ERICH RAE­DER

Kriegs­ma­ri­nes gam­mel­dag­se ubåt­kom­man­dør

Slaget om Atlanterhavet - - Dönitz: Hitlers Løve - Leve­år: 1876-1960 Land: Nazi-Tysk­land

Erich Rae­der had­de va­ert øverst­kom­man­de­ren­de for Tysk­lands ma­ri­ne fra 1928, og var der­med Kriegs­ma­ri­nes ube­strid­te le­der. Han var over­be­vist om at den tys­ke ma­ri­nen bur­de ut­ford­re den bri­tis­ke marinens over­le­gen­het. Rae­der var ald­ri in­ter­es­sert i na­zis­tisk po­li­tikk, men i mel­lom­krigs­ti­den le­det han li­ke­vel den hem­me­li­ge gjen­opp­byg­gin­gen av den tys­ke flå­ten. Un­der kri­gen var det han som initierte og se­ne­re le­det in­va­sjo­nen av Dan­mark og Nor­ge.

Det ga Kriegs­ma­ri­ne nye, ver­di­ful­le hav­ner i Skan­di­na­via. Kort tid etter tap­te Rae­der imid­ler­tid an­se­el­se, da han fore­slo at Hit­ler bur­de fo­ku­se­re på ma­ri­ti­me ope­ra­sjo­ner i Mid­del­ha­vet i ste­det for å in­va­de­re Sov­jet­unio­nen. Det­te falt ikke i god jord hos Hit­ler, og etter fle­re stra­te­gis­ke uenig­he­ter ble han spar­ket i 1943. Dö­nitz tok hans plass, og Rae­der ble glemt etter hvert som det tred­je ri­ket kol­lap­set. Etter kri­gen ble han dømt til feng­sel på livs­tid for krigs­for­bry­tel­ser, men ble løs­latt i 1955 på grunn av dår­lig helse.

“DET VAR HAN SOM INITIERTE OG SE­NE­RE LE­DET IN­VA­SJO­NEN AV DAN­MARK OG NOR­GE.”

n Som ve­te­ran fra Jyl­lands­sla­get un­der førs­te ver­dens­krig, var Rae­der skep­tisk til nye ty­per krigføring til sjøs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.