«Lil­le Ma­rien­lyst» b

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

Vadsø museum – Rui­ja kven­museum har sto­re pla­ner for NRKs gam­le lo­ka­ler.

Vadsø museum – Rui­ja kven­museum over­tok NRKs for­lat­te lo­ka­ler høs­ten 2015. Fort­satt er det man­ge spor i byg­nings­mas­sen et­ter NRK.

– Byg­get i seg selv er et kul­tur­min­ne og ble kalt «lil­le Ma­rien­lyst», for­tel­ler Kai­sa Ma­li­nie­mi, av­de­lings­le­der og førs­te­kon­ser­va­tor ved museet.

– De sis­te NRK-me­dar­bei­der­ne som for­lot lo­ka­le­ne lot kaf­fe­kop­pen stå ig­jen på kon­tor­pul­ten. Det kan vit­ne om at det var en sår pro­sess for de an­sat­te å leg­ge ned NRKs di­strikts­kon­tor i Vadsø, me­ner hun.

NRKs førs­te di­strikts­kon­tor

Finn­mark kring­kas­ter be­gyn­te si­ne sen­din­ger fra Vadsø 17. mai 1934 og var NRKs førs­te di­strikts­kon­tor. I føl­ge Ma­li­nie­mi var for­norsk­ning og språk en av år­sa­ke­ne til det­te – man øns­ket at sa­mer og kve­ner skul­le hø­re norsk språk. Det ble også sett på som en norsk su­ve­re­ni­tets­mar­ke­ring oven­for na­boe­ne Russ­land og Fin­land.

Der­for vil museet ta va­re på kont­roll­rom med uts­tyr, Sto­re Stu­dio, som har stor be­va­rings­ver­di og er fo­reslått fre­det sam­men med ho­ve­dinn­gang og in­tern trapp, samt en del av NRKs for­lat­te uts­tyr. Den elds­te de­len av byg­get ble satt opp i 1949.

– Vi vil ha med NRK-his­to­rien pa­ral­lelt med den kvens­ke his­to­rien, med­gir Ma­li­nie­mi.

Tren­ger om­byg­ging

Selv om byg­nin­gen er i ge­ne­rell god stand vil det kre­ve en del endrin­ger før den eg­ner seg som museum. LPO ar­ki­tek­ter har sam­men med AS Byg­ga­na­ly­se utført en pro­gram- og mu­lig­hetss­tu­die ba­sert på bakgrunns­do­ku­men­tas­jon, be­fa­rin­ger og sam­ta­ler med museets an­sat­te, le­del­se og lo­ka­le råd­gi­ve­re. I til­legg til opp­gra­de­ring av veg­ger og him­lin­ger, er det også fo­reslått å løf­te ta­ket over re­daks­jons­lo­ka­let. Den­ne de­len av byg­get ble byg­get på 1980-tal­let og har li­ten ver­nein­te­res­se. I fors­la­get lig­ger også en nye pub­li­kum­sinn­gan­ger, heis og ny ho­vedt­rapp. Byg­nin­gen til­fredss­til­ler ik­ke da­gens krav til uni­ver­sell ut­for­ming og det må der­for ins­tal­le­res heis mel­lom etas­je­ne.

Museet sø­ker en sum på 43 mil­lio­ner kro­ner fra Kul­tur­de­par­te­men­tet. He­le pros­jek­tet inn­be­fat­ter ut­vikling av ba­si­suts­til­lin­ger, nød­ven­dig bru­ke­ruts­tyr og byg­nings­mes­si­ge jus­te­rin­ger.

Fler­bruks­hus

Lo­ka­le­ne skal også huse det nye kvens­ke språk­sen­te­ret som fikk til­delt mid­ler fra kom­mu­na­log mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet tid­li­ge­re i år. I til­legg har Nors­ke Kve­ners For­bund, Norsk­finsk For­bund og Kunst­fo­re­nin­ga kon­to­rer her. His­to­rie­la­get har også dis­po­nert et rom til re­gi­stre­ring av gam­le bil­der for museet.

– Så er det vel­dig man­ge doer i byg­get, vi har en til hver an­satt, spø­ker Ma­li­nie­mi.

For å iva­re­ta museets formål vil den vi­de­re ut­viklin­ga av museet sk­je i sa­mar­beid med in­vol­ver­te par­ter. Går alt et­ter pla­nen ser man for seg nyåp­ning på kven­fol­kets­dag 16. mars 2021. Det­te fo­rut­set­ter at Va­ran­ger museum får til­fredss­til­len­de fi­nan­sie­rings­til­sagn i no­vem­ber 2018.

Kvensk ans­vars­museum

På museets nett­si­der opply­ser museet at Vadsø museum – Rui­ja kven­museum er ans­vars­museum for kvensk/norsk­finsk his­to­rie og kul­tur, sam­ti­dig som museet for­mid­ler lo­kal­his­to­rie for Vadsø og byg­de­ne rundt.

Fa­sa­deendrin­ger. Slik ten­ker LPO ar­ki­tek­ter og AS Byg­ga­na­ly­se den nye fa­sa­den til Vadsø Museum - Rui­ja Kven­museum. Teg­ning: LPO ar­ki­tek­ter.

Areal­for­de­ling ho­ve­de­tas­je. Vadsø Museum Rui­ja Kven­museum. Teg­ning: LPO ar­ki­tek­ter.

Noen få bånd med ma­te­ria­le for Finsk­sen­din­ga er be­vart til et­ter­tid. De ble fun­net i kjel­le­ren i det gam­le NRK-byg­get.

Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.