Vi øns­ker å set­te kvens­ke og norsk­fins­ke for­hold på dag­sor­den

St­ra­te­gier for ar­bei­det med kvens­ke/norsk­fins­ke for­hold i Finn­mark 2018–2020 opp i fyl­kes­tin­get.

Ruijan Kaiku - - Forside -

Stra­te­giplan repre­sen­te­rer be­gyn­nel­sen på en lang­sik­tig inn­sats for kvensk språk og kvensk/norsk­finsk kul­tur og sam­funns­liv i Finn­mark.

– Det gle­der meg at også Finn­mark nå har eg­ne st­ra­te­gier for ar­bei­det med kvens­ke/ norsk­fins­ke sa­ker. St­ra­te­gi­do­ku­men­tet blir et vik­tig vir­ke­mid­del for vi­de­re syn­liggjø­ring og styr­king av kvensk/norsk­finsk kul­tur og sam­funns­liv, noe som er na­tur­lig i fyl­ket vårt, sier fyl­ke­sordfø­rer Ragn­hild Vass­vik i Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne.

Fyl­kes­tin­get be­hand­let 20. ju­ni 2018 st­ra­te­gi­do­ku­men­tet for ar­bei­det med kvens­ke/norsk­fins­ke for­hold i Finn­mark.

Språk­nivå III

– Vi øns­ker å set­te kvens­ke og norsk­fins­ke for­hold på dag­sor­den. Vi øns­ker å støt­te opp om kul­tur og språk. Kansk­je spe­sielt språk­si­da, sier Vass­vik.

Vass­vik hå­per på me­re trykk og opp­merk­som­het på de ut­fordrin­ge­ne man ser – bå­de med fa­get, rek­rut­te­re lae­re­re og opplae­ring av de yngre.

Et av delmå­le­ne i den nye stra­te­gipla­nen er å he­ve språ­ket til nivå tre. I pla­nen he­ter det at Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne vil «ar­bei­de for nivå­he­ving av kvensk språk til nivå III i Mi­no­ri­tetsspråk­pak­ten og bi­dra til språklig og kul­tu­rell re­vi­ta­li­se­ring ved å styr­ke språk­bru­ker­nes mu­lig­het til å lae­re, ta i bruk og ut­vikle sitt ar­vespråk».

Vass­vik er klar over at det­te nok vil vae­re en hard nøtt å knek­ke og høyst sann­sy­lig bli en lang pro­sess.

– Fyl­kes­tin­get har et ved­tak fra tid­li­ge­re om å he­ve språ­ket til nivå III. Så er det klart vi må bru­ke de an­led­nin­ge­ne vi har til å øve press for å få det­te til. Det kom­mer nok til å bli en lang pro­sess. En fram­ti­dig reg­je­ring vil kansk­je se at det­te er hen­sikts­mes­sig, rik­tig og ver­di­fullt, sier Vass­vik.

– Det lig­ger også i pla­nen et fors­lag om å oppret­te en støt­teord­ning over fyl­kes­kom­mu­nens buds­jett til kul­tur og språk­formål, opply­ser hun.

Spe­siel­le for­hold i Finn­mark

Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne har latt seg ins­pi­re­re av Troms fyl­kes­kom­mu­nes hand­lingsplan for kvensk språk og kul­tur, den førs­te i sitt slag. Sam­ti­dig anerk­jen­nes de spe­siel­le for­hol­de­ne for kvensk/norsk­finsk kul­tur som har gjort seg gjel­den­de i Finn­mark.

Bå­de sae­re­gen­he­te­ne ved his­to­rien og det fak­tum at Finn­mark har man­ge kvens­ke og norsk­fins­ke inn­byg­ge­re, gir grunn til å utar­bei­de et eget stra­te­gi­do­ku­ment for det­te ar­bei­det.

– Ar­bei­det som ble gjort i Troms ins­pi­rer­te oss til å la­ge den­ne pla­nen og der­med syn­liggjø­re at vi støt­ter opp om kvensk/norsk­finsk kul­tur, avs­lut­ter Vass­vik.

Re­fe­ran­segrup­pemø­ter og hø­ring­sinns­pill

Vå­ren 2018 er det gjen­nomført to re­fe­ran­segrup­pemø­ter med en rek­ke aktø­rer. Re­fe­ran­segrup­pa har bi­dratt med inns­pill i stra­te­gi­pro­ses­sen. I til­legg har do­ku­men­tet vaert på seks ukers hø­ring, og det er kom­met inn 15 hø­ring­sinns­pill fra aktø­rer, en­kelt­per­so­ner og ins­ti­tus­jo­ner.

God stra­te­giplan

– Det kan godt kom­me kri­tikk for at pla­nen er for bredt, det er gans­ke na­tur­lig, men poen­get er at vi aldri har hatt en slik plan tid­li­ge­re og miljøe­ne er så bre­de. Det­te har vi sav­net fra Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne, så det­te er helt topp, fasts­lo Hil­de Skan­ke, daglig le­der Kai­nun ins­ti­tut­ti – Kvensk ins­ti­tutt på det sis­te re­fe­ran­segrup­pemø­tet som ble holdt på Kvensk ins­ti­tutt i Bør­selv 30. mai i år.

Skan­ke had­de også en del inns­pill for det vi­de­re ar­bei­det, bå­de angåen­de øko­no­mi og vi­de­re ar­beid.

Et godt grunn­lag for ar­bei­det vi­de­re

St­ra­te­gier for ar­bei­det med kvens­ke/norsk­fins­ke for­hold i Finn­mark 2018–2020 skal dan­ne grunn­lag og gi ret­ning for det vi­de­re ar­bei­det med kvens­ke/norsk­fins­ke for­hold i Finn­mark.

Si­tuas­jo­nen for kvensk språk og kvensk/ norsk­finsk kul­tur og sam­funns­liv i Finn­mark blir gjen­nomgått med det mål å iden­ti­fi­se­re de vik­tigs­te ut­fordrin­ge­ne for at kvensk/ norsk­finsk kul­tur skal ha go­de mu­lig­he­ter for be­va­ring, ut­vikling og syn­liggjø­ring, skri­ver fyl­kes­kom­mu­nen.

Mål­set­ting

I stra­te­gipla­nen de­fi­ne­res mål­set­tin­ga med ar­bei­det: Sam­funnsmål er at Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne skal bi­dra til be­va­ring, syn­liggjø­ring, styr­king og vi­de­reut­vikling av kvensk og norsk­finsk iden­ti­tet og sam­funns­liv i Finn­mark. Det­te inklu­de­rer lo­ka­le va­rian­ter av kvensk og finsk språk samt kvensk/norsk­finsk kul­tur, tra­dis­jo­ner, his­to­rie og nae­ring.

Det lis­tes også opp føl­gen­de delmål: • Ty­de­liggjø­re kvens­ke/norsk­fins­ke sa­kers be­tyd­ning og re­le­vans i fyl­kes­kom­mu­nal kon­tekst.

• Vae­re en ak­tiv sam­hand­lings­part­ner med kom­mu­ner og stat for å styr­ke ar­bei­det for kvensk språk og kvensk/norsk­finsk kul­tur, his­to­rie og sam­funns­liv.

• Ar­bei­de for nivå­he­ving av kvensk språk til nivå III i Mi­no­ri­tetsspråk­pak­ten og bi­dra til språklig og kul­tu­rell re­vi­ta­li­se­ring ved å styr­ke språk­bru­ker­nes mu­lig­het til å lae­re, ta i bruk og ut­vikle sitt ar­vespråk.

• Ut­vikle på­vir­ker­rol­len over­for sent­ra­le myn­dig­he­ter for kunns­kaps­he­ving, syn­liggjø­ring og vi­de­reut­vikling av kvensk språk og kvensk/ norsk­finsk kul­tur på al­le sam­funn­sområ­der inklu­dert sko­le og ut­dan­ning.

• Fram­he­ve be­tyd­nin­ga av språk­sent­re, museer, ar­kiv og bib­lio­tek i fyl­ket som vik­ti­ge reds­ka­per for re­vi­ta­li­se­ring av kvensk språk og kvensk/norsk­finsk kul­tur.

• Etab­le­re en søk­bar buds­jett­post i fyl­kes­kom­mu­nen for å bi­dra til rea­li­se­ring av kvens­ke/ norsk­fins­ke pros­jek­ter.

• Bi­dra til syn­liggjø­ring av kvensk språk og kvensk/norsk­finsk his­to­rie og kul­tur på uli­ke må­ter i det of­fent­li­ge rom.

Stra­te­gipla­nen ble ens­tem­mig ved­tatt.

KUVA: LILL VI­VIAN HAN­SEN

Fyl­ke­sordfø­rer Ragn­hild Vass­vik (t.h.) er glad for at Finn­mark har på plass st­ra­te­gier for ar­bei­det med kvensk språk og kul­tur. Pla­nen ble ved­tatt fyl­kes­tin­get i Al­ta 20. ju­ni 2018. Fo­to: Lill Vi­vian Han­sen.

Re­fe­ran­segrup­pe had­de sitt sis­te mø­te 30. mai på Kvensk Ins­ti­tutt i Bør­selv. Fra ven­stre: Ni­na Me­re­te Aus­tad, Røn­naug Ryss­dal, Hil­de Skan­ke, Jan Da­leng, Olaf An­der­sen, Kat­rii­na Pe­der­sen, Bjør­nar Sep­po­la, An­na-Kai­sa Räi­sä­nen, Ven­ke Mie­ti­nen, Väi­nö Nil­sen og Kai­sa Ma­li­nie­mi. Fo­to: Lill Vi­vian Han­sen.

Røn­naug Ryss­dal har sam­men med råd­gi­ver Ni­na Me­re­te Aus­tad, hatt ans­var for Finn­mark fyl­kes­kom­mu­nes stra­te­gi­do­ku­ment. Fo­to: Liisa Koivulehto.

Lill Vi­vian Han­senlill@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.