Kvää­ni­musik­ki soi mo­nes­sa maas­sa

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

Suo­mes­ta oli kes­ki­poh­ja­lai­nen mies­lau­lu­jouk­ko Kan­nuk­sen kai­nu­lai­set se­kä Kit­ti­läs­tä Man­do­lii­ni­mie­het ja kuo­ro Kul­va­kot.

Pai­kal­li­sia olt­hiin Erik Lam­be­la (Yy­keän­pe­rä), Elin Sep­po­la, (Roar Hjal­mar­sen (Kai­vuo­no), Ar­ne Bor­di (Faus­ke/Svan­vik), Kris­tin Mel­lem (Troms­sa/Rai­si) se­kä Tryg­ve Bed­da­ri ja An­ne Mar­ga­ret Nil­sen.

Soit­ta­jia ja lau­la­jia oli vä­hän yli 30. Li­ki­seu­tu­jen li­säk­si So­dan­ky­läs­tä, Kit­ti­läs­tä ja Kes­kiPoh­jan­maal­ta se­kä Kar­ja­las­ta Ar­to Rin­ne.

Lau­van­tai-il­ta­na oli Bed­da­rin ja Nil­se­nin kon­sert­ti ja sen jälk­hiin soit­to jat­kui ma­joi­tus­pai­kois­sa. Sun­nun­tai­na oli va­paa­muo­tois­ta yht­heis­soit­too.

Pub­li­kum­mia oon pii­an 50.

Iso ta­pat­tu­ma pie­nes­sä ky­läs­sä

Yk­si pää­jär­jes­tä­jis­tä, Björ­nar Sep­po­la muis­te­lee et­te en­si­mäi­se­nä vuo­na kaik­ki soit­taa­jat ma­hut­hiin Ho­tin ta­lon si­sä­le.

– Vii­mi vuo­na pe­la­sim­ma sil­jo­la mut­ta nyt met häyi­mä jak­kaan­tuut. Ei ol­lu ti­laa Ho­tin ta­los­sa kai­kil­le yh­tä ai­kaa. Osa jou­kos­ta soit­ti en­sin Rui­jan kaf­fi­las­sa ja osa ta­lon pi­ha­la ja sit­te vai­hoi­ma, Sep­po­la muis­te­lee.

Muu­tam­pi vai­mo oli lei­po­nu ja het myyt­hiin kaf­fia ja ni­su­lei­piä Ho­tin ta­lol­la. Ruo­ka oli Ka­fe Rui­jas­sa. Kaf­fi­lan emän­tä In­ga-Pi­ri­ta Viik muis­te­li klo 17 aik­haan et­te li­ha­vel­lii oon men­ny seit­te­män 15 liit­te­rin kas­se­rol­lii.

Troms­san lää­ni an­toi tu­kea

– Mi­ten tä­tä tref­fiä vois ke­hit­tää?

– Oon ke­hi­tet­ty jo­ka vuo­si! En­sim­mäi­se­nä vuo­na met soi­tim­me Ho­tin ta­los­sa, toi­se­na vuon­na pi­ha­la tel­tas­sa nur­mi­kol­la. Nyt meil­lä oon la­va ja soi­tam­ma ka­hes­sa pai­kas­sa. Jos tul­lee vie­lä enem­män vä­keä, tä­män voi­si siir­tää museo­ta­lol­le tai ur­hei­lu­hal­lil­le.

– Voi­si­ko jär­jes­tää vers­tai­ta esi­mer­kik­si nuo­ril­le ja ama­töö­reil­le?

– Var­mas­ti vois, jos saam­me ve­tä­jiä. Voi­si­ma jär­jes­tää kur­sia nuo­ri­le. On haas­te saa­ha musiik­ki­kou­lut mu­kaan tä­hän. Meil­tä vai­luu ih­mi­siä jok­ka pi­täis kur­sin. Tä­mä oon nyt enem­män sem­moi­nen näy­tös sii­tä mi­tä oon ole­mas­sa. Jos ha­luam­ma et­te ih­mi­set mat­kus­tet­haan ja piet­hään kur­sia, het tar­vit­haan palk­kaa ja mut­ta mei­lä ei ole ra­haa sii­hen. Val­tio ei ole tu­ke­nu tä­tä. Troms­san lää­ni oon an­ta­nut 20.000, se oon kaik­ki mi­tä ole­ma saan­heet. Pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa se oon kon­kurs­si tä­män päi­vän jälk­heen, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti tä­mä ei ole vii­mi ker­ta, Sep­po­la san­noo.

Kun­ka se sais nuo­ret matk­haan?

Sep­po­la huo­maut­taa et­te hän ja toi­nen pää­jär­jes­tä­jä Väi­nö Nil­sen oon jo van­haat.

– Väi­nö täyt­tää en­si vuo­na 80 ja mie olen 73. En tiiä ku­ka tä­män jär­jes­tää ko met em­mä enää jak­sa, hän san­noo.

– Kun­ka se sai­si nuo­ria muk­haan?

– Ei tie­dä. Kou­luis­sa ei har­ras­te­ta kan­san­musik­kia ja nuor­ten musik­ki­kult­tuu­ri oon ke­hit­tyn­ny ai­van eri suunt­haan. Nuo­ret ei­vät ko­koon­nu soit­ta­maan täl­lä ta­val­la, vaan het kuun­nel­haan ja kat­sel­haan ne­tis­tä ame­rik­ka­lais­ta musiik­kia, Sep­po­la to­te­aa.

Hän heit­tää pal­lon pai­ka­li­sil­le kvää­ni­seu­roi­le.

– Musik­ki-int­res­sin pi­täis al­kaa omas­ta mil­jöös­tä, hän to­te­aa ja toi­voo et­te kvää­ni­seu­rat otet­haan lau­la­mi­sen ja soit­ta­mi­sen om­haan plaan­haan ja in­nos­te­taan nuo­ret­ki musi­kin piir­hin.

Lau­la­mi­sen pe­rin­ne oon vä­hen­tyn­ny jo­ka pai­kas­sa ja rui­jan­suo­ma­lai­sia ja kvää­ni­lau­lu­ja lau­let­haan tie­ten­ki vie­lä­ki vä­hem­män jos ei osaa kiel­tä.

– Kie­li­mil­jöö oon mel­kein pois­sa. Lau­lu­pe­ri­ne oon kii­ni sii­tä et­te sie ym­mär­rät lau­lun teks­tin. Ti­la­ne oon han­ka­la. Mut­ta tä­mä meän musik­kit­ref­fi oon pie­ni yri­tys näyt­tää si­tä mi­tä meän musik­ki oon.

Yy­keän­pe­rä­läi­nen pe­li­man­ni

Erik Lam­be­la oon ol­lu soit­ta­mas­sa Kvää­niin musik­kit­ref­fis­sä jo­ka ker­ta.

– Täm­möi­nen tref­fi oon haus­ka ja hy­vä. Jo­ka vuo­si oon tul­lu enäm­pi ih­mi­siä, se­kä soit­ta­jia et­te pub­li­ku­mia.

Lam­be­la soit­ti Rui­jan kaf­fi­las­sa yhen vals­sin ja Kar­ja­lan pol­kan en­ne­ko ih­mi­set ke­rit­hiin is­tuuk­haan.

– Kun­ka mon­ta kap­pa­let­ta sie os­saat pe­la­ta? Kym­me­niä eli sa­to­ja?

– Sa­to­ja! Lam­be­la nau­raa.

– Mis­tä musi­kis­ta sie tyk­käät eni­ten?

– Kyl­lä net oon 50-60- ja 1970-lu­vun van­haat slaa­ge­rit. Nor­ja­lai­set, suo­ma­lai­set ja ruot­ta­lai­set, hän muis­te­lee.

– Soi­tat­ko sie ene­män yk­si eli tois­ten kans­sa? – Tää­lä ei ole niin kau­hian mon­ta soit­taa­jaa, se pi­täis ol­la us­sem­pi. Ko aloin soit­tam­haan, mie olin nuo­rin. Olin sil­loin 18-vuo­tias. Oli mon­ta vuot­ta ko mie en soit­ta­nu ol­lenk­haan mut­ta aloin taas uu­es­ti.

– Mik­si sie aloit uu­es­ti soit­tam­haan?

– Soit­ta­mi­nen tek­kee hyv­vää!

Kan­sa­lais­opis­to oon sent­raa­li

Kit­ti­lä­läi­sen Kul­vak­ko-kuo­ron lau­la­jat olt­hiin en­si­mäi­sen ker­ran Kvää­niin musik­kit­ref­fis­sä.

– Kuo­ron­joh­taa­ja Juk­ka hou­kut­te­li matk­haan ko hän oon käy­ny tää­lä en­nen­ki. Se oon mu­ka­va näh­hä ja kuu­la mi­tä tää­lä päin soi­tet­haan ja lau­let­haan, lau­la­ja Ee­ro Klem­lo­la muis­te­lee. Hän har­mit­tel­lee ko ei saa­ta rui­jan kiel­tä. – Jos olis kan­sa­lais­opis­tos­sa kurs­si, niin sik­ka­ris­ti tu­lis vä­keä! Se oon freis­tat­tu mut­ta mie olen kuu­lu et­te het ei saa opet­taa­jaa, Klee­mo­la san­noo.

Suo­mes­sa kan­sa­lais­opis­tot (Vok­se­nopplae­ring) oon mo­nen ko­muu­nin kult­tuu­rie­lä­män sent­te­ri. Kan­sa­lais­opis­to jär­jes­tää mo­nen­lai­sia musik­ki­kur­sia.

Kit­ti­läs­tä oli kans man­do­lii­ni­jouk­ko. Het olt­hiin tää­lä jo toi­sen ker­ran. Het esi­tet­hiin lau­van­tain pub­li­kum­mi­ta­pah­tu­mas­sa Kit­ti­län mes­ta­ri­pe­li­man­nin Leo Siir­to­lan musik­kii ja muun mu­vas­sa Ka­ri Pääk­kö­sen «Tä­män ky­län pol­kan» mis­sä kuu­luu itä­suo­ma­lai­nen me­no.

Kvää­nin musik­kit­ref­fi oon kas­va­nut vuo­si vuu­el­ta. Ho­tin ta­lon pi­ha­ki kä­vi pie­nek­si.

Kven­lands­for­bun­det ar­ran­ger­te kvensk musikkt­reff i Ski­botn førs­te helg 9.-10. ju­ni. Ca 30 musi­ke­re fra Ka­re­len, Nord­land, Troms, Finn­mark og Fin­land del­tok. Bå­de Bjør­nar Sep­po­la (Kven­lands­for­bun­det) og Kris­tin Mel­lem (Nord-Troms museum) øns­ker støt­te...

Erik Lam­be­la (oik­hee­la) al­koi soit­tam­haan 18-vuo­ti­se­na. Vä­li­lä hän ei soit­ta­nu ol­lenk­haan mut­ta sit­te hän al­koi taas. Täs­sä Lam­be­la musi­see­raa kai­vuo­no­lai­sen Roar Hjal­mar­se­nin kans.

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.