Ny nae­rings­livs­men­tor i Nord-Troms

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

– Det­te er kjem­pes­pen­nen­de og jeg er ut­ru­lig stolt over å bli prio­ri­tert, sier In­ger Bir­ke­lund, om sin nye rol­le som nae­rings­livs­men­tor i Nord-Troms.

Nae­rings­livs­men­to­rord­nin­gen

UiT Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet og VRI Troms har si­den 2012 sa­mar­bei­det om en støt­teord­ning for fors­ker­mo­bi­li­tet, «Pro­fes­sor II fra nae­rings­liv». Ord­nin­gen er fra 2017 vi­de­reført un­der be­teg­nel­sen «Nae­rings­livs­men­tor».

Ord­nin­gens ho­ved­hen­sikt er i føl­ge UiT å få et tet­te­re FoU-sa­mar­beid mel­lom uni­ver­si­tet og nae­rings­li­vet. Mer re­le­vant un­der­vis­ning og FoU-ak­ti­vi­te­ter i for­hold til nae­rings­li­vets be­hov, styr­ke forsk­nin­gen i og for re­gio­ne­ne og få bedrif­ter inn i sa­mar­beids­kons­tel­las­jo­ner med FoU-miljø.

Om ord­nin­gen med nae­rings­livs­men­tor skri­ver UiT at det kan sø­kes om mid­ler til å en­gas­je­re en fag­per­son fra nae­rings­li­vet i Troms fyl­ke til UiTs fag­miljøer, fort­rinns­vis in­nen­for sat­sing­sområ­de­ne rei­se­liv, rom/ jord, le­ve­randø­rin­dustri (pet­ro­leum-, ma­ri­tim-, fis­ke­ri- og hav­bruks­le­ve­randø­rer) og ma­ri­ne res­sur­ser.

Kvensk forsk­ning

Bir­ke­lund ser fram til å dis­ku­te­re forsk­ning med forsk­ningsgrup­pa ved UiT i Al­ta.

– Jeg tror at forsk­ning er avgjø­ren­de for å ut­vikle den kvens­ke be­ve­gel­sen vi­de­re. Det er kjem­pe­vik­tig å fors­ke på, bå­de his­to­rien som har vaert men også hvor­dan det kvens­ke li­vet blir overført i dag i fa­mi­lier og nae­rings­liv, for­tel­ler hun.

Det er også me­nin­gen at Bir­ke­lund skal vae­re sam­men med stu­den­ter og de­le si­ne er­fa­rin­ger med dem.

– Det gle­der jeg meg til. Det­te er folk som er de­di­ker­te og li­ker å job­be med dis­se fa­gområ­de­ne, avs­lut­ter hun.

Daglig le­der i iha­na!, In­ger Bir­ke­lund, er ut­nevnt til ny nae­rings­livs­men­tor i Nord-Troms. Fo­to: Lill Vi­vian Han­sen.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.