KONVOIRUTENE I NORDAT­LAN­TE­REN

Slaget om Atlanterhavet - - De Allierte Slår Tilbake -

DEN KA­NA­DIS­KE MA­RINE­BA­SEN PÅ ST.JOHN’S

Etter at bri­te­ne ut­vi­det rekke­vid­den for sin sjø- og luft­støt­te til kon­voi­ene fra Is­land, etab­ler­te også den ka­na­dis­ke ma­ri­nen en base på St. John’s. Den­ne økte dek­nin­gen uto­ver At­lan­ter­ha­vet med nes­ten 1000 km. New­found­lands es­kor­te­styr­ke (NEF) ble dan­net i mai 1941 og be­sto av bl.a. seks ka­na­dis­ke de­stroy­ere og 17 kor­vet­ter, der­iblant HMCS Cham­bly (bil­det), pluss fle­re bri­tis­ke skip.

LYKKELIGE TIDERS JAKT­MAR­KER

USA bi­dro sterkt til at ad­mi­ral­sta­ben inn­før­te kon­vo­i­sys­te­met i and­re ver­dens­krig, men de var fryk­te­lig sene med å be­skyt­te sine egne kon­voi­er da de gikk inn i kri­gen mot slut­ten av 1941. Ubåt­flå­ten nøt en ny “lyk­ke­lig tid” og senket 1,25 mil­lio­ner tonn ame­ri­kansk last mel­lom ja­nu­ar og mars 1942, blant dem tan­ke­ren Dixie Ar­row (bil­det), som ble senket av U-71.

“HUL­LET”

Etter hvert som det ble van­li­ge­re at kort- og mel­lom­dis­tan­se-bombe­fly be­skyt­tet kon­voi­ene, flyt­tet ubåtene len­ger ut i At­lan­ter­ha­vet, der ubå­ter som U-52 (bil­det) kun­ne ope­re­re ufor­styr­ret. Ubåtene var sva­ert sår­ba­re over­for an­grep oven­fra, og det var først da lang­dis­tanse­bombe­fly ble satt inn, sam­men med eks­tra han­gar­skip, at de al­li­er­te fikk odd­se­ne på sin side.

OMTRENTLIGE GREN­SER FOR LUFT­STØT­TE

Før bru­ken av det ame­ri­kans­ke lang­dis­tan­se-bombe­fly­et Li­be­ra­tor Mk1, som kun­ne fly helt over At­lan­ter­ha­vet, ble van­lig, rakk ikke luft­støt­ten av kon­voi­ene len­ger enn det kort­dis­tan­se-bombe­fly­ene, som Sun­der­land (bil­det), kun­ne fly. På øst­kys­ten av At­lan­ter­ha­vet fløy bombe­fly­ene ut fra Nord-Ir­land og Is­land. Ame­ri­ka­ner­ne etab­ler­te i til­legg en fly­base på Grøn­land for å kun­ne ut­vi­de om­rå­det for luft­støt­te.

HA­VET I VEST

Man­ge­len på es­korte­far­tøy tid­lig i kri­gen be­tyd­de at kon­voi­ene fikk es­kor­te kun et styk­ke ut i ha­vet vest for Ir­land før de måt­te kla­re seg selv. Her lå es­korte­skip og ven­tet på kon­voi­er for å lose dem til­ba­ke til Eng­land. Ha­vet vest for Stor­bri­tan­nia var en vik­tig kamp­are­na, un­der an­svar av blant an­net ad­mi­ral Percy Noble.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.