– Det­te er et stort høy­de­punkt i året

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

Da­niel Wiks­lund med band har vaert «fast» inns­lag i Paas­ki­viik­ko de sis­te åre­ne.

I årets Paas­ki-pro­gram har det vaert en rek­ke flot­te kul­tu­ropple­vel­ser og spen­nen­de fo­re­drag. «Fast inns­lag» i Paas­ki­viik­ko de sis­te åre­ne er den svens­ke riks­musi­ke­ren Da­niel Wiks­lund med band.

– Det­te er et stort høy­de­punkt i året, for­tel­ler Wiks­lund.

Sam­men med band­med­lem­mer i «Tu­li­pa­lo», Jan Dim­ming og Jo­nas St­rand­gaard, framfør­te de kon­ser­ten «Som­mar­vals» med selv­kom­po­ner­te lå­ter og tra­dis­jo­nell fol­ke­musikk i fle­re Nord-Troms kom­mu­ner i lø­pet av uka.

Pa­ral­lell­ver­den

Wiks­lund ser på Nor­ge og Sve­ri­ge som en slags pa­ral­lell­ver­de­ner.

– Vi er sent­ra­li­sert i me­dia og språk og det gjel­der å fin­ne berø­rings­punk­ter. Vi er li­ke, men har li­ke­vel ik­ke rik­tig over­sikt over ha den andre hol­der på med, ba­re for­di den usyn­li­ge gren­sen går i mel­lom oss, forkla­rer Wiks­lund.

– Jeg ser vel­dig fram til å kom­me hit. Jeg fin­ner på man­ge unns­kyld­nin­ger for å kom­me til Nor­ge og er her nes­ten hver må­ned. Det er naert hjem­mef­ra og det er et an­net miljø, med­gir Wiks­lund.

Fle­re på kon­ser­te­ne

Han berøm­mer ar­rangø­re­ne for å ut­vikle kon­sep­tet fra år til år og mer­ker at det er fle­re som kom­mer på kon­ser­te­ne. I år var også Kult­nett med­pro­dusent i Paas­ki­viik­ko.

– Det kom­mer fle­re og jeg kjen­ner ig­jen fle­re, så vi hol­der kansk­je på å byg­ge opp en pub­li­kum, ut­fordrin­gen er å få med en­da fle­re, også de som ik­ke er kve­ner, sier Wiks­lund.

– Jeg hå­per vi kan fort­set­te å kom­me hit å spil­le, avs­lut­ter han.

Jo­nas St­rand­gaard, Jan Dim­ming og Da­niel Wiks­lund holdt kon­ser­ten som­mer­vals i fle­re Nord-Troms kom­mu­ner un­der årets Paas­ki­viik­ko. Fo­to: Lill Vi­vian Han­sen.

Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.