SIR JOHN SLESSOR

Dø­de­li­ge luft­an­grep mot ulve­flok­ken

Slaget om Atlanterhavet - - Dönitz: Hitlers Løve - Leve­år: 1897-1979 Land: Stor­bri­tan­nia

Sir John Slessor var et ta­lent i RAF og de­res stra­te­gis­ke bombe­fly­kom­man­do, som slapp hel­ve­te løs på Kriegs­ma­ri­ne fra oven. Han var ikke en del av den bri­tis­ke ma­ri­nen, men Slessor spil­te like­fullt en vik­tig rol­le i kam­pen mot Hit­lers ulve­flokk. Som øverst­kom­man­de­ren­de for kyst­fly­kom­man­do­en bi­sto han ma­ri­nen slik at både luft- og sjø­styr­ker kun­ne sam­ar­bei­de om å be­sei­re Kriegs­ma­ri­ne. Sam­men med Hor­ton bi­dro Slessor til å snu slaget om At­lan­ter­ha­vet i de al­li­er­tes fa­vør. Av de 60 skvad­ro­ne­ne han or­ga­ni­ser­te, ble 34 sendt ut i kamp mot ubåtene. Det be­tyd­de 430 eks­tra fly som støt­tet kon­voi­ene sam­men med den bri­tis­ke ma­ri­ne. Han had­de imid­ler­tid vel­dig få lang­dis­tanse­fly av ty­pen Li­be­ra­tor til dis­po­si­sjon. I lø­pet av sin to år lan­ge tje­nes­te i At­lan­ter­ha­vet senket bri­tis­ke fly gjen­nom­snitt­lig syv ubå­ter i må­ne­den. Slessor ble øverst­kom­man­de­ren­de for RAF i Mid­del­ha­vet og Midt-Øs­ten, og var kjent for sine mo­ti­ve­ren­de le­der­egen­ska­per.

n Slessor had­de po­lio som barn, og ble er­k­la­ert ikke tje­neste­dyk­tig i førs­te ver­dens­krig. “AV DE 60 SKVAD­RO­NE­NE HAN OR­GA­NI­SER­TE, BLE 34 SENDT UT I KAMP MOT UBÅTENE.”

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.