To­ve, Ket­tu og de andre

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

10 bar­ne­ha­ger og 120 barn har fått hø­re om «Ket­tu ja muut» un­der årets Paas­ki­viik­ko.

En li­te syn­lig del av Paas­ki­viik­ko har vaert al­le bar­ne­ha­ge­ne som blir in­vol­vert i pros­jek­tet. To­ve Raap­pa­na Rei­bo, som er kie­li­työ­te­li­jä / språ­kar­bei­der på Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter – Hal­tiin kvää­ni­sent­te­ri sør­ger for at om lag 120–30 bar­ne­ha­ge­barn og bar­ne­ha­gean­sat­te får hø­re kvensk even­tyr i lø­pet av Paas­ki­viik­ko.

Kvensk og norsk

10 bar­ne­ha­ger har i lø­pet av Paas­kiu­ka fått hø­re even­ty­ret «De sva­ke og lis­ti­ge er ster­ke­re enn de tå­pe­li­ge og ster­ke» som på kvensk he­ter «Ke­he­not ja ka­va­lat ovat voi­mak­ham­mat ko tol­lot ja voi­mak­hat». Rei­bo har for en­kel­hets skyld kalt even­ty­ret «Ket­tu ja muut - Ket­tu og de andre».

– Un­ge­ne sy­nes det er vel­dig mor­somt. Det er et even­tyr jeg har lest man­ge gan­ger, for­tel­ler hun.

De dy­re­ne i even­ty­ret som har kvens­ke navn, snak­ker kvensk og de som har nors­ke navn snak­ker norsk. Dia­lo­gen mel­lom dy­re­ne i even­ty­ret går på bå­de kvensk og norsk og un­ge­ne skjøn­ner hva det er snakk om. Even­ty­ret tar 8–10 mi­nut­ter å for­tel­le. Det blir vel­dig konk­ret for un­ge­ne.

– Selv om noen av un­ge­ne ik­ke har noen fo­rut­set­nin­ger for kvensk språk, fulg­te dem li­ke­vel med og tok det greit, forkla­rer Rei­bo.

Det hjel­per

Rei­bo sy­nes ar­bei­det med kvensk språ­kar­beid blant den yngs­te ge­ne­ras­jo­nen er vel­dig gi­ven­de.

– Un­ge­ne skal først og fremst vi­te at det kvens­ke språ­ket fin­nes og det er ik­ke len­ge si­den det var helt van­lig. Det blir snak­ket li­te om kvensk rundt om­kring i hjem­me­ne. Men om un­ge­ne lae­rer seg tre-fi­re ord så vet dem at det fin­nes, forkla­rer hun.

Rei­bo er også ut­dan­net bar­ne­ha­ge­lae­rer og får god bruk for er­fa­rin­ge­ne hun har fra det­te ar­bei­det.

En­gas­jer­te voks­ne

Det hjel­per at de voks­ne i bar­ne­ha­gen også en­gas­je­rer seg. Noen har også sett fo­res­til­lin­ga før – og vil gjer­ne ta tak i det kvens­ke og vil øve med un­ge­ne. De voks­nes hold­ning er vik­tig for un­ge­ne og de fles­te vil ha nye opple­vel­ser inn i bar­ne­ha­gen. Kvensk er noe man­ge bar­ne­ha­gean­sat­te ik­ke har fo­rut­set­ning for å for­mid­le selv.

– Men al­le har uli­ke fo­rut­set­nin­ger, på­pe­ker Rei­bo.

Litt vans­ke­lig

Rei­bo be­gyn­te å lae­re seg språ­ket i 2011 men fø­ler fort­satt ik­ke hun kan fø­re en sam­ta­le på kvensk. – Men jeg lae­rer he­le ti­den og vel­dig mye når jeg hol­der på med språk­kurs for bå­de for barn og voks­ne, forkla­rer hun.

Fra sin egen barn­dom kan hun hus­ke at bes­te­far snak­ket et an­net språk, men det­te var ik­ke noe hun reflek­ter­te vi­de­re over. Den sto­re in­te­res­sen for det kvens­ke språ­ket kom for 8–10 år si­den.

– Jeg er nok litt «språk­nerd» og tri­ves vel­dig med språ­ket. I dag har det blitt en del av meg, med­gir hun.

– Å syn­ge på kvensk er helt fan­tas­tisk, man bru­ker stem­men på en helt an­nen må­te, avs­lut­ter Rei­bo.

To­ve Raap­pa­na Rei­bo, kie­li­työ­te­li­jä - språ­kar­bei­der, Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter – Hal­tiin kvää­ni­sent­te­ri. Fo­to: Lill Vi­vian Han­sen

Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.