SIR MAX K. HOR­TON

De al­li­er­tes frems­te kap­tein i At­lan­ter­ha­vet

Slaget om Atlanterhavet - - Dönitz: Hitlers Løve - Leve­år: 1883-1951 Land: Stor­bri­tan­nia

Max Hor­ton var ve­te­ran fra førs­te ver­dens­krig og had­de der­for en stor og ver­di­full er­fa­ring. Der had­de han tjent som ubåt­kap­tein og tuk­tet tall­rike tys­ke krys­se­re. I 1942 ble han for­frem­met til øverst­kom­man­de­ren­de for hav­om­rå­det vest for Stor­bri­tan­nia. Churchill sat­te der­med sin lit til Hor­ton da Kriegs­ma­ri­ne had­de over­ta­ket i At­lan­ter­ha­vet. Det var en geni­strek. Hor­ton klar­te nem­lig å stå imot de far­li­ge tys­ke ubåtene og hol­de inn­farts­åren for al­li­er­te han­dels­skip åpen ved å an­gri­pe tys­ke fien­der på de­res bane­halv­del. Hor­ton hus­kes som en ef­fek­tiv sys­te­ma­ti­ker og en le­der som ut­nyt­tet den bri­tis­ke ma­ri­nes res­sur­ser til ful­le. Han tren­te mann­ska­pet sitt hardt og le­det med en inn­bitt be­slutt­som­het og ufra­vi­ke­lig optimisme. Han for­ven­tet kun det bes­te fra sine menn og kun­ne va­ere gans­ke nåde­løs – ros ble gitt kun når han fant det høyst nød­ven­dig.

Sir Max kom­bi­ner­te styr­ke­ne til sjøs og i luf­ta, slik at små og tet­te kon­voi­er fikk uvur­der­lig støt­te av RAFs lang­dis­tanse­fly. Hor­ton dro også nyt­te av at Enig­ma-ko­den var løst, i til­legg til at radar­tek­no­lo­gi­en for­bed­ret seg. Han bruk­te frem­skrit­te­ne til sin for­del ved å bru­ke an­grep som det bes­te for­svar. Flå­ten hans ble snart en frykt­inn­gy­ten­de mot­part til Dö­nitz’ ubå­ter. Hor­ton spil­te en ve­sent­lig rol­le, både når det gjaldt å hol­de de mi­li­ta­ere og si­vi­le for­sy­nings­lin­je­ne mel­lom Stor­bri­tan­nia og USA åpne, og i å fin­ne en ef­fek­tiv måte å be­sva­re ubå­te­nes an­slag mot den bri­tis­ke ma­ri­ne. Hor­tons ubøye­li­ge ag­gres­sjon mot Kriegs­ma­ri­ne gjo­re at han ble sam­men­lik­net med and­re sto­re bri­tis­ke le­de­re, som felt­mar­skalk Mont­gome­ry og Bom­ber Har­ris. Han ble be­trak­tet som en av ar­ki­tek­te­ne bak de al­li­er­tes sei­er i Euro­pa. Brag­de­ne hans er høyt verd­satt, og han ble hed­ret i både i Frank­ri­ke, Ne­der­land, Sov­jet­unio­nen og USA, så vel som i Stor­bri­tan­nia etter kri­gen.

n Tak­ket va­ere Hor­ton fikk vi et vende­punkt i slaget om At­lan­ter­ha­vet, som red­det Stor­bri­tan­nia fra ubå­te­nes blo­ka­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.