SIR JOHN TOVEY

Bis­marcks bane­mann

Slaget om Atlanterhavet - - Dönitz: Hitlers Løve - Leve­år: 1885-1971 Land: Stor­bri­tan­nia

Etter de vel­lyk­ke­de kam­pe­ne mot ita­lie­ner­ne i Mid­del­ha­vet ble sir John Tovey hen­tet til krigs­ope­ra­sjo­ne­ne i At­lan­ter­ha­vet. Mot slut­ten av 1940 ble han over­ført til hjemme­flå­ten og ran­gert som øverst­kom­man­de­ren­de. Tovey men­te at ad­mi­ra­le­ne hør­te hjemme på kom­mando­b­ro­en på flagg­ski­pet, og han le­det fra front­lin­jen. I ste­det for å ar­bei­de i et ho­ved­kvar­ter på land, lik­te han å opp­le­ve det sam­me som sine menn. Da viss­te han selv hvor sko­en tryk­ket. Den­ne egen­ska­pen smit­tet over på sta­ben hans. Sir John er mest kjent for å va­ere hjer­nen bak sen­kin­gen av Bis­marck. Etter en lang­dryg for­føl­gel­se av det iko­nis­ke tys­ke slag­ski­pet ble det til slutt senket 27. mai 1941. Der­med kun­ne ikke Bis­marck slå føl­ge med de to and­re tys­ke slag­ski­pe­ne, Scharn­horst og Gneise­nau. Had­de det­te skjedd, vil­le de ha ut­gjort en re­ell trus­sel mot den bri­tis­ke ma­ri­nen.

n Tovey var en mo­dig ma­rine­sjef som fore­trakk å stå i front­lin­jen frem­for å lede på av­stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.