Res­tau­re­ring er møy­som­me­lig ar­beid

Ruijan Kaiku - - Paaskiviikko 2018 -

Res­tau­re­ring tar tid, men inn­sat­sen er verd stre­vet når man ser re­sul­ta­tet.

Alf E. Han­sen hol­der på å res­tau­re­re bårds­tua som også er oppført Sefrak-re­gis­te­ret.

– Jeg res­tau­re­rer alt et­ter an­ti­kva­ris­ke prin­sip­per. Bårds­tuen er byg­get/laf­tet av flyplassplank, og har sånn sett, dob­bel in­te­res­se for oss her i Finn­mark, forkla­rer Han­sen.

Han har vur­dert å sø­ke støt­te til pros­jek­tet med fo­relø­pig be­kos­ter Han­sen ut­gif­te­ne selv.

Tre­nagler

Vin­duer er et av fo­kusområ­de­ne til de som til­byr støt­te til res­tau­re­ring av kvens­ke kul­tur­min­ner. Bil­de 1 og 2 vi­ser gam­le vin­duer i dår­lig for­fat­ning. Ma­te­ria­le­ne er sam­menføyd med tre­nagler, i ste­det for spi­ker. Bil­de 3 vi­ser fer­dig res­tau­rert vin­dus­karm. Nye tre­nagler spik­ker Han­sen av ei­ner. Ei­ner er et hold­bart tres­lag som ik­ke råt­ner.

– Det er mye ar­beid, men in­gen tvil om at det er verd det, fastslår Han­sen.

Do­ku­men­te­ring

Han­sen sør­ger jeg for å do­ku­men­te­re he­le pro­ses­sen, slik at gan­gen i ar­bei­det se­ne­re even­tuelt kan lae­res av andre.

– Jeg vi­ser he­le ar­beids­pro­ses­sen fra før – un­der – og et­ter fer­digs­tilt jobb, avs­lut­ter han.

Su­mui­nen ja har­maa maa. Äs­kön tu­li vä­hän vet­tä­ki. Yh­täk­kiä poh­jais­ves­tan tai­vas rep­pee ja mai­se­ma muut­tuu dra­maa­ti­ses­ti. Maa sa a fä­rin. Ty­hä ete­lä oon mus­ta. Kal­li­jo­ki, Poh­jaisVa­ren­ki mai­kuus­sa. • Ver­den er di­sig og grå. Det har reg­na også....

Bil­de 3: Valm­hiik­si res­tau­ree­rat­tu ik­ku­na. Uuet nau­lat oon ka­ta­jas­ta.

Bil­de 1: Ik­ku­nan­raa­mit oon van­haat.

Bil­de 2: Kul­mat oon nau­lat­tu puu­nau­loi­la.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.