ROVFUGLER

Slaget om Atlanterhavet - - En Ny Type Krigføring -

Slik ble flyvåpenet den vik­tigs­te res­sur­sen i de al­li­er­tes

kamp for å opp­da­ge og øde­leg­ge Dö­nitz’ ulve­flokk.

Bri­te­ne for­sto gans­ke raskt at fly var nøk­ke­len til å vin­ne over ubåt­trus­se­len. Få uker etter krigens ut­brudd ble HMS Courage­ous, et av den bri­tis­ke ma­ri­nes syv han­gar­skip, sendt til At­lan­ter­ha­vet for å jak­te på ubå­ter. Om bord sto 48 Fai­rey Sword­fish tor­pedo­fly, sam­men med en es­kor­te på fire de­stroy­ere. 17. sep­tem­ber 1939 ble Courage­ous senket av U-29 på pa­trul­je i ha­vet uten­for Nord­vest-Ir­land. Mann­ska­pet på over 500 om­kom. Det var et hardt slag for den bri­tis­ke ma­ri­ne, som svar­te med å be­gren­se sine gjen­va­eren­de han­gar­skip til å sei­le i far­vann uten ri­si­ko for ubåt­an­grep.

Det­te var et stort pro­blem. På det­te tids­punk­tet had­de ikke de al­li­er­te fly­ene rekke­vid­de til å nå den enor­me kamp­are­na­en på ha­vet. Det opp­sto der­med et åpent rom midt i At­lan­ter­ha­vet, der ulve­flok­ken do­mi­ner­te og jak­tet fritt.

I et for­søk på å løse det­te etab­ler­te de al­li­er­te fly­ba­ser på Is­land, Grøn­land og Faer­øy­ene, og skaf­fet fly som kun­ne snev­re inn det åpne rom­met. Før kri­gen had­de Stor­bri­tan­nia ad­skil­lig er­fa­ring med sjø­fly og de­res all­si­di­ge egen­ska­per. Det­te kom til nyt­te tid­lig i kri­gen, men den ide­el­le fly­ma­ski­nen som kun­ne nå langt måt­te va­ere ut­styrt med bom­ber. Dess­ver­re var dis­se vans­ke­lig å opp­dri­ve, da stra­te­gisk bom­bing fra luf­ta over det ok­ku­per­te Euro­pa var det enes­te ef­fek­ti­ve vå­pe­net de al­li­er­te had­de i kam­pen mot tys­ker­ne. Red­nin­gen kom i form av fly­et Con­so­li­dated B24 Li­be­ra­tor.

I mot­set­ning til da­gens ubå­ter, var de tys­ke ubåtene ikke skapt for å til­brin­ge ukes­vis un­der vann. De ble mer sett på som tor­pedo­bå­ter som kun­ne dyk­ke un­der vann for å for­sva­re seg. Un­der vann var ubå­ten av­hen­gig av batteri­kraft for å dri­ve pro­pel­len. Bat­te­ri­ene treng­te jevn­lig opp­la­ding, noe som bare kun­ne skje ved hjelp av die­sel­mo­to­ren, som fun­ger­te som en dy­na­mo når far­kos­ten var over vann­fla­ten. Tid­lig i kri­gen kun­ne ubåtene jak­te re­la­tivt uhind­ret på over­fla­ten i det åpne rom­met til havs. I 1942 kom imid­ler­tid Li­be­ra­tor på ba­nen med både ra­dar og “Leigh Light” i til­legg til stør­re rekke­vid­de. Det­te, sam­men med de­kryp­te­rin­gen av Dö­nitz’ kom­mu­ni­ka­sjons­lin­je, sat­te en ef­fek­tiv stop­per for tys­ker­ne do­mi­nans i det åpne rom­met en gang for alle.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.