Kom­mis­jo­nens opp­ga­ver

Ruijan Kaiku - - Pääkirjoitus Leder -

His­to­risk kart­leg­ging

«Kom­mis­jo­nens vik­tigs­te opp­ga­ve er å un­dersø­ke og bes­kri­ve nors­ke myn­dig­he­ters po­li­tikk og virk­som­het over­for sa­mer og kve­ner/norsk­fin­ner, lo­kalt, re­gio­nalt og nas­jo­nalt, fra rundt 1800 og frem til i dag. Kom­mis­jo­nen kan også gå lengre til­ba­ke i tid der­som den fin­ner grunn til det.»

Un­dersø­ke virk­nin­ge­ne av for­nors­kings­po­li­tik­ken i dag

«… se på et­ter­virk­nin­ger av for­nors­kings­po­li­tik­ken i dag, først og fremst knyt­tet til sa­misk og kvensk/finsk språk og kul­tur i da­gens sam­funn og ma­te­riel­le, so­sia­le, hel­se­mes­si­ge og iden­ti­tets­mes­si­ge et­ter­virk­nin­ger av for­nors­kings­po­li­tik­ken, bå­de for grup­pe­ne som hel­het og for en­kel­tin­di­vi­der. Kom­mis­jo­nen skal vi­de­re un­dersø­ke et­ter­virk­nin­ge­ne av for­nors­kings­po­li­tik­ken i da­gens sam­funn, for ek­sem­pel i form av ha­tyt­rin­ger og dis­kri­mi­ne­ring.»

Fo­reslå til­tak for vi­de­re for­so­ning

«Kom­mis­jo­nen skal leg­ge frem fors­lag til til­tak som kan ska­pe stør­re li­ke­verd mel­lom ma­jo­ri­tets- og mi­no­ri­tets­be­folk­nin­gen, og fors­lag til til­tak som kan bi­dra til å in­for­me­re og øke den ge­ne­rel­le kunns­ka­pen i sam­fun­net om sa­misk og kvensk/norsk­finsk his­to­rie og kul­tur av i dag. ….»

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.