– Jeg had­de en fan­tas­tisk fin tid på in­ter­na­tet

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

Thor­mod Hol­ti ser til­ba­ke på in­ter­nat­ti­da som vel­dig po­si­tiv. Det er sk­re­vet mye ne­ga­tivt om for­hol­de­ne for in­ter­nat­bar­na i Finn­mark. Thor­mod Hol­ti bod­de på in­ter­nat i Sei­da og kjen­ner seg ik­ke ig­jen i de ne­ga­ti­ve bes­kri­vel­se­ne som er kom­met fram i me­dia.

Han bod­de på in­ter­na­tet fra 1952 til 1957. Da flyt­tet fa­mi­lien fra Luft­jok og ned i da­len. Der­med ble sko­le­veien bet­rak­te­lig kor­te­re og det var ik­ke len­ger nød­ven­dig for Thor­mod å bo på in­ter­nat. Egent­lig be­gyn­te han året før, i 1951, men han ble ska­det og sendt hjem fra sko­len og be­gyn­te ig­jen i 52. Hans førs­te mø­te med in­ter­nat var der­for det gam­le in­ter­na­tet i Sei­da. Det var kaldt – med ute­do med seks! se­ter og vas­ke­vanns­fat til å vas­ke seg i.

– På det nye in­ter­na­tet var det varmt vann i sprin­gen og toa­lett, min­nes han.

– Det var som å kom­me på ho­tell. Vi kom jo fra små kår op­pe i Luft­jok­da­len hvor det fort­satt var ute­do, for­tel­ler han.

Fe­no­me­nal bet­je­ning

– Jeg er født sent på året – også var jeg fryk­te­lig li­ten, der­for be­gyn­te jeg et år se­ne­re på sko­len, forkla­rer Thor­mod. På in­ter­na­tet del­te Thor­mod rom med fi­re andre ele­ver, og han kan ik­ke erindre at det var mob­bing på sko­len.

Selv kun­ne han rei­se hjem i hel­ge­ne, men det var noen ele­ver som ble ig­jen over i hel­ge­ne, det kom litt an på om fo­reldre­ne klar­te å skaf­fe skyss til bar­na.

– Det var jo selvføl­ge­lig godt å kom­me hjem i hel­ge­ne til mam­ma og pap­pa, men jeg grud­de meg ik­ke til å rei­se til­ba­ke til sko­len, fast­hol­der Thor­mod og leg­ger til at det var en fe­no­me­nal bet­je­ning på in­ter­na­tet som tok seg vel­dig godt av de mins­te.

Fle­re språk

Thor­mod had­de laert norsk hjem­me før han be­gyn­te på sko­len. Som i man­ge andre hjem var finsk/kvensk «vok­sensprå­ket» som ik­ke ble brukt når man snak­ket med bar­na.

– Mam­ma og pap­pa snak­ket finsk seg i mel­lom. Jeg skjøn­te jo et­terh­vert hva dem sa, sier Thor­mod.

Thor­mod pluk­ket opp og laer­te å forstå kvensk i fri­mi­nut­te­ne og på in­ter­na­tet.

– Når noen snak­ket finsk til meg, svar­te jeg på norsk, forkla­rer han, man tenk­te ik­ke på hvil­ket språk som ble brukt. På in­ter­na­tet gikk det på tre språk. Un­der­vis­nin­ga var på norsk, men i fri­mi­nut­te­ne pra­tet vi som vi øns­ket.

Thor­mod skjøn­ner at de som ik­ke had­de laert noe norsk, nok slet med un­der­vis­nin­ga.

– Mi­ne fo­reldre øns­ket ik­ke at språ­ket skul­le bli en sin­ke i for­hold til sko­lear­bei­det, der­for valg­te dem å snak­ke norsk til meg. På sko­len var jeg hel­dig som kun­ne norsk. Det var nok vans­ke­li­ge­re for de som ik­ke kun­ne språ­ket, sier han, og leg­ger til at han syn­tes det var vik­tig å kom­me på sko­len og få un­der­vis­ning og lae­re seg å skri­ve og reg­ne.

Thor­mod Hol­ti ser til­ba­ke på in­ter­nat­ti­den som po­si­tivt. Fo­to: Lill Vi­vian Han­sen.

Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.