Mø­ter ik­ke forståel­se

Ruijan Kaiku - - Pääkirjoitus Leder -

Me­die­til­sy­net har kons­ta­tert brudd på to av kra­ve­ne som stil­les til NRKs bre­de sam­funn­sopp­drag.

All­menn­kring­kas­tings­rap­por­ten for 2017 vi­ser at all­menn­kring­kas­ter­ne i det sto­re og det he­le iva­re­tok de kra­ve­ne som er stilt i de­res sam­funn­sopp­drag. Li­ke­vel har til­sy­net av­dek­ket en­kel­te svak­he­ter i samt­li­ge av all­menn­kring­kas­ter­nes pro­gram­til­bud, samt to brudd på forplik­tel­se­ne. Det­te gjel­der ik­ke NRKs kvens­ke til­bud.

– Me­die­til­sy­net har kom­met til at det fo­re­lig­ger brudd på to av kra­ve­ne som stil­les til NRKs pro­gram­virk­som­het. Det­te gjel­der kra­vet om jevn­li­ge pro­gram for un­ge på sa­misk, og kra­vet om 25 pro­sent ny­norsk på ra­dio, tv og nett. An­de­len ny­norsk på NRKs tv-ka­na­ler var i gjen­noms­nitt 23,8 pro­sent, på ra­dio 23 pro­sent og på nett 16 pro­sent. Her for­ven­ter vi at de til­ta­ke­ne NRK har besk­re­vet over­for Me­die­til­sy­net prio­ri­te­res, slik at vi kan se en for­bedring på dis­se områ­de­ne fra­mo­ver, sier Ma­ri Vel­sand, di­rektør i Me­die­til­sy­net i en pres­se­mel­ding.

Me­die­til­sy­net og NRK

I rap­por­ten kan vi le­se at NRK i 2017 la om til­bu­det til den kvens­ke/norsk­fins­ke mi­no­ri­te­ten og ers­tat­tet det ukent­li­ge re­gio­na­le ra­dio­pro­gram­met på finsk som ble sendt i NRK P2 i Nord­land, Troms og Finn­mark med et di­gi­talt til­bud. Om­leg­gin­gen er ba­sert på en ut­red­ning av hva som vil­le vae­re den bes­te må­ten å ers­tat­te finsk­sen­din­gen på, der NRK Troms og NRKs ut­vikling­sav­de­ling blant an­net har gjen­nomført works­hops og inn­sikt­sin­terv­juer med kve­ner i al­le aldre. Iføl­ge NRK vis­te det­te ar­bei­det at det er vik­tig for målgrup­pen at det nye til­bu­det tar opp i seg stolt­het og fel­less­kapsfø­lel­sen, be­ho­vet for å del­ta i et stør­re stolt fel­less­kap og de­le sin kul­tur, le­ken språklae­ring skrift­lig og munt­lig (å bå­de hø­re, le­se og prak­ti­se­re språ­ket), nett­verks­be­ho­vet (å snak­ke med andre om det kvens­ke i et stør­re stolt fel­less­kap) og å de­le sin kul­tur. På den­ne bakgrun­nen ut­viklet NRK net­til­bu­det på nrk. no/kvensk og nrk.no/kvee­ni som iføl­ge NRK skal ut­vikles vi­de­re. [...]

Frustrer­te til­ba­ke­mel­din­ger

Me­die­til­sy­net skri­ver også at NRK vi­ser til at det eg­ne net­til­bu­det al­le­re­de har bi­dratt til å løf­te opp kvens­ke te­maer i di­strikts­sen­din­ge­ne fra Troms og Finn­mark på tv (Nord­nytt) og i pro­gram­met Språk­tei­gen på NRK P2. NRK opply­ser også at til­ba­ke­mel­din­ge­ne fra de kvens­ke miljøe­ne er po­si­ti­ve.

– I mø­te med NRK på Ma­rien­lyst har jeg forsøkt å gi til­ba­ke­mel­ding på det som kan trek­kes ut som po­si­tivt, sam­ti­dig som jeg pe­ker på de sto­re mangle­ne som er i me­die­til­bu­det til det kvens­ke fol­ket, hvor NRKs bi­drag er mildt sagt svaert begren­set, forkla­rer Hil­ja Hu­ru, le­der i Nors­ke Kve­ners For­bund - Rui­jan Kvee­ni­liit­to (NKF-RK).

– Vi får po­si­ti­ve til­ba­ke­mel­din­ger på det som pub­li­se­res på NRK Kvee­ni, at vi ser at syn­lig­he­ten har økt noe i di­strikts­ny­he­te­ne på nett og i noen til­fel­ler i or­di­nae­re li­neae­re sen­din­ger. Imid­ler­tid, mitt vik­tigs­te buds­kap, noe som er lagt klart frem for NRK, er at vi får ty­de­li­ge, gjen­tat­te, og til dels frustrer­te til­ba­ke­mel­din­ger fra kve­ner i he­le lan­det om at det er uforståe­lig at ra­dio­til­bu­det til kve­ne­ne leg­ges ned. Saer­lig den de­len av den kvens­ke be­folk­nin­gen som snak­ker kvensk og som har rett på daglig in­for­mas­jon og ny­he­ter på sitt eget språk får ik­ke sitt be­hov dek­ket, noe som er en stor svak­het i da­gens til­bud, på­pe­ker hun.

Blir ik­ke hørt

– Et ra­dio- og TV-til­bud på kvensk språk er vik­tig bå­de for sta­tus og syn­lig­he­ten, og for anerk­jen­nel­se av språ­ket som et språk i Nor­ge. Det gjel­der ik­ke minst for kve­ne­ne som tross alt utgjør en be­ty­de­lig an­del av be­folk­nin­gen i Troms og Finn­mark, og for be­folk­nin­gen som hel­het. – Hos NRK sent­ralt mø­ter vi ik­ke forståel­se for be­ho­vet for ra­dio­sen­din­ger på kvensk. Ar­gu­men­te­ne til NRK er ho­ved­sa­ke­lig at al­le nord­menn snart er på in­ter­nett, uan­sett al­der. De har vi­de­re valgt en de­mo­gra­fisk målgrup­pe som er un­ge fo­reldre, og kvensk­ta­len­de kve­ner vir­ker ik­ke som en prio­ri­tert målgrup­pe, for­tel­ler hun.

NKF-RK på­pek­te også det­te i sitt hø­ring­sinns­pill til All­menn­kring­kas­tings­rap­por­ten hvor for­bun­det ber om at kra­ve­ne til NRK ty­de­liggjø­res. NKF-RK fo­reslår at NRK på­leg­ges å: • oppret­te et TV- og ra­dio­til­bud på kvensk

språk.

• oppret­te et kvenskspråklig til­bud til kvens­ke

barn og un­ge.

• ak­tivt job­be for rek­rut­te­ring og opplae­ring av

kvens­ke og kvenskspråkli­ge jour­na­lis­ter.

All­menn­kring­kas­tings­rap­por­ten fra Me­die­til­sy­net ser in­gen mangler i det kvens­ke me­die­til­bu­det. – Hos NRK sent­ralt mø­ter vi ik­ke forståel­se for be­ho­vet for ra­dio­sen­din­ger på kvensk, sier Hil­ja Hu­ru, le­der i Nors­ke Kve­ners For­bund Rui­jan Kvee­ni­liit­to...

Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.