DEN AND­RE LYKKELIGE TI­DEN

UBÅTENE GJØR SUK­SESS IGJEN

Slaget om Atlanterhavet - - Dönitz: Hitlers Løve -

Sent i 1941 be­gyn­te tys­ke lang­dis­tanse­ubå­ter, Type IX, å an­gri­pe USA. Pe­rio­den ble kalt “Ope­ra­sjon Tromme­slag” el­ler “Den and­re lykkelige ti­den”, hvor ubåtene senket en rek­ke al­li­er­te skip. Ope­ra­sjo­nen var­te i syv må­ne­der, og den førs­te tys­ke ubå­ten, U-85, ble truf­fet og senket så sent som 12. april 1942. To­talt ble 609 al­li­er­te skip, til­sva­ren­de 3, 1 mil­lio­ner tonn, senket i ope­ra­sjo­nen. Det­te var Dö­nitz’ og Kriegs­ma­ri­nes sis­te suk­sess.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.