FORSVARET AV DEN BRI­TIS­KE KYS­TEN

Slaget om Atlanterhavet - - En Ny Type Krigføring -

Sys­te­met som holdt ubåtene unna bri­tis­ke hav­ner var både de­tal­jert og geni­alt.

De bri­tis­ke havne­by­ene var sen­tra­le i forsvaret av de over­sjø­is­ke kon­voi­ene. Det var tross alt her han­dels­ski­pe­ne seil­te ut og inn fra, så hav­ne­ne var na­tur­lig nok ver­di­ful­le mål for ubåtene.

Det­te var bri­te­ne klar over len­ge før kam­pe­ne brøt ut. Selve tek­no­lo­gi­en som ble brukt – som stål­tråd­nett for å re­gist­re­re ubå­ter som naer­net seg land – had­de vist seg nyt­ti­ge i førs­te ver­dens­krig, da en rek­ke tys­ke ubå­ter ble fan­get i “gar­net” og senket med synke­mi­ner. For­svars­ver­ket rundt fle­re vik­ti­ge en­gels­ke hav­ner ble fak­tisk rus­tet opp så tid­lig som i 1938.

Ved Cly­des elve­mun­ning, for ekem­pel, var krigs­for­be­re­del­se­ne al­le­re­de i gang i kjøl­van­net av den fa­mø­se Mün­chen­kon­fe­ran­sen, hvor Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter Cham­berlain trod­de han had­de av­ver­get krig med Hit­ler. Det var, som vi vet, ikke til­fel­let. Da kri­gen brøt ut imdre enn ett år se­ne­re, lå det klart et enormt stål­tråd­nett som raskt ble satt ut for å be­skyt­te el­ven mot ubåtene.

Dis­se stål­tråd­net­te­ne ble brukt rundt hele Stor­bri­tan­nias kyst, og gjen­nom hele im­pe­ri­et for øv­rig. De kun­ne va­ere 100 me­ter lan­ge og rek­ke helt ned til hav­bun­nen. De ut­gjor­de ett ledd i rek­ken av man­ge for­svars­me­ka­nis­mer som holdt ubåtene unna.

Net­te­ne var ut­styrt med nød­ra­ket­ter, som blus­set opp hvis en ubåt for­søk­te å tren­ge gjen­nom. Noen gan­ger var net­te­ne fes­tet til fiske­bå­ter som var be­va­ep­net med ma­skin­ge­va­er og synke­mi­ner. And­re for­svars­me­to­der som ble tatt i bruk rundt Stor­bri­tan­nias kyst var ut­strak­te mine­felt, ra­dar­sta­sjo­ner, lytte­pos­ter for so­nar­sig­na­ler, ma­skin­ge­va­er­stil­lin­ger på land, pa­trulje­skip, ob­ser­va­sjons­skip og re­gel­mes­si­ge an­grep fra RAFs kystflykommando. Til sam­men ble det­te et sva­ert ef­fek­tivt for­svar.

Sto­re pong­ton­ger av tre el­ler me­tall, som dis­se tøn­ne­ne, holdt de sto­re stål­tråd­net­te­ne på plass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.