SLAGET OM ATLANTEREN

KRIGENS LENGSTVARENDE OPE­RA­SJON

Slaget om Atlanterhavet - - Forside -

En av and­re ver­dens­krigs blo­digs­te og mest lang­dry­ge kon­flik­ter på­gikk både over og un­der det enor­me At­lan­ter­ha­vets over­fla­te og var­te i over fem år og åtte må­ne­der. Slaget om At­lan­ter­ha­vet, som Win­ston Churchill døp­te det, var kan­skje fjernt fra de bru­ta­le kam­pe­ne på øst- og vest­fron­ten, men ikke desto mind­re av­gjø­ren­de. Tys­ke ubå­ter jak­tet i flokk på fien­dens kon­voi­er av han­dels­skip, mens de al­li­er­te gjor­de alt de kun­ne for å be­skyt­te den livs­vik­ti­ge liv­li­nen av for­sy­nin­ger til Stor­bri­tan­nia.

I det­te bo­k­a­si­net kan du lese om hen­del­se­ne, men­nes­ke­ne og tek­no­lo­gi­en som var av­gjø­ren­de i det som ofte be­teg­nes som krigens vik­tigs­te ope­ra­sjon – dra­ma­tis­ke his­to­ri­er om geni­a­li­tet, helte­mot og svik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.