LE­GEN­DEN BLIR SENKET

Slaget om Atlanterhavet - - Dönitz: Hitlers Løve -

I no­vem­ber 1941 ble han­gar­ski­pet senket av en tysk torpedo uten­for Gi­bral­tar. Men hvem had­de egent­lig skyl­den?

Mid­del­havs­øya Mal­ta var en bri­tisk fest­ning og en pla­ge for fien­dens akse­mak­ter. Den 12. no­vem­ber 1941 ble 37 fly av ty­pen Haw­ker Hur­ri­ca­ne sendt dit fra han­gar­ski­pe­ne Ark Royal og Ar­gus for å styr­ke øyas luft­vern yt­ter­li­ge­re.

Da opp­dra­get var ut­ført, trakk Ark Royal og de and­re ski­pe­ne i For­ce H seg til­ba­ke vest­over mot Gi­bral­tar. Det var tys­ke ubå­ter i om­rå­det, og alle holdt seg år­våk­ne. Så, om etter­mid­da­gen da­gen etter kom en kraf­tig eks­plo­sjon i naer­he­ten av de­stroy­eren Le­gion. Den tys­ke ubå­ten U-205 had­de av­fyrt tre tor­pe­do­er mot Ark Royal. Alle bom­met, men en eks­plo­der­te for tid­lig. U-205 send­te ut en mel­ding om kon­takt med fien­den, som ble pluk­ket opp av en an­nen ubåt, U-81.

Klok­ken 15 fikk kap­tein­løyt­nant på U-81, Frie­drich Gug­gen­ber­ger, øye på For­ce H og sat­te kur­sen inn mot skyte­po­si­sjon. Om­trent en halv­time etter av­fyr­te han fire tor­pe­do­er mot slag­ski­pet Malaya.

Ark Royal sto klar for lan­ding av Fai­rey Sword­fish-fly som had­de va­ert på an­ti-ubåt­pa­trul­je.

Gug­gen­ber­gers tor­pe­do­er bom­met på Malaya, men en av dem traff Ark Royal midt­skips på styr­bord side og rev opp et 40 me­ter stort sår. Kjele­rom­met på styr­bord side samt olje­tan­ker og luft­rom ble umid­del­bart over­svøm­met, og han­gar­ski­pet fikk en kraf­tig slag­side.

Sam­band og strøm for­svant. Van­net flom­met inn i ned­re dekk som om­fat­tet sty­ring, ho­ved­sik­rings­tav­le og te­le­fon­rom. Fire menn be­fant seg der nede i stum­men­de mør­ke, hvor­av tre kom seg i sik­ker­het. Den er­far­ne ma­tro­sen Ed­ward Mitch­ell om­kom, som den enes­te av ski­pets mann­skap på to­talt rundt 1.600.

Ha­eren kom til unn­set­ning og fikk 1487 av mann­ska­pet om bord. Noen ble igjen i et for­gje­ves for­søk på å red­de Ark Royal. Sam­me kveld kom to slepe­bå­ter fo å sle­pe inn han­gar­ski­pet. Men slag­si­den ble sta­dig ver­re, og tid­lig nes­te mor­gen tip­pet han­gar­ski­pet ver­ti­kalt i tre mi­nut­ter før ha­vet sluk­te det.

Kap­tein på Ark Royal, Lo­ben Ma­und, ble stilt for krigs­rett og dømt for uakt­som­het. Det var imid­ler­tid fle­re feil ved ski­pets utforming som bi­dro til at ski­pet gikk un­der. Det størs­te anke­punk­tet var man­ge­len på nød­strøm, som en die­sel­ge­ne­ra­tor. Uten strøm ble pum­per, lys og an­net ut­styr satt ut av spill.

Den ukon­trol­ler­te over­svøm­mel­sen ga ski­pet nåde­stø­tet.

I 2002 ble Ark Royals våte grav fun­net på 1000 me­ters dyp, ca. 30 nau­tis­ke mil uten­for Gi­bral­tar. Vra­ket er delt i to, med en meng­de vrak­res­ter lig­gen­de rundt.

n Un­der: Ark Royal kren­ger etter å ha blitt tor­pe­dert av U-81, 13. no­vem­ber 1941.

n Høy­re: Frie­drich Gug­gen­ber­ger, ubåt­kap­tein på U-81.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.