KRIGENS STØRS­TE OPPDAGELSE

Slaget om Atlanterhavet - - En Ny Type Krigføring -

Den 9. mai 1941 an­grep ubå­ten U-110, med kap­tein Fritz-Ju­li­us Lemp i spis­sen, en konvoi rett sør for Is­land. Han traff to skip før han ble opp­da­get av den bri­tis­ke de­stroy­eren HMS

Bull­dog. De­stroy­eren snud­de og gikk i full fart mot ubå­ten. Lemp for­sto raskt fa­ren og dyk­ket, men det var for sent. Bull­dog var rett over ham, og både han og mann­ska­pet kun­ne høre synke­mi­ne­ne som falt i van­net.

Lemps besetning viss­te hva som ven­tet dem. Det rå­det en fryk­te­lig still­het mens de ven­tet på sjokk­bøl­ge­ne fra eks­plo­sjo­ne­ne. Da de kom, var de for­fer­de­li­ge. “Vi­bra­sjo­ne­ne var så ster­ke”, min­tes Ge­org Hö­gel, Lemps den gang 21 år gam­le ra­dio­ope­ra­tør, “at vi skjøn­te at vi ikke ikke kun­ne kom­me oss unna.” Idet ubå­ten steg opp til over­fla­ten for å over­gi seg, ble den be­skutt av HMS Bull­dog med alle til­gjen­ge­li­ge vå­pen. Il­den var så in­tens at det liv­red­de ubåt­mann­ska­pet krøp ut fra alle åp­nin­ger og hop­pet i ha­vet.

“Lemp sto i tårn­lu­ken og rop­te ‘kom de­re ut, alle sam­men’,” min­tes Hö­gel. “Vi to ra­dio­ope­ra­tø­re­ne var i kon­troll­rom­met og rop­te: ‘Hva med den hem­me­li­ge ma­ski­nen?’ [Lemp svar­te:] ‘La alt va­ere igjen, bare kom de­re ut!’ Han vil­le bare få red­det alle sam­men.”

I for­vir­rin­gen som fulg­te da mann­ska­pet for­lot U-110 i den tro at den skul­le syn­ke, om­kom

Lemp. Men på et el­ler an­net vis holdt ubå­ten seg fly­ten­de. Om bord på HMS Bull­dog fikk den 20 år gam­le løyt­nant Da­vid Bal­me klar­sig­nal av sin nest­kom­man­de­ren­de til å lede en grup­pe til å bor­de ubå­ten. “Vi rod­de over”, min­tes Bal­me man­ge år se­ne­re. “Jeg gikk om bord på dekk med re­volve­ren klar foran meg. Alle lu­ke­ne var åpne, og jeg viss­te ikke hvor man­ge tys­ke­re som var igjen un­der dekk. Det var det ver­ste, for­di jeg treng­te beg­ge hen­de­ne til å klat­re ned sti­gen. Så jeg sat­te re­volve­ren i hyl­ste­ret og gikk for­sik­tig ned­over til jeg sto i kon­troll­rom­met. Det var helt stil­le – in­gen tys­ke­re, bare meg. Da til­kal­te jeg res­ten av grup­pen, og vi be­gyn­te å gjen­nom­søke ubå­ten.”

Det som skjed­de da, var en av de vik­tigs­te hen­del­se­ne un­der hele and­re ver­dens­krig. Da Bal­me og hans menn søk­te gjen­nom den for­lat­te ubå­ten, fant de ikke bare ubå­tens kode­bok, men også en in­takt Enig­ma-ma­skin – den hem­me­li­ge inn­ret­nin­gen som kryp­ter­te og de­kryp­ter­te tys­ke ra­dio­sig­na­ler.

Ma­ski­ne­ne ble sendt til det bri­tis­ke sen­te­ret for ko­de­knek­king i Blet­ch­ley Park, hvor noen av Stor­bri­tan­nias ly­ses­te ho­der strev­de med å knek­ke Enig­mas kode. Den nye ma­ski­nen var en opp­da­tert ver­sjon av før­krigs­ma­ski­nen som de had­de job­bet med, noe som frem­skyn­det gjen­nom­brud­det be­trak­te­lig.

Ved hjelp av den­ne ma­ski­nen opp­da­get Blet­ch­leys le­den­de ko­de­knek­ker, Alan Tu­ring, et gjen­ta­ken­de møns­ter i den førs­te mel­din­gen mel­lom ubåt­kap­tei­ne­ne og Dö­nitz hver mor­gen. Han for­sto at det­te var va­er­mel­din­ger og be­gyn­te sak­te, men sik­kert å de­chiff­re­re Enig­ma. Der­et­ter ut­vik­let han Tu­ring-bom­ben – en sva­er proto-data­ma­skin som kun­ne hånd­te­re tu­sen­vis av mu­li­ge kode­løs­nin­ger sam­ti­dig, og som til slutt bi­dro til å knek­ke Enig­ma-ko­den. Det til­fel­di­ge fun­net av Lemps Enig­ma-ma­skin var et av de størs­te lykke­tref­fe­ne i krig­fø­rin­gens his­to­rie.

Da en bri­tisk of­fi­ser bor­det en for­latt ubåt og for­and­ret his­to­ri­en.

n An­ti-ubåt­net­tet ble som re­gel tau­et i po­si­sjon og fes­tet til bøy­er.

n De­stroy­eren HMS Bull­dog ga ubå­ten U-110 så hard med­fart at mann­ska­pet trod­de den sank. Det skjed­de ikke, og far­kos­ten ble i ste­det opp­bragt.

n Med opp­da­gel­sen av en ny­ere Enig­ma­ma­skin klar­te man til slutt å knek­ke ko­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.