Kul­tur­dag i Grovf­jord25.06.2018

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

Kul­tur­dag med uts­til­ling, fo­re­drag, kven­kul­tur og kon­sert med storf­jord­ban­det Re­sir­ku­lert. Salt­vatn gren­de­hus er are­na når det 3. au­gust in­vi­te­res til Kul­tur­dag i Grovf­jord med te­ma «Tre stam­mers mø­te». Ar­ran­ge­men­tet star­ter med salg av mid­dag og åp­ning av bil­le­duts­til­ling fra H.K.H. Kronprins Haa­kons besøk i Bor­ri/Kro­kelv. Kronpris­nen del­tok på avs­lut­nings­mar­ke­rin­gen av det sa­mis­ke byg­nings­re­gi­stre­rings­pros­jek­tet 29. au­gust 2017 på Gál­lo­gied­di fri­lufts­museum i Eve­nes kom­mu­ne og besøk­te så Bor­ri i Skån­land.

Ragn­hild Enok­sen, tid­li­ge­re jour­na­list i avi­sa Nord­lys vil ha et inn­legg om for­hol­det mel­lom sa­mer og kve­ner i nord.

– De sis­te tre åre­ne har vi kalt det­te ar­ran­ge­men­tet «Tre stam­mers mø­te», forkla­rer Kurt Mag­ne Stor­mo, som er med i ar­ran­ge­men­tes­ko­mitèen.

– Det er in­gen tvil om at det er kvensk tils­te­de­vae­rel­se i det­te områ­det, forkla­rer han.

Der­for er det også kven­kul­tur på pro­gram­met. Hvor kom kve­ne­ne fra og hvor er de i dag? Det vil også bli vist ut­drag fra en do­ku­men­tar­film om den kvens­ke inn­vandrin­gen til Nord-Nor­ge og det vil bli holdt et inn­legg om te­maet av Ru­ne Hå­vard Kiil-John­sen.

Do­ku­men­tar­film

Stor­mo har brukt den sis­te ti­den til å gjø­re opp­tak til en do­ku­men­tar­film som har hatt ar­beids­tit­te­len «Den kvens­ke inn­vandrin­gen til Nord-Nor­ge». Un­der­veis i fil­mar­bei­det har pla­ne­ne ut­viklet seg, og nå ten­ker Stor­mo at ma­te­ria­let han har inn­hen­tet kan bli fle­re kor­te­re fil­mer om kve­ner.

– Det vil vae­re let­te­re å hånd­te­re om jeg de­ler opp det­te ma­te­ria­let litt, forkla­rer Stor­mo.

Og han er fast bes­temt på at han rek­ker å fer­digs­til­le noe av det­te til kul­tur­kvel­den tid­lig i au­gust.

– Ja, det gjør jeg helt sik­kert, lo­ver han.

Stor­mo har blant an­net in­terv­juet pro­fes­sor eme­ri­tus i his­to­rie Ei­nar Nie­mi og daglig le­der Hil­de Skan­ke på Kvensk Ins­ti­tutt.

Re­sir­ku­lert

Det he­le avs­lut­tes med kon­sert. Det kri­ti­ker­ros­te ban­det Re­sir­ku­lert fra Storf­jord spil­ler. Storf­jord­ban­det fikk en «syls­karp fem­mer» i ter­ning­kast av iT­romsøs an­mel­der Kent-Ei­nar My­reng un­der fjorå­rets Buk­ta­fes­ti­val un­der tit­te­len «Er det­te Nord-Nor­ges nye pop-prin­ser?» Ban­dets førs­te al­bum «Du snak­ke for dae sjøl» ble av sam­me an­mel­der besk­re­vet som «Frisk in­die­pop man ba­re må li­ke».

Fo­to: Kurt Mag­ne Stor­mo

JORD og Jo­han Sa­ra jr. spil­ler sam­men på Väy­lä­fes­ti­va­len, Kil­pis­jär­vi, 30. ju­ni. (Sk­jerm­bil­de ar­ran­ge­ment)

Lill Vi­vian Han­sen lill@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.