UNDERVANNSKRIG

Slaget om Atlanterhavet - - En Ny Type Krigføring -

En sta­dig mer avan­sert form for tek­no­lo­gi var av­gjø­ren­de for hvem som kom sei­ren­de ut av de dø­de­li­ge kam­pe­ne un­der vann.

Kam­pen for å få kon­troll over for­sy­nings­lin­je­ne i At­lan­ter­ha­vet vis­te kan­skje for førs­te gang i his­to­ri­en hvor vik­tig tek­no­lo­gi­en er i krig. Helt si­den men­nes­ker star­tet or­ga­ni­sert kamp for tu­sen­vis av år si­den, har den sei­ren­de part som re­gel all­tid hatt en tek­no­lo­gisk for­del. Da and­re ver­dens­krig be­gyn­te, var gjaldt det­te den tys­ke ma­ri­nen, som had­de for­be­redt seg på krig i åre­vis, og med ad­mi­ral Dö­nitz og hans sto­re stra­te­gis­ke ev­ner. De lå godt an til å ta hjem sei­e­ren. Li­ke­vel klar­te Stor­bri­tan­nia, sam­men med sine al­li­er­te Ca­na­da og se­ne­re USA, etter hvert å sva­re den sto­re ubåt­trus­se­len på en gans­ke så slå­en­de og avan­sert måte.

Dö­nitz in­sis­ter­te på en oven­fra og ned­kom­mando­lin­je, og fra sitt krigs­rom sør­get han for å de­talj­sty­re en­hver be­fat­ning med al­li­er­te han­dels­skip. Fra som­mer­en

1940 lå det­te i Lori­ent i Vest-Frank­ri­ke.

Den­ne ma­nis­ke styringen bi­dro etter hvert til at ubåt­mann­ska­pet ble sår­bart for in­for­ma­sjons­lek­ka­sjer. Skjeb­nen til Tysk­lands un­der­vanns­flå­te ble be­seg­let i 1941, da den an­gi­ve­li­ge uknek­ke­li­ge Enig­ma-ko­den ble knek­ket. Dö­nitz bruk­te nem­lig den­ne ko­den til å kom­mu­ni­se­re med ubåtene og be­ord­re “ulve­flok­ken” rundt i hav­om­rå­de­ne. Det­te, sam­men med en rek­ke bane­bry­ten­de spo­rings­tek­nik­ker og an­nen skred­der­sydd vå­pen, sat­te spi­ke­ren i kis­ta for Dö­nitz.

“HELT SI­DEN MEN­NES­KER BE­GYN­TE MED OR­GA­NI­SERT KAMP FOR TUSENER AV ÅR SI­DEN, HAR DEN SEI­REN­DE PART SOM RE­GEL ALL­TID HATT EN TEK­NO­LO­GISK FOR­DEL.”

Synke­mi­ner ble av­fyrt fra de al­li­er­te krigs­ski­pe­ne. Sjokk­bøl­ge­ne de skap­te øde­la ubå­te­nes skrog.

Å kjø­re inn i ubå­ter var en tak­tik­ke­ne til den al­li­er­te ma­ri­nen. Re­sul­ta­tet var ofte at de­res egen båt fikk sto­re ska­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.