OT­TO KRET­SCH­MER

Krigens far­ligs­te ubåt­kom­man­dant

Slaget om Atlanterhavet - - Dönitz: Hitlers Løve - Leve­år: 1912-1998 Land: Nazi-Tysk­land

Ot­to Kret­sch­mer var en av Kriegs­ma­ri­nes dyk­tigs­te ubåt­kom­man­dan­ter i At­lan­ter­ha­vet, og en sta­dig til­bake­ven­den­de pla­ge for den al­li­er­te ma­ri­ne. I lø­pet av krigens førs­te 18 må­ne­der senket han ale­ne 44 skip, til­sva­ren­de en ton­na­sje på 266 000 tonn. Før kri­gen had­de han en ube­ty­de­lig kar­rie­re i Wei­mar­re­pub­lik­kens ny­star­te­de ma­ri­ne. Da kri­gen brøt ut, ble den unge ubåt­man­nen kap­tein på U-23 og seil­te i Nord­sjø­en.

Etter å ha senket en rek­ke al­li­er­te han­dels­skip ble han den førs­te ubåt­kap­tei­nen som klar­te å sen­ke et mi­li­ta­ert skip, HMS Da­ring, uten­for norske­kys­ten. Noen må­ne­der se­ne­re ble han over­ført til U-99, en stør­re og kraf­ti­ge­re Type VIIB-ubåt. I ly av nat­tens mulm og mør­ke her­jet Kret­sch­mer og mann­ska­pet hans med den bri­tis­ke marinens kon­voi­er, og i lø­pet av én må­ned i slut­ten av 1940 klar­te han å sen­ke 46 000 tonn av de al­li­er­tes last. Kret­sch­mer var en mo­dig kap­tein som be­hand­let mann­ska­pet på bå­te­ne han senket med ver­dig­het.

Det ble rap­por­tert at han til og med for­tal­te over­le­ven­de i liv­bå­te­ne hvil­ken ret­ning land lå i. Hans uover­truf­ne suk­sess skyld­tes i stor grad at han av­fyr­te kun én dø­de­lig torpedo om gan­gen. På den må­ten spar­te han am­mu­ni­sjon til nes­te nes­te skip før han vend­te til­ba­ke til hav­nen. Dö­nitz skrøt av Kret­sch­mers ny­tenk­ning, men ubåt­kap­tei­nen selv for­klar­te suk­ses­sen sin, be­skje­dent nok, med to lykke­brin­gen­de heste­sko i gull som han had­de fes­tet på kom­man­do­tår­net. Den

17. mars 1941 tok imid­ler­tid flak­sen en­de­lig slutt, da HMS Wal­ker ska­det U-99 så al­vor­lig at den måt­te for­la­tes. Kret­sch­mer ble sendt til en krigs­fange­leir i Ca­na­da, men fort­sat­te krigs­inn­sat­sen ved å hol­de kon­tak­ten med marinens over­kom­man­do. Etter kri­gen ble han til­bake­ført til Tysk­land og tje­neste­gjor­de i Bun­de­s­ma­ri­ne frem til 1970.

n Kret­sch­mer ble kalt ‘Stil­le Ot­to’ av sine kol­le­ger, for­di han fore­trakk full­sten­dig ra­dio­still­het un­der pa­trul­je­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.