RIVER-CLASS-FREGATT

Slaget om Atlanterhavet - - De Allierte Slår Tilbake -

At­lan­ter­havs­kon­voi­ene ga stø­tet til ut­vik­lin­gen av River-classfre­gat­ten, som ble de­sig­net spe­si­fikt som an­ti-ubåte­skor­te. Fre­gat­ten var bygd for å tak­le de røf­fe for­hol­de­ne i Nord-Atlanteren, og de to mo­to­re­ne ut­vi­det ski­pets rekke­vid­de med nes­ten det dob­belte av hva kor­vet­ten klar­te, med sine 7 200 nau­tis­ke mil. Topp­far­ten var på 20 knop, og den var ut­styrt med da­ti­dens bes­te vå­pen og an­ti-ubåt­sen­so­rer. Be­styk­nin­gen be­sto av et dob­belt fire­tom­mers ar­til­le­ri foran og en 12punds­ka­non i ak­ter­en­den. Etter 1942 ble man­ge av dem også ut­styrt med bombe­kas­te­re. Skip som HMS Rot­her og HMS Spey kom på ba­nen sent i 1941. De tjen­te pri­ma­ert i den bri­tis­ke og ka­na­dis­ke ma­ri­ne, men ble kalt “Sam­vel­dets skip”, si­den man­ge av dem også ble seilt av au­st­ra­le­re, sør­afri­ka­ne­re, frie frans­ke styr­ker, ne­der­len­de­re og til og med ame­ri­ka­ner­ne. Mel­lom 1941 og 1944 ble det bygd 151 River-class-skip. Rundt 65 av dem seil­te i den bri­tis­ke ma­ri­nes tje­nes­te.

n River-class-fre­gat­ten HMS Swale had­de bygge­start i Te­es­side i au­gust 1941 og ble sjø­satt fem må­ne­der se­ne­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.