Lo­ka­le ar­ran­ge­men­ter

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

– Jeg var litt spent på hva jeg kom til, sier Le­na Lar­sen, som var med dat­te­ren Margret­he til Kvae­nangs­botn for å syn­ge.

Margret­he Kaa­sen er et av med­lem­me­ne i Kvae­nan­gen bar­ne­kor som framfør­te en fin vers­jon av John Len­nons «Ima­gi­ne» på kul­tur­huset i Kvae­nangs­botn. Un­der le­del­se av Ri­ta Bo­berg Pe­der­sen sang de den kjen­te lå­ta – litt på en­gelsk og litt på norsk. De andre kor­med­lem­me­ne var Av­va­ri Hus­sein (10), Mai­ken Jør­gen­sen (13) og Hed­da Mat­hias­sen (12). Ko­ret er et til­bud gjen­nom kul­turs­ko­len i Kvae­nan­gen kom­mu­ne.

Lar­sen ser ik­ke bort i fra at hun kom­mer til å besø­ke fle­re kvens­ke ar­ran­ge­men­ter.

– Det­te var gans­ke in­te­res­sant, og det var fint å få vi­te litt om lo­kal­his­to­rien, sier Lar­sen, som fulg­te med på pro­fes­sor Ivar Bjørklunds fo­re­drag «Kvae­nan­gen – hvor­dan ble kvae­ner og sa­mer en kom­mu­nal be­last­ning og en nas­jo­nal sal­de­rings­post? En his­to­rie om fat­tig­dom, Stats­kog og of­fent­lig ufors­tand i hundre år».

– Det­te var en fin tils­tel­ning. Jeg sy­nes det er vik­tig å støt­te opp om lo­ka­le ar­ran­ge­men­ter. Det hol­der litt liv i byg­da, avs­lut­ter hun.

Le­na Lar­sen og Margret­he Kaa­sen. Fo­to: Lill Vi­vian Han­sen

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.