HMS MEDUSA

Opp­dra­get var å ver­ne Eng­lands kyst, men den los­te også lan­dings­far­tøy på D-da­gen

Slaget om Atlanterhavet - - Innhold -

SKI­PET HAD­DE SOM OPP­DRAG Å BE­SKYT­TE STOR­BRI­TAN­NIAS KYST MOT UBÅ­TER. DET VAR OGSÅ MED PÅ Å LOSE AL­LI­ER­TE LANDINGFARTØY GJEN­NOM FIEN­DENS MINE­FELT PÅ D-DA­GEN.

Ilø­pet av and­re ver­dens­krig ble det bygd over 480 skip kalt “Har­bour De­fen­ce Mo­tor Launch” (HDML). Dis­se skul­le for­sva­re Stor­bri­tan­nias kyst mot den tys­ke ubåt­trus­se­len. I krigens tid­li­ge da­ger var det en re­ell frykt for at ubå­ter skul­le om­rin­ge øyna­sjo­nen og av­sk­ja­ere all han­dels­tra­fikk i vik­ti­ge havne­byer. De små far­tøy­ene skul­le dan­ne en be­skyt­ten­de ring, og opp­da­ge og sen­ke alle fiendt­li­ge bå­ter. Da den­ne trusselen ald­ri ble re­ell, ble HDML-bå­te­ne satt i tje­nes­te på en rek­ke and­re om­rå­der. de skul­le blant an­net be­skyt­te kon­voi­er, føre agen­ter inn bak fien­dens gren­ser og støt­te an­grep mot øyer.

Far­tøy­ene fikk vir­ke­lig gjort nyt­te for seg un­der den så­kal­te Ope­ra­sjon Nep­tun, da de le­det al­li­er­te skip gjen­nom fien­dens dø­de­li­ge mine­felt i Den en­gels­ke ka­nal på D-da­gen. I for­kant av in­va­sjo­nen had­de mine­svei­pe­re gravd to ka­na­ler mot “Oma­ha beach”, der ame­ri­kans­ke trop­per skul­le møte D-da­gens har­des­te mot­stand. Far­tøy­ene ML 1383 og 1387 fun­ger­te som mar­kø­rer for å vise vei i ka­na­le­ne. De holdt stand i over 30 ti­mer og le­det al­li­er­te far­tøy fullas­tet av menn og ma­te­ri­ell på vei til stren­de­ne i Nor­man­die. HDML-ski­pe­ne var små, stille­gå­en­de, ras­ke og utro­lig flek­sib­le, men de var ikke bygd for å vare. Av de rundt 480 ski­pe­ne som ble pro­du­sert, fin­nes det bare ett som er virk­som­het i dag: ML 1387, el­ler HMS Medusa, som det he­ter nå. Det ble bygd i Poo­le i Stor­bri­tan­nia i 1943, og del­tok i Exer­ci­se Fa­bi­us i mai 1944, en øvel­se til ope­ra­sjo­nen på D-da­gen, da ski­pet bi­dro sterkt til gjen­nom­fø­rin­gen av land­gan­gen.

“HDML-SKI­PE­NE FIKK I OPP­DRAG Å BE­SKYT­TE KON­VOI­ER, FØRE AGEN­TER INN BAK FIEN­DENS GREN­SER OG Å STØT­TE AN­GREP.”

ML 1387 “HMS MEDUSA”

SATT I TJE­NES­TE 29. de­sem­ber 1943 MANN­SKAP 12

LENG­DE 72 fot PRODUKSJONSSTED Dor­set i Eng­land TOPP­FART 12 knop

MO­TOR To die­sel­drev­ne Gard­ner 8L3s VEKT 54 tonn (deplasement)

n Styr­hu­set om bord på HMS Medusa. Her la løyt­nant Maurice Lid­di­ard

pla­ne­ne for land­gan­gen på D-da­gen.

n Mann­ska­pet om bord på HMS Medusa, HDML 1397, der­iblant ba­tal­jon­sjef Art­hur Maurice Lid­di­ard (ven­st­re). Nå­va­eren­de for­ank­ring i Gosport, Eng­land (un­der). n HMS Medusa ble bygd i Poo­le i Eng­land og satt i tje­nes­te i 1943. Den hjalp de al­li­er­te un­der...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.