Kvensk kul­turløft

Ruijan Kaiku - - Pääkirjoitus Leder -

In­te­res­sen for Paas­ki­viik­ko har økt år et­ter år. Vi har sett at pub­li­kum kom­mer lang­veisf­ra og be­ve­ger seg mel­lom kom­mu­ne­ne for å få med seg fle­re av ar­ran­ge­men­te­ne. Fo­rut for fes­ti­va­lu­ka har Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter – Hal­tiin kvää­ni­sent­te­ri, sam­men med kom­mu­ne­ne i NordT­roms, lagt opp en Paas­ki-tur­ne i sa­mar­beid med fol­ke­bib­lio­te­ke­ne- og Bib­lio­tek- og kul­tur­bus­sen. Turnéen er ret­tet mot ele­ve­ne i 5. trinn. Vi­de­re har et hundre­talls bar­ne­ha­ge­barn fått hø­re even­tyr­for­tel­lin­ger på kvensk un­der ar­ran­ge­ment­su­ka. Fes­ti­val­le­del­sen har lyk­kes med å syn­liggjø­re den­ne vik­ti­ge de­len av Paas­ki­viik­ko. Paas­ki­viik­ko har fi­ne ar­ran­ge­men­ter som med åre­ne har blitt godt fo­rank­ret i kom­mu­ne­ne og hos de lo­ka­le fo­re­nin­ge­ne. Den sto­re fes­ti­vals­tem­nin­ga opple­ver man de­ri­mot ik­ke. Der­for li­ker vi idéen om et sam­len­de ar­ran­ge­ment over 2–3 da­ger som sam­ler pub­li­kum på et sted. Vi ten­ker at man med et slikt ar­ran­ge­ment vil ha mu­lig­het til å nå ut til et bre­de­re pub­li­kum – mu­lig også et yngre pub­li­kum. Vi ser også at ram­me­be­tin­gel­se­ne for et slikt sam­len­de ar­ran­ge­ment, i til­legg til ar­ran­ge­men­te­ne i kom­mu­ne­ne, ik­ke er tils­te­de i dag,

men vi har tro på at det­te vil vae­re med å løf­te fes­ti­vals­tem­nin­ga. Vi må også berøm­me stå-på-vil­jen som er tils­te­de i de kvens­ke miljøe­ne i NordT­roms som job­ber jevnt og trutt med å hen­te kvensk språk og kul­tur frem i ly­set ig­jen. I år er det i til­legg man­ge uli­ke ar­ran­ge­men­ter som løf­ter den kvens­ke kul­tu­ren. Vi hå­per pub­li­kum fin­ner veien og del­tar på et el­ler fle­re av dis­se. Bak de uli­ke ar­ran­ge­men­te­ne står det nem­lig ilds­je­ler, som me­ner at den kvens­ke kul­tu­ren er verdt å løf­te. Vi hå­per en­gas­je­men­tet vil fort­set­te i åre­ne som kom­mer. Ar­bei­det med gransk­nings- og sann­hets­kom­mis­jon har kom­met et steg vi­de­re. Stor­tin­get har, et­ter inns­pill fra kvens­ke og sa­mis­ke or­ga­ni­sas­jo­ner, valgt man­dat samt kom­mis­jo­nens med­lem­mer. Kom­mis­jons­med­lem­me­ne står, uten tvil, fo­ran et enormt ar­beid med å av­dek­ke urett og kon­se­kven­ser av den po­li­tik­ken som ble ført oven­for kve­ner og sa­mer over lang tid. Vi verd­set­ter høyt den opp­ga­ven en­kelt­med­lem­me­ne har sagt seg vil­lig til. På tam­pen gra­tu­le­rer vi Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne som en­de­lig har klar en stra­te­giplan for ar­bei­det med kvens­ke/ norsk­fins­ke for­hold i Finn­mark, 2018– 2020. Vi vet at et stra­te­giplan ik­ke er en bin­den­de plan for fyl­kes­kom­mu­nen, men vi tror at en plan vil vae­re med å leg­ge fø­rin­ger når frem­ti­di­ge ved­tak skal gjø­res. Vi øns­ker al­le vå­re le­se­re en rik­tig god som­mer!

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.