SIR PERCY NOBLE

En vik­tig fore­gangs­mann

Slaget om Atlanterhavet - - Dönitz: Hitlers Løve - Leve­år: 1880-1955 Land: Stor­bri­tan­nia

Imot­set­ning til Tovey var Noble en le­der som fore­trakk kon­tor­pul­ten i ste­det for bro­en på en de­stroy­er. Det­te var på in­gen måte til for­klei­nel­se for hans be­drif­ter – det var Noble som or­ga­ni­ser­te hav­om­rå­det vest for Stor­bri­tan­nia og la til ret­te for Hor­tons ope­ra­sjo­ner se­ne­re. Han le­det ma­ri­nen fra sitt ho­ved­kvar­ter i Li­ver­pool og inn­før­te tid­lig es­korte­far­tøy og tre­nings­me­to­der som snart ble sett på som av­gjø­ren­de i stra­te­gi­en mot Kriegs­ma­ri­ne. Han var kjent for å va­ere ro­lig og be­reg­nen­de, og flink til å få kol­le­ge­ne over på sin side. Noble var en til­bake­lent le­der og på man­ge må­ter den iher­di­ge Hor­tons ra­ke mot­set­ning. Hor­ton tok over etter Noble som øverst­kom­man­de­ren­de for hav­om­rå­det uten­for vest­kys­ten av Stor­bri­tan­nia, og han byg­de vi­de­re på sin for­gjen­gers ar­beid. Hvis Noble var tanke­kraft, var Hor­ton handle­kraft.

n Of­fi­se­rer be­skrev Noble som av­slap­pet og lett å sam­ar­bei­de med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.