 14. ju­ni man­dat og sam­men­set­ning av kom­mis­jo­nen som skal grans­ke for­nors­kings­po­li­tikk og urett over­for sa­mer, kve­ner og norsk­fin­ner.

Kom­mis­jo­nen har fått et tre­delt opp­drag: Den skal 1) le­ve­re en his­to­risk kart­leg­ging, 2) un­dersø­ke virk­nin­ge­ne av for­norsk­nings­po­li­tik­ken i dag og 3) fo­reslå til­tak for for­so­ning.

Eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Ei­nar Nie­mi us­koo et­te ko­mi­suu­ni jo­ka tut­kii kvää­niin ja saa­me­lais­ten nor­ja­lais­ta­mis­po­li­ti­kin seu­raa­muk­sii tul­le löy­täm­hään uut­ta tiet­too.

Ko­mi­suu­ni sai kans teh­tää­vän kek­sii it­te­le vi­ra­li­sen ni­men: «sann­hets- og for­so­nings­kom­mis­jon» oon ly­hyt­ver­suu­ni.

– Uli­ke miljøer, bred er­fa­ring

Nie­mi er fornøyd bå­de med kom­mis­jo­nens man­dat, sam­men­set­nin­ga og at le­de­ren kom­mer uten­for fag­miljøe­ne, med bred er­fa­ring fra po­li­tikk og in­ter­nas­jo­na­le for­hold.

– Vi har fi­re år på oss. Kan godt vae­re at vi fin­ner nye pers­pek­ti­ver, men også hull. Tid­li­ge­re forsk­ning på for­norsk­ning har kon­sent­rert seg mye om sta­tens til­tak, men nå skal vi fo­kuse­re på hvor­dan for­norsk­nin­ga har på­vir­ket sam­ti­den for kve­ner og sa­mer, og vi skal også se på et­ter­virk­nin­ge­ne, bå­de for in­di­vi­der og kol­lek­tivt, sier Nie­mi.

Nie­mi oon tut­ki­nu pal­jon nor­ja­lais­ta­mis­po­li­tik­kii, sen his­too­ri­aa ja mi­tä val­tio te­ki. Hän san­noo et­te se oon hy­vä et­te nyt ky­syt­hään kun­ka po­li­tik­ki oon vai­kut­tan­nu ih­mis­hiin, se­kä in­di­vii­dii­hiin et­te kol­lek­tii­vi­ses­ti.

Han tror kom­mis­jo­nen vil få nye kunns­ka­per om hva vi ten­ker om for­norsk­nin­ga og hvor­dan vi for­hol­der oss til det: Ten­ker vi på det i dag på en an­nen må­te enn før? For ek­sem­pel er folk i dag ge­ne­relt bedre opplyst om flerspråklig­het enn kvens­ke og sa­mis­ke fo­reldre var før i ti­da.

Nie­mi san­noo et­te se oon hy­vä et­te ko­mi­suu­nin jä­se­net edus­tet­haan mo­nen­lais­sii faa­kii , hei­tä oon ete­läs­tä ja poh­jai­ses­ta ja hei­lä oon kon­tak­tii se­kä kvää­niin et­te saa­men mil­jöis­hiin.

– Og det er bra at vi er valgt ut fra vår kom­pe­tan­se på vår fa­gområ­det. Det be­tyr ik­ke at vi ik­ke kan ha sym­pa­tier, men man kan ha to tan­ker sam­ti­dig, ha et varmt hjer­te, men ho­det kaldt, sier Nie­mi.

– Hvor­dan skal de­re ar­bei­de?

– Kom­mis­jo­nen har et så­kalt ram­me­man­dat som be­tyr at kom­mis­jo­nen kan selv bes­tem­me hvor­dan den vil ar­bei­de. Vi bør oppsø­ke al­le miljøer, en­ten kan vi ha en re­fe­ran­segrup­pe el­ler ha mø­ter med de uli­ke miljøe­ne. Først må vi la­ge en plan.

Iso­tin­ka an­taa ra­hat ko­mi­suu­nin työ­höön omas­sa bud­je­tis­sa. Ra­por­tin häy­tyy ol­la val­mis 1. sep­tem­pe­ri­kuu­ta 2022.

Drop­pet opp­drag for Eu­ro­parå­det

– Sain Iso­tin­gal­ta ky­sy­myk­sen et­te tul­la tä­hään ko­mi­suun­hiin ja mie sa­noin kyl­lä. Tä­mä oon jän­nit­tää­vä teh­tää­vä, Ei­nar Nie­mi san­noo.

Han ble også ny­lig opp­nevnt til en ny pe­rio­de i Eu­ro­parå­dets råd­gi­ven­de ko­mi­tee for mi­no­ri­tets­sa­ker, men har bedt om fri­tak på grunn av ar­bei­det i sann­hets- og for­so­nings­kom­mis­jo­nen.

– Det vil­le blitt for mye, sier han.

– Mie toi­von ja us­kon et­te Eu­ro­pan­raa­ti ym­mär­tää tä­män ja mie saan vap­hau­tuk­sen.

KUVA: STOR­TIN­GET

Eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Ei­nar Nie­mi. Kuva: Liisa Koivulehto

Tid­li­ge­re stor­tings­repre­sen­tant Dag­finn Høybrå­ten skal le­de ar­bei­det med Sann­hets- og for­so­nings­kom­mis­jo­nen. Fo­to: Stor­tin­get.no

Kom­mis­jons­mel­dem i Sann­hets- og for­so­nings­kom­mis­jo­nen. Pro­fes­sor Pia La­ne. Fo­to: Uio.

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.