BRØD­RE­NE DÖ­NITZ

BEG­GE BLE DREPT I KRIG

Slaget om Atlanterhavet - - Dönitz: Hitlers Løve -

Dö­nitz’ had­de to sønner som beg­ge tjen­te i Kriegs­ma­ri­ne un­der and­re ver­dens­krig. Den yngs­te døde for lan­det sitt 21 år gam­mel, da ubå­ten U-934 ble senket 19. mai 1943. Det­te før­te til at fa­ren ba av­døde Pe­ters eld­re bror Klaus om å for­la­te ak­tiv tje­nes­te i Kriegs­ma­ri­ne, og stu­de­re medi­sin. Klaus valg­te imid­ler­tid å bli og døde om bord i en tor­pedo­båt som ble senket uten­for Sel­sey i Eng­land 13. mai 1944. Sam­ti­dig gif­tet Dö­nitz’ dat­ter Ursula seg med ubåt­kap­tein Günt­her Hess­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.