SIR DUDLEY POUND

En slu, men split­ten­de ad­mi­ral

Slaget om Atlanterhavet - - Dönitz: Hitlers Løve - Leve­år: 1877-1943 Land: Stor­bri­tan­nia

Som ve­te­ran fra Jyl­lands­sla­get had­de Pound al­le­re­de tid­lig i kri­gen opp­nådd tit­te­len øvers­te kom­man­dant av den bri­tis­ke flå­ten og der­et­ter flåte­ad­mi­ral. Han var ikke like dy­na­misk og stra­te­gisk som and­re ma­rine­le­de­re. Han ar­bei­det imid­ler­tid hardt og var kjent for å ha et øye for de­tal­jer. Han holdt stand, til tross for høy al­der og en hjerne­svulst som han ald­ri for­tal­te om for ad­mi­ral­sta­ben. Pound gjor­de en del feil­vur­de­rin­ger som le­der, men an­er­kjen­nes li­ke­vel for å ha inn­sett, før alle and­re, at ubåtene måt­te ned­kjem­pes for en­hver pris hvis slaget om Atlanteren skul­le vin­nes. Han klar­te å over­be­vi­se Churchill om at det var her sjø­sla­get sto. Pound døde av slag i ok­to­ber 1943, og ble er­stat­tet av øvers­te kom­man­dant And­rew Cun­ning­ham, som fort­sat­te å lede de bri­tis­ke styr­ke­ne i Mid­del­ha­vet på ut­mer­ket vis.

“HAN HOLDT STAND, TIL TROSS FOR HØY AL­DER OG EN HJERNE­SVULST.” n Pound sov dår­lig på grunn av sen­ska­der, og han var kjent for å dup­pe av i mø­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.