– Kai­nun kie­li kieh­too

Ruijan Kaiku - - Pääkirjoitus Leder -

Troms­san uni­ver­si­tee­tin uusi suo­men ja kai­nun kie­len lek­to­ri Da­niel Kar­vo­nen muut­taa Troms­haan au­kus­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Uni­ver­si­tee­tin syys­se­mes­te­ri alk­kaa Troms­sas­sa 14. au­kus­ti­kuu­ta.

– Tu­len Troms­saan iloi­sin mie­lin. Odo­tan uusia haas­tei­ta ja ko­ke­muk­sia ja kah­den uu­den kie­len, nor­jan ja kvee­nin, op­pi­mi­nen ilah­dut­taa ko­vas­ti, Da­niel Kar­vo­nen muis­te­lee Rui­jan Kai­ju­le epos­tis­sa.

Hän oon nel­je­nen pol­ven ame­ri­kan­suo­ma­lai­nen ja hän tul­lee Min­ne­so­tan uni­ver­si­tee­tis­tä Poh­jais-Ame­ri­kas­ta.

– Mik­si sie ha­lusit Troms­haan?

– Ha­lusin tul­la Troms­saan kos­ka kuu­den­tois­ta vuo­den jäl­keen sa­mas­sa työ­pai­kas­sa oli ai­ka suun­na­ta koh­ti uusia haas­tei­ta ja mai­se­mia, Kar­vo­nen kir­joit­taa.

Troms­sa oon hä­ne­le opas en­ti­sel­tä: Hän asui kau­pun­gis­sa tut­kii­ja­na kol­me kuu­kaut­ta vuo­na 2009 ja kä­vi muu­tam­pi vuo­si sen jälk­hiin uu­es­ti Troms­sas­sa.

– Ihas­tuin Troms­haan ja haa­vei­lin pa­luus­ta Poh­jois­ka­lot­tiin. Olen ai­na myös haa­veil­lut sii­tä, et­tä sai­sin ol­la te­ke­mi­sis­sä uha­na­lai­sen kie­len kans­sa. Kvee­nin kie­li kieh­too ja toi­vot­ta­vas­ti saan ol­la mu­ka­na sen säi­lyt­tä­mi­ses­sä ja el­vyt­tä­mi­ses­sä.

– On­ko si­nu­la pe­ret mat­kas­sa?

– Mi­nul­la ei ole omaa per­het­tä mu­ka­na, mut­ta 13-vuo­tias kää­piö­pin­se­ri­ni Fe­lix tu­lee mu­kaa­ni. Se on jo asu­nut Troms­sas­sa kans­sa­ni vuon­na 2009 ja mat­kus­ti myös Huip­pu­vuo­ril­le sil­loin.

Nel­je­nen pol­ven ame­ri­kan­suo­ma­lai­nen

Da­niel Kar­vo­nen oon opet­tan­nu suo­mee kans Ame­ri­kan Ruot­tin ins­ti­tu­tis­sa (Ame­rican Swe­dish Ins­ti­tu­te). Tä­mä oon Min­nea­po­lik­sen kau­pun­gis­sa. Kaik­ki opet­taa­jat esi­tel­hään ne­tis­sä. Kar­vo­nen muis­te­lee net­ti­si­vu­la https://www.asimn.org/no­de/2133 omas­ta suo­ma­lai­ses­ta syn­ty­pe­räs­tä: Hä­nen nel­jes­tä iso­van­hii­miis­ta kol­me oli suo­ma­lais­ten maa­haan­muut­taa­ja­per­heit­ten lap­sii. Kie­li säi­lyi hei­lä pitk­hään.

– Mi­nun isän en­si­mäi­nen kie­li oli kans suo­mi vaik­ka hän oli jo kol­ma­nen pol­ven ame­rii­kan­suo­ma­lai­nen. Ko mie ka­susin ylös, mie kuu­lin pal­jon suo­mee mut­ta opin ty­hä muu­ta­man sa­nan ja laus­heen, hän muis­te­lee.

Sit­te hei­lä kä­vi suo­ma­lais­sii su­ku­lais­sii ky­läs­sä jok­ka sa­not­hiin et­te lä­he poi­ka Suom­heen. Ja hän läh­ti ja oli Suo­mes­sa vuođen vaih­to-op­pil­haa­na ja op­pi kie­len ja kult­tuu­rin. Sen jälk­hiin hän opis­ke­li suo­mee Min­ne­so­tan uni­ver­si­tee­tis­sä ja In­dia­nan uni­ver­si­tee­tis­sä ja asui Suo­mes­sa vie­lä yhđen vuo­den Fulb­right-sti­pen­di­aat­ti­na.

– Mie olen ihas­tel­lu ja kum­mas­tel­lu suo­men kiel­tä pie­nes­tä po­jas­ta läh­tiin ja mie te­hen yhä niin, hän san­noo.

– Pu­hu­mi­nen oon tärk­kein

Net­ti­si­vu­la ky­syt­hään kans hä­nen opet­ta­mis­tyy­lis­tä. Hän san­noo et­te tärk­kein­tä kie­len opet­taa­mi­ses­sa ja op­pi­mi­ses­sa oon pu­hu­mi­nen.

– Lu­ke­mi­nen ja kir­joit­ta­mi­nen ja kuun­te­le­mi­nen oon kans tärk­keet mut­ta kaik­kiin tärk­kein oon pu­hu­mi­nen. Mie hal­luun et­te op­pil­haat työ­tel­hään kie­len kans op­pi­tii­man ai­ka­na, kak­sin eli iso­mas­sa jou­kos­sa. Opet­taa­ja oon eks­pert­ti ja kout­si jo­ka saat­taa se­lit­täät gram­ma­tik­kii ja neu­voot opis­ke­li­joi­ta et­heen­päin, Kar­vo­nen san­noo.

FASCINERT AV KVENSK: Da­niel Kar­vo­nen, ny lek­tor i finsk og kvensk, ved Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet flyt­ter til Tromsø fra Min­ne­so­ta ved se­mes­ters­tar­ten i au­gust. ARKIIVIKUVA: LIISA KOIVULEHTO

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.