TOR­PE­DO­KRI­SEN

Slaget om Atlanterhavet - - Den Tyske Trusselen -

Ubåt­styr­ken gikk i kamp i 1939 med et de­fekt ho­ved­vå­pen.

Det var tegn som ty­det på at det var pro­ble­mer med tor­pe­do­ene al­le­re­de ved de førs­te tref­nin­ge­ne un­der and­re ver­dens­krig. Lemp og hans U-30 senket SS At­he­nia med en torpedo. Den førs­te av to sal­ver fra bau­gen traff, mens den and­re skjøt av går­de, full­sten­dig ute av kurs. Si­den de klar­te å sen­ke At­he­nia, var det li­ke­vel få som bryd­de seg om den mis­lyk­ke­de av­fy­rin­gen. Se­ne­re tor­pedo­an­grep vis­te seg imid­ler­tid å mis­lyk­kes gjen­tat­te gan­ger, ved at tor­pe­do­en end­ret kurs og had­de feil dyb­de, el­ler ved at de de­to­ner­te for tid­lig el­ler ikke i det hele tatt. Den 30. ok­to­ber 1939 traff for ek­sem­pel U-56 slag­ski­pet HMS Rod­ney med tre tor­pe­do­er. Hvert treff hør­tes godt om bord i den ned­sen­ke­de ubå­ten, men in­gen av tor­pe­do­ene eks­plo­der­te. Om bord på slag­ski­pet var øverst­kom­man­de­ren­de for den bri­tis­ke krigs­flå­ten, ma­rine­mi­nis­ter Win­ston Churchill. Den unge ubåt­kap­tei­nen på U-56, Ka­pitän­le­ut­nant Wil­helm Zahn, ble så ned­trykt over fias­ko­en at han se­ne­re ble for­flyt­tet på land som re­krut­tre­ner.

Kamp­mo­ra­len hos Dö­nitz’ menn var nå så lav at han be­ord­ret en full un­der­sø­kel­se av ubåtene. Den av­dek­ket to uli­ke pro­ble­mer, som ikke had­de blitt opp­da­get på grunn av man­gel­full tes­ting før kri­gen. For det førs­te var tor­pe­do­ens dyb­de og ret­ning på­vir­ket av opp­sam­lin­gen av luft som byg­ger seg opp i en ubåt som er len­ge un­der vann. Der­med økte luft­tryk­ket rundt, og på­vir­ket det fint­fø­len­de gy­ro­sko­pet som kon­trol­ler­te både ret­ning og dyb­de. For det and­re på­vir­ket jor­das mag­net­felt – sa­er­lig uten­for Nord­Nor­ge – de mag­ne­tis­ke de­to­na­to­re­ne som ikke var or­dent­lig tes­tet. En­ten gikk de ikke av, el­ler så eks­plo­der­te de for tid­lig. Det­te var al­ter­na­ti­vet til den mag­ne­tis­ke lun­ten, som gikk av kun ved di­rek­te kon­takt. “Bla­de­ne” som fun­ger­te som de­to­na­to­rer var mind­re enn tor­pe­do­ens dia­me­ter, og tor­pe­do­en kun­ne der­for lett dum­pe borti må­let på skrå og skli un­der skro­get.

Kriegs­ma­ri­ne lo­ka­li­ser­te noen av pro­ble­me­ne, men noen av dem ble ikke opp­da­get før etter fle­re år. I juni 1940 var pro­ble­me­ne del­vis løst, i hvert fall til­strek­ke­lig til at ubåtene kun­ne ope­re­re ef­fek­tivt. Ubåt­styr­ken kjem­pet imid­ler­tid vi­de­re med et lune­fullt ho­ved­vå­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.