OT­TO CILIAX

Ad­mi­ra­len fra Ope­ra­sjon Cer­be­rus

Slaget om Atlanterhavet - - Dönitz: Hitlers Løve - Leve­år: 1891-1964 Land: Nazi-Tysk­land

Ot­to Ciliax had­de va­ert i den tys­ke ma­ri­nen si­den 1910. Etter å ha tje­neste­gjort på Scharn­horst ble han for­frem­met til kon­tre­ad­mi­ral, og mel­lom 1941 og 1942 had­de lå alle tys­ke slag­skip un­der hans kom­man­do. I fe­bru­ar 1942 le­det han den hem­me­li­ge “Ope­ra­sjon Cer­be­rus”. Hit­ler tros­set nok en gang Rae­ders råd og be­ord­ret slag­ski­pe­ne Scharn­horst og Gneise­nau ut på en fare­full ferd fra Brest til Nor­ge, hvor de skul­le del­ta i tys­ke ope­ra­sjo­ner. Den enes­te mu­li­ge ru­ten var gjen­nom Den en­gels­ke ka­nal, som den bri­tis­ke ma­ri­nen had­de un­der kon­stant over­våk­ning. Ski­pe­ne kom seg usett gjen­nom ka­na­len – en ydmykende ne­der­lag for den bri­tis­ke ma­ri­nen, og en over­ras­ken­de suk­sess for tys­ker­ne. Ciliax fun­ger­te som kom­man­dør­kap­tein for den tys­ke flå­ten i Nor­ge ut kri­gen, og kjem­pet mot en bri­tisk ma­ri­ne som slo sta­dig hyp­pi­ge­re til­ba­ke.

n Ope­ra­sjon Cer­be­rus var så hem­me­lig at selv ikke mann­ska­pet på ski­pe­ne kjen­te til hele ru­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.